Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 25 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 13 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 25 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 13 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

ผศ. ดร.ณัฎฐริกา ฤทธิทิพย์พันธุ์

4.5 คะแนนเฉลี่ย

505 รีวิว

3 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
 • ปริญญาเอก ด้านการจัดการกลยุทธ์ และธุรกิจระหว่างประเทศ จาก The University of Texas at Arlington ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท ด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จาก University of Dallas
 • ปริญญาตรี ด้านชีวะวิทยา และด้านเศรษฐศาสตร์ จาก University of Dallas
รศ. ดร.พิสิษฐ์ จันทร์วราสุทธิ์

4.3 คะแนนเฉลี่ย

309 รีวิว

2 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประธานการสร้างหลักสูตรของภาควิชาการจัดการวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จาก Rensselaer Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จาก Rensselaer Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

10,349 รีวิว

53 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงแค่ดำเนินธุรกิจเพื่อให้อยู่รอด แต่คือการสร้างโอกาส สร้างความแตกต่างและสร้างการปรับตัวที่ทันต่อเวลา ข้อมูล คือ ตัวแปรสำคัญที่หลายธุรกิจพยายามและต้องการจะมีฐานข้อมูลในเรื่องนั้น ๆ ให้ได้ครอบคลุมและมากที่สุด เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ดูทิศทาง หาโอกาสและปรับรูปแบบธุรกิจให้ทันต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างก้าวกระโดดจากเทคโนโลยีดิจิทัล การรู้ถึงวิธีนำเอาข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านธุรกิจจะทำให้ผู้ประกอบการหรือองค์กรสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้

ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ธุรกิจแบบเข้มข้น พร้อมกับเรียนรู้เครื่องมือที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจ และ Case Study ที่จะทำให้ผู้เรียนเห็นภาพของการนำการวิเคราะห์ธุรกิจมาประยุกต์ใช้จริง

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ 
ส่วนที่ 1) ความหมายและความสำคัญของการวิเคราะห์ธุรกิจ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงความหมายและความสำคัญของการวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytics) ประเภทการวิเคราะห์ธุรกิจ ทั้งการวิเคราะห์แบบพื้นฐาน (Descriptive Analytics) Predictive Analyitcs (การวิเคราะห์แบบพยากรณ์) และ Prescriptive Analytics (การวิเคราะห์แบบให้คำแนะนำ) รูปแบบของการวิเคราะห์ธุรกิจ อาทิ Verbal Description Visual Model และ Mathematical Model 

ส่วนที่ 2) การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ในส่วนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่แนวคิดของ Big Data เทรนด์การใช้ Big Data และ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจในปัจจุบัน เครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ Big Data และมุมมองการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในภาพของผู้ใช้งาน นักวิเคราะห์ และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 

ส่วนที่ 3) การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เจาะลึกถึงความแตกต่างของ Data (ข้อมูล) Information (สารสนเทศ) ประเภทของข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลก่อนการทำการวิเคราะห์ การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล การนำเสนอรายงานผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รูปแบบของ Data Visualization การนำเสนอแบบทั่วไปหรือการนำเสนอแบบ Dynamic เพิ่ม Interactive ให้กับการรายงานผลข้อมูล

ส่วนที่ 4) Predictive Analytics (การวิเคราะห์แบบพยากรณ์) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ขั้นตอนในการทำ Data Mining วิธีการและอัลกอริทึมที่สำคัญในการวิเคราะห์แบบพยากรณ์

นอกจากเนื้อหาทางด้านทฤษฎีแล้ว ในคอร์สนี้ยังมี Case Study จากคุณไผท ผดุงถิ่น ผู้ก่อตั้ง BUILK ONE GROUP ที่จะมานำเสนอเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูลในธุรกิจก่อสร้าง ทำให้ผู้เรียนได้เห็นแนวคิดและสามารถเชื่อมโยงแนวคิดนี้กับทฤษฎีในส่วนอื่น ๆ ได้ 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่  
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้ 

ประเภทของคอร์ส  
(C) คอร์สนี้เป็นคอร์สบังคับ (Core Course) ของหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด  
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 40% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 60% ของเกรด

โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้ 

A 90-100 
A- 85-89.99 
B+ 80-84.99 
B 75-79.99 
B- 70-74.99 
C+ 65-69.99
C 60-64.99 
D 50-59.99 
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฎฐริกา ฤทธิทิพย์พันธุ์ 
ปัจจุบันอาจารย์ณัฎฐริกาเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจ และสนใจงานวิจัยหลายด้าน อาทิ ความหยุ่นตัวของห่วงโซ่อุปทาน Social Media สำหรับธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร การจัดการห่วงโซ่อุปทาน โลจิสติกส์ด้านการดูแลสุขภาพ การจัดการกลยุทธ์ กลยุทธ์องค์กรข้ามชาติ และความตั้งใจต่อการเป็นผู้ประกอบการเป็นต้น

อาจารย์ณัฎฐริกาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านชีวะวิทยา และด้านเศรษฐศาสตร์ ปริญญาโทด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จาก University of Dallas และปริญญาเอกด้านการจัดการกลยุทธ์ และธุรกิจระหว่างประเทศ จาก The University of Texas at Arlington ประเทศสหรัฐอเมริกา

รองศาสตราจารย์ ดร. พิสิษฐ์ จันทร์วราสุทธิ์
อาจารย์พิสิษฐ์ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้อาจารย์ยังเป็นประธานในการสร้างหลักสูตรของภาควิชาการจัดการวิศวกรรมของสถาบันอีกด้วย อาจารย์พิสิษฐ์มีความสนใจในงานวิจัยทางด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการจัดการกระบวนการทางธุรกิจขององค์กร

อาจารย์พิสิษฐ์จบการศึกษาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ด้านการเงิน จาก Loyola University Chicago วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จาก Rensselaer Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา 

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.ณัฎฐริกา ฤทธิทิพย์พันธุ์

4.5 คะแนนเฉลี่ย

505 รีวิว

3 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
 • ปริญญาเอก ด้านการจัดการกลยุทธ์ และธุรกิจระหว่างประเทศ จาก The University of Texas at Arlington ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท ด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ และด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จาก University of Dallas
 • ปริญญาตรี ด้านชีวะวิทยา และด้านเศรษฐศาสตร์ จาก University of Dallas
รศ. ดร.พิสิษฐ์ จันทร์วราสุทธิ์

4.3 คะแนนเฉลี่ย

309 รีวิว

2 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประธานการสร้างหลักสูตรของภาควิชาการจัดการวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จาก Rensselaer Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จาก Rensselaer Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

10,349 รีวิว

53 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
4.3
รายละเอียด
5 ดาว
144
4 ดาว
57
3 ดาว
26
2 ดาว
2
1 ดาว
11
รีวิวบทเรียน
Default
by Salinda Kitiboonya
Avatar
by เกตน์สิรี ศรีภูธร
Default
by Jitjuta saisema
Img 9296
by CHANISARA KLEEBKARAKET
Default
by ชัญญานุช วิชัยดิษฐ
สามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้
Img 3682
by ปิยมาส ศิลปคง
Avatar
by MM Million Miles'
Default
by SITTIKORN TRAIYARACH
Default
by warinda ngaobenjakul
Default
by ศุภิสรา จิตอุดมวัฒนา

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที