Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,390 บาท 1,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 45 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ความรู้ทางด้านกฎหมาย ข้อกำหนด เทคนิคในการทำงานด้าน HR ที่สามารถนำไปใช้ในงานได้ทันที

เหมาะสำหรับ ผู้ที่ทำงานในหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ พนักงานของบริษัทที่ต้องการอัพความรู้ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สอนโดย ดร.พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม (อาจารย์อั๋น) ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านกฎหมาย

1,390 บาท 1,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 45 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ความรู้ทางด้านกฎหมาย ข้อกำหนด เทคนิคในการทำงานด้าน HR ที่สามารถนำไปใช้ในงานได้ทันที

เหมาะสำหรับ ผู้ที่ทำงานในหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ พนักงานของบริษัทที่ต้องการอัพความรู้ด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สอนโดย ดร.พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม (อาจารย์อั๋น) ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านกฎหมาย

ผู้สอน

ดร.พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม (อ.อั๋น)

4.4 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

4 คอร์ส

  • อาจารย์พิเศษ วิชากฎหมายพาณิชย์ทั่วไป ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิทยากร “The Manager” สถาบัน MPI วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม
  • ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์องค์กร GCR Group
  • ที่ปรึกษาด้านกฎหมายบริษัทเอกชน
  • ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานและงานทรัพยากรบุคคลบริษัทเอกชน
  • ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลบริษัทเอกชน

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
สำหรับ HR ที่ต้องการมีความรู้ความเข้าใจและต้องการที่จะแก้ปัญหาในองค์กร ทั้งปัญหาในด้านการบริหารงานบุคคล และปัญหาระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง ให้มีแนวทางในการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพภายใต้การดำเนินงานของกฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยหลักสูตรนี้ได้เริ่มตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกบุคลากร การทำสัญญาจ้าง การบันทึกข้อตกลงในเงื่อนไขต่าง ๆ การทดลองงาน การบรรจุเป็นพนักงานประจำหรือพนักงานทดลองงาน การคิดค่าจ้าง การคิดสวัสดิการ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง และการสิ้นสุดสัญญาจ้าง

ถ้าหาก HR ที่ยังไม่มีความเข้าใจก็จะเกิดปัญหาในการบริหารงานบุคคล และจะมองว่าเป็นงานที่ยากจนทำให้เกิดความรู้สึกในการทำงานที่ไม่มีความสุขได้ แต่ถ้าหากได้เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้แล้วก็จะทำให้ HR มีความรู้และความเข้าใจในหลักของการบริหารงานด้านบุคคลได้เป็นอย่างดีและสามารถทำงานด้านงานบริหารบุคคลได้อย่างมีความสุข 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ได้รู้ถึงความแตกต่างของสัญญาต่าง ๆ และสามารถใช้สัญญาที่ถูกหลักของกฎหมายและได้ประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นสัญญาจ้าง หรือสัญญาอื่น ๆ
2. ได้รู้ถึงคำในกฎหมายแรงงานที่สำคัญที่ใช้เป็นประจำ และได้รู้ถึงคำนิยาม และความหมายของคำที่สำคัญเป็นอย่างดี
3. ได้แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมาย
4. สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที
5. ได้รู้ถึงแนวปฏิบัติเมื่อมีเหตุที่อาจเป็นข้อพิพาททางแรงงาน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ผู้ที่ควรจะเรียนคอร์สนี้คือพนักงานที่เพิ่งเริ่มเข้ามาทำงานในสายงานบริหารงานบุคคล และพนักงานที่ต้องการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลที่มากขึ้น

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้เร็ว และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนควรมีความรู้ด้านกฎหมาย ด้านเอกสารสัญญา ด้านการบริหารงานบุคคลเบื้องต้น

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ดร.พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม (อ.อั๋น)

4.4 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

4 คอร์ส

  • อาจารย์พิเศษ วิชากฎหมายพาณิชย์ทั่วไป ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วิทยากร “The Manager” สถาบัน MPI วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในภาคอุตสาหกรรม
  • ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์องค์กร GCR Group
  • ที่ปรึกษาด้านกฎหมายบริษัทเอกชน
  • ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานและงานทรัพยากรบุคคลบริษัทเอกชน
  • ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลบริษัทเอกชน
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที