Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 50 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

ได้เรียนรู้หลักการ วิธีคิด และตระหนักถึงการบริหารธุรกิจอย่างมีกระบวนการที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญ นักให้คำปรึกษาองค์กรมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี

ได้นำองค์ความรู้สากลและแบบชี้วัดต่าง ๆ ที่ได้ตกผลึกแล้วว่ามีความจำเป็นต่อการบริหารองค์กรไปปรับใช้

ได้เรียนรู้การจัดระบบในการบริหาร การออกแบบเครื่องมือชี้วัดต่าง ๆ ให้สามารถวัดผลการดำเนินงานได้

บริการให้คำปรึกษาปัญหาธุรกิจฟรีตลอดหลักสูตร

พิเศษเมื่อสมัครคอร์สคัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน !!! รับทันที หนังสือคัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน ฟรี 1 เล่ม

2,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 50 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

ได้เรียนรู้หลักการ วิธีคิด และตระหนักถึงการบริหารธุรกิจอย่างมีกระบวนการที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญ นักให้คำปรึกษาองค์กรมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี

ได้นำองค์ความรู้สากลและแบบชี้วัดต่าง ๆ ที่ได้ตกผลึกแล้วว่ามีความจำเป็นต่อการบริหารองค์กรไปปรับใช้

ได้เรียนรู้การจัดระบบในการบริหาร การออกแบบเครื่องมือชี้วัดต่าง ๆ ให้สามารถวัดผลการดำเนินงานได้

บริการให้คำปรึกษาปัญหาธุรกิจฟรีตลอดหลักสูตร

พิเศษเมื่อสมัครคอร์สคัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน !!! รับทันที หนังสือคัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน ฟรี 1 เล่ม

ผู้สอน

 • อดีตผู้บริหารบริษัทเอกชน
 • ปัจจุบันเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาธุรกิจด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาองค์กร การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM)
 • ความเชี่ยวชาญด้านการเป็นวิทยากร ที่ปรึกษาและวินิจฉัยสถานประกอบการ
 • การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM)
 • การพัฒนาองค์กร (Organization Development)
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
 • การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
 • การจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (key Performance Indicators: KPIs)
 • กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)
 • Problem Solving and problem Decision Making
 • แบบจำลองธุรกิจ Business Model Canvas (BMC)
 • การลดต้นทุน (Cost Reduction)
 • การเพิ่มผลผลิต (Productivity)
 • ประธานที่ปรึกษา SMEs Alliance Center (SAC)
 • อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร Mini MBA สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ SAC Academy
 • เจ้าของผลงานหนังสือ "คัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน" หนังสือที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งทฤษฎีและแบบฟอร์มการทำงาน โดยรวมถึงมุมมองแนวคิด เพื่อต่อยอดมาสู่การกระทำและการบริหารองค์กร ได้อย่างสำเร็จสุข

พิเศษเมื่อสมัครคอร์ส คัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน รับทันที หนังสือคัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน ฟรี 1 เล่ม (*ดูรายละเอียดได้ทางอีเมลหลังจากลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว)

เรียนรู้หลักการวางรากฐานธุรกิจ เชื่อมโยงองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารองค์กรให้เข้มแข็ง เพิ่มศักยภาพธุรกิจ 200% และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้สามารถรอดพ้นทุกวิกฤติ ด้วยระบบบริหารที่ดี มีกระบวนการที่สร้างคุณค่า และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

สูตรลับการบริหารจัดการ "คัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน" พร้อมแนะนำเครื่องมือ แบบฟอร์ม ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ถอดบทเรียนจาก อ.วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์ ผู้ให้คำปรึกษาองค์กรธุรกิจมากว่า 10 ปี เพราะการบริหารธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน ไม่ใช่ความบังเอิญ !!! แต่เป็นเรื่องของความตั้งใจเรียนรู้ เข้าใจสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หาหลักการที่ดี แล้วนำสู่การปฏิบัติ

ภาพรวม 9 บทเรียนสุดเข้มข้น
บทที่ 1 วิธีคิดที่ถูกต้อง สู่การบริหารธุรกิจที่ยั่งยืน
บทที่ 2 เตรียมความพร้อมสู่การลงมือทำ
บทที่ 3 ผู้นำต้องมองภาพรวมให้ออก
บทที่ 4 การบริหารกระบวนการทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
บทที่ 5 การบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมืออาชีพ
บทที่ 6 การบริหารคนอย่างมืออาชีพ
บทที่ 7 การบริหารผลงานอย่างมืออาชีพ
บทที่ 8 อธิบายเครื่องมือการวัดผลต่าง ๆ
บทที่ 9 กรณีศึกษาและการแก้เกมพลิกธุรกิจพิชิตวิกฤติให้เป็นโอกาส

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้ประกอบการ และ ผู้บริหารทุกระดับ

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 12 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • อดีตผู้บริหารบริษัทเอกชน
 • ปัจจุบันเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาธุรกิจด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาองค์กร การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM)
 • ความเชี่ยวชาญด้านการเป็นวิทยากร ที่ปรึกษาและวินิจฉัยสถานประกอบการ
 • การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management: TQM)
 • การพัฒนาองค์กร (Organization Development)
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
 • การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
 • การจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (key Performance Indicators: KPIs)
 • กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)
 • Problem Solving and problem Decision Making
 • แบบจำลองธุรกิจ Business Model Canvas (BMC)
 • การลดต้นทุน (Cost Reduction)
 • การเพิ่มผลผลิต (Productivity)
 • ประธานที่ปรึกษา SMEs Alliance Center (SAC)
 • อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร Mini MBA สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ SAC Academy
 • เจ้าของผลงานหนังสือ "คัมภีร์บริหารธุรกิจสู่ความยั่งยืน" หนังสือที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งทฤษฎีและแบบฟอร์มการทำงาน โดยรวมถึงมุมมองแนวคิด เพื่อต่อยอดมาสู่การกระทำและการบริหารองค์กร ได้อย่างสำเร็จสุข
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by จารุเดช โตจำศิลป์
Default
by วัชราภรณ์ ปิ่นตา
Default
by กฤษดา ต่อประดิษฐ์

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที