Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 21 นาที

ได้เรียนรู้หลักการ วิธีคิด และตระหนักถึงการบริหารธุรกิจอย่างมีกระบวนการที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญ นักให้คำปรึกษาองค์กรมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี

เข้าใจการเขียนแบบจำลองธุรกิจ (BMC) ทั้ง 9 ช่องอย่างถูกต้อง และมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างแท้จริง

สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ได้บนกระดาษแผ่นเดียว

สามารถกำหนดกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต มีกำไร ขยายธุรกิจได้

1,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 21 นาที

ได้เรียนรู้หลักการ วิธีคิด และตระหนักถึงการบริหารธุรกิจอย่างมีกระบวนการที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญ นักให้คำปรึกษาองค์กรมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี

เข้าใจการเขียนแบบจำลองธุรกิจ (BMC) ทั้ง 9 ช่องอย่างถูกต้อง และมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างแท้จริง

สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ได้บนกระดาษแผ่นเดียว

สามารถกำหนดกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต มีกำไร ขยายธุรกิจได้

ผู้สอน

 • อดีตผู้บริหารบริษัทเอกชน
 • ปัจจุบันเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาธุรกิจด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาองค์กร การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM)
 • ความเชี่ยวชาญด้านการเป็นวิทยากร ที่ปรึกษาและวินิจฉัยสถานประกอบการ
 • การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM)
 • การพัฒนาองค์กร (Organization Development)
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
 • การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
 • การจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (key Performance Indicators: KPIs)
 • กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)
 • Problem Solving and problem Decision Making
 • แบบจำลองธุรกิจ Business Model Canvas (BMC)
 • การลดต้นทุน (Cost Reduction)
 • การเพิ่มผลผลิต (Productivity)
 • ประธานที่ปรึกษา SMEs Alliance Center (SAC)
 • อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร Mini MBA สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ SAC Academy
 • เจ้าของผลงานหนังสือ "คัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน" หนังสือที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งทฤษฎีและแบบฟอร์มการทำงาน โดยรวมถึงมุมมองแนวคิด เพื่อต่อยอดมาสู่การกระทำและการบริหารองค์กร ได้อย่างสำเร็จสุข

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจความสำคัญในการเขียนแบบจำลองธุรกิจที่มากกว่าการเขียนให้ครบ 9 ช่อง เพื่อให้สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ได้บนกระดาษแผ่นเดียว

รายละเอียดคอร์สออนไลน์ "สร้างธุรกิจเติบโต 10 เท่า ด้วยกลยุทธ์ Business Model Canvas"
การบริหารธุรกิจอันดับแรกเลย คือ ต้องสร้างโครงสร้างรากฐานของธุรกิจให้แข็งแกร่งก่อน แล้วเราต้องทำอย่างไร? คำตอบ คือ
1. การจัดทำโมเดลธุรกิจให้ชัดเจน ปฏิบัติได้จริง ซึ่งเป็นการคิดแบบมองภาพใหญ่ (Big Picture Thinking) และมองภาพรวมออก ลูกค้ากลุ่มเปัาหมายหลักคือใคร? คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้าตรงตามความต้องการหรือไม่? มีความแตกต่างในตลาดอย่างไร? ใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง? ในการขับเคลื่อนธุรกิจ มีรายได้กี่รูปแบบ? ทั้งหมดต้องเชื่อมโยงกันแบบมีเหตุและผล
2. การมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ เราต้องวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคได้ เห็นและกำหนดกลยุทธ์เติบโตจากโมเดลธุรกิจเดิมได้

เมื่อธุรกิจมีโครงสร้างรากฐานที่แข็งแรง การจะสร้างธุรกิจให้เติบโต มีกำไร เห็นโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ ขยายธุรกิจ ก็จะไม่ใช่เรื่องยากเย็นเพราะทุกคนในบริษัทมีความเข้าใจตรงกัน เห็นภาพเดียวกัน ปรับเปลี่ยนได้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ง่าย

จะช่วยป้องกันไม่ให้ความผันผวนทางเศรษฐกิจมาทำร้ายธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีความผันผวนที่ถี่รุนแรงอย่างปัจจุบัน

ดังนั้นต้องศึกษาแบบจำลองธุรกิจหรือ BMC อย่างลึกซึ้ง ไม่ใช่แค่เขียนให้เห็นว่ามีโมเดลธุรกิจแล้วเก็บใส่ลิ้นชัก แต่ต้องนำ BMC มาปรับปรุงต่อ ด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค บนกระดาษแผ่นเดียวได้เลย ทำให้เห็นกลยุทธ์ที่สร้างให้ธุรกิจเติบโต เห็นโอกาสใหม่ ๆ ขยายธุรกิจออกไปได้

จะดีกว่าไหมที่เราเห็นกลยุทธ์ที่เป็นแผนธุรกิจได้บนกระดาษแผ่นเดียว สร้างธุรกิจเติบโต 10 เท่า ด้วยกลยุทธ์ BMC จึงเรียกได้ว่า BMC เป็นเครื่องมือการบริหารธุรกิจที่ทรงพลังอย่างมาก หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้นำองค์กร ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ ผู้สนใจการบริหารธุรกิจ ทุกท่าน แล้วพบกันในคอร์สครับ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ผู้เรียนจะได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องว่า BMC ไม่ใช่แค่เขียนให้ครบทั้ง 9 ช่อง แต่จะใช้วางแผนกลยุทธ์ให้เติบโตต่อไปได้
- ผู้เรียนจะมีทักษะในการกำหนดความสัมพันธ์ของช่องต่าง ๆ ใน BMC ให้ถูกต้องซึ่งจะมีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์ให้ธุรกิจดำเนินงานอย่างถูกต้องและเติบโตได้อย่างชัดเจน
- ผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ไปสร้างกลยุทธ์ให้ธุรกิจเติบโต เห็นกำไร ขยายธุรกิจได้บนแผนธุรกิจที่เป็นกระดาษแผ่นเดียว หรือ BMC

ใครที่ควรเรียนหลักสูตรนี้
- ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้จัดการ ในองค์กร
- ผู้นำขั้นต้นในองค์กร
- ผู้สนใจการวางกลยุทธ์เพื่อพัฒนาธุรกิจ
- นักบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน
- นิสิต นักศึกษา ที่สนใจการบริหารธุรกิจ

ผู้เรียนจำเป็นต้องมีพื้นฐานใดมาก่อนหรือไม่
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน คอร์สนี้จะสอนให้เข้าใจตั้งแต่พื้นฐานของ Business Model Canvas จนถึงการประยุกต์ใช้งานจริง

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • อดีตผู้บริหารบริษัทเอกชน
 • ปัจจุบันเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาธุรกิจด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาองค์กร การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM)
 • ความเชี่ยวชาญด้านการเป็นวิทยากร ที่ปรึกษาและวินิจฉัยสถานประกอบการ
 • การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM)
 • การพัฒนาองค์กร (Organization Development)
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
 • การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
 • การจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (key Performance Indicators: KPIs)
 • กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)
 • Problem Solving and problem Decision Making
 • แบบจำลองธุรกิจ Business Model Canvas (BMC)
 • การลดต้นทุน (Cost Reduction)
 • การเพิ่มผลผลิต (Productivity)
 • ประธานที่ปรึกษา SMEs Alliance Center (SAC)
 • อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร Mini MBA สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ SAC Academy
 • เจ้าของผลงานหนังสือ "คัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน" หนังสือที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งทฤษฎีและแบบฟอร์มการทำงาน โดยรวมถึงมุมมองแนวคิด เพื่อต่อยอดมาสู่การกระทำและการบริหารองค์กร ได้อย่างสำเร็จสุข
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที