Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 47 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 11 นาที

เอกสารประกอบ

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 47 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 11 นาที

เอกสารประกอบ

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

ผศ. ดร.ณัฎฐริกา ฤทธิทิพย์พันธุ์

4.3 คะแนนเฉลี่ย

87 รีวิว

3 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
 • ปริญญาเอก ด้านการจัดการกลยุทธ์ และธุรกิจระหว่างประเทศ จาก The University of Texas at Arlington ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท ด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จาก University of Dallas
 • ปริญญาตรี ด้านชีวะวิทยา และด้านเศรษฐศาสตร์ จาก University of Dallas
ผศ. ดร.พรพิมล จงไพศาล

4.7 คะแนนเฉลี่ย

15 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์พิเศษ ประจำภาควิชาการจัดการเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลการปฏิบัติงาน การจัดการและการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาองค์กร
 • ปริญญาเอกด้านการจัดการ (MEXT scholarship – Mombusho scholarship) และปริญญาโทด้าน Comparative Management จาก Ritsumeikan University เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

4,051 รีวิว

41 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

ปัจจุบันองค์กรต้องพบกับความท้าทายใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา การแข่งขันธุรกิจจึงต้องอาศัยนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้สามารถตอบรับกับความท้าทายนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การเริ่มต้นที่ดี จะทำให้องค์กรนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพได้ ผู้นำซึ่งเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด จึงต้องเรียนรู้และพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นวิธีการสร้างทีม การส่งเสริมแรงจูงใจในการทำงาน และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างกรอบความคิดที่จะสามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จให้ได้

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- ความแตกต่างระหว่างการเป็นผู้นำและการจัดการ
- การเป็นผู้นำในยุคปัจจุบันและการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ
- การวางแผนทางกลยุทธ์และการสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นในทีม
- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
- การจัดการด้านแรงจูงใจของพนักงานเพื่อผลการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น
- และการเป็นผู้นำในยุค Disruption รวมถึง Case Study ที่น่าสนใจมากมาย

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส
(E) คอร์สนี้เป็นคอร์สเลือก (Elective Course) ของหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 60% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 40% ของเกรด โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้

A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐริกา ฤทธิทิพย์พันธุ์
ปัจจุบันอาจารย์ณัฎฐริกาเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจ และสนใจงานวิจัยหลายด้าน อาทิ ความหยุ่นตัวของห่วงโซ่อุปทาน Social Media สำหรับธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร การจัดการห่วงโซ่อุปทาน โลจิสติกส์ด้านการดูแลสุขภาพ การจัดการกลยุทธ์ กลยุทธ์องค์กรข้ามชาติ และความตั้งใจต่อการเป็นผู้ประกอบการเป็นต้น

อาจารย์ณัฎฐริกาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านชีวะวิทยา และด้านเศรษฐศาสตร์ ปริญญาโทด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จาก University of Dallas และปริญญาเอกด้านการจัดการกลยุทธ์ และธุรกิจระหว่างประเทศ จาก The University of Texas at Arlington ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล จงไพศาล
อาจารย์พรพิมลดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์พิเศษ ประจำภาควิชาการจัดการเทคโนโลยี ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นอาจารย์ประจำ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นอกนี้อาจารย์พรพิมลยังเป็นอดีต Project Manager/Module Leader บริษัท เฮย์กรุ๊ป จำกัด อีกด้วย ทำให้อาจารย์มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการผลการปฏิบัติงาน การจัดการและการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาองค์กรเป็นอย่างมาก

อาจารย์พรพิมลจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการตลาด จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโทด้าน Comparative Management และปริญญาเอกด้านการจัดการ (MEXT scholarship – Mombusho scholarship) จาก Ritsumeikan University เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น 

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.ณัฎฐริกา ฤทธิทิพย์พันธุ์

4.3 คะแนนเฉลี่ย

87 รีวิว

3 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
 • ปริญญาเอก ด้านการจัดการกลยุทธ์ และธุรกิจระหว่างประเทศ จาก The University of Texas at Arlington ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท ด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จาก University of Dallas
 • ปริญญาตรี ด้านชีวะวิทยา และด้านเศรษฐศาสตร์ จาก University of Dallas
ผศ. ดร.พรพิมล จงไพศาล

4.7 คะแนนเฉลี่ย

15 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์พิเศษ ประจำภาควิชาการจัดการเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลการปฏิบัติงาน การจัดการและการพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาองค์กร
 • ปริญญาเอกด้านการจัดการ (MEXT scholarship – Mombusho scholarship) และปริญญาโทด้าน Comparative Management จาก Ritsumeikan University เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

4,051 รีวิว

41 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
12
4 ดาว
2
3 ดาว
0
2 ดาว
1
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Open uri20201202 26 3rwz2l?1606925861
by Tunyaporn Kumrot
Default
by ขวัญเกล้า บุศราวงศ์
Open uri20210523 26 5ext29?1621786652
by Chadabha Khanarat
?1559072414
by Amphol chanlongsirichai
Unnamed
by Gentle Terran C
?1552341654
by ญาณวุติ สังโนชัง
Unnamed
by Thapagorn Hanrak
Open uri20191113 109758 d874nw?1573637681
by นิภาภรณ์ เนียนแนบ
อยากให้เป็นวิชาบังคับค่ะ ความรู้ทันสมัย อาจารย์สอนเข้าใจง่าย และให้แนวคิดที่ดีมากค่ะ
09a9c429 c77b 457b a8ed a8d34ef2b473
by Kotchakorn Sittimak
Open uri20201211 27 1kl32ok?1607655665
by Theera Mahahong
เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษเยอะ แต่ประเด็นในแบบฝึกหัดจับยาก