Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 27 นาที

เข้าใจพัฒนาการของเด็กวัยอนุบาล

สอนโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กและวัยรุ่น

1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 27 นาที

เข้าใจพัฒนาการของเด็กวัยอนุบาล

สอนโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กและวัยรุ่น

ผู้สอน

 • ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเด็กออทิสติก "บ้านอุ่นรัก"
 • วิทยากร อาจารย์พิเศษ ด้านสุขภาพจิต เด็กปฐมวัย
 • ที่ปรึกษาด้านการกระตุ้นพัฒนาการ การปรับพฤติกรรม และประสานการเรียนร่วม สำหรับเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น
 • ศศบ. ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาจิตวิทยาคลินิก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วทม. สาขาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กในวัย 2-5 ขวบที่มีอาการออทิซึม สมาธิสั้น หรือมีพัฒนาการไม่สมวัย
 • ศูนย์อบรมผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับแนวทางที่ถูกต้องในการเลี้ยงดูเด็กที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มนี้

พิเศษ! สมัครคอร์สแพ็กเกจ "ชุดความรู้จิตวิทยาสำหรับครูอนุบาลมืออาชีพ" ในราคาพิเศษ คลิกที่นี่
สมัครคอร์สที่ 2 "การใช้คำพูดเชิงบวกกับเด็กวัยอนุบาล" คลิกที่นี่
สมัครคอร์สที่ 3 "การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กวัยอนุบาลอย่างสร้างสรรค์" คลิกที่นี่

คอร์ส "เข้าใจพัฒนาการของเด็กวัยอนุบาล" ในชุดความรู้จิตวิทยาสำหรับครูอนุบาลมืออาชีพ
เนื้อหาหลัก
1. ครูอนุบาลมืออาชีพ (ผู้มีเสน่ห์ เปล่งประกายจากภายใน)
2. ความสำคัญและความหมายของคำว่าพัฒนาการ
3. คลิปตัวอย่าง : การจัดของเล่น เพื่อเด็กที่มีความพร้อมทางพัฒนาการแตกต่างกัน
4. เข้าใจธรรมชาติ และพัฒนาการด้านต่างๆ ในวัยอนุบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม การสังเกตพัฒนาการ การแก้ไขพัฒนาการ และให้คำแนะนำผู้ปกครอง ข้อคิดในการสังเกตและส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กวัยอนุบาล
    4.1 พัฒนาการด้านอารมณ์
    4.2 พัฒนาการด้านสังคมและการเล่น
    4.3 พัฒนาการด้านร่างกาย กล้ามเนื้อมัดใหญ่ และกล้ามเนื้อมัดเล็ก
    4.4 พัฒนาการด้านภาษา
    4.5 พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน
    4.6 พัฒนาการด้านสติปัญญา
    4.7 คลิปตัวอย่าง การออกแบบชีทแบบฝึกหัด สำหรับเด็กที่มีศักยภาพแตกต่างกันสามระดับในชั้นเรียนเดียวกัน

คอรสนี้เหมาะสำหรับ
1. ครูอนุบาล ครูพี่เลี้ยง ครูชั้น เนิรสเซอรี่
2. ครูธุรการ บุคลลากรทุกคนในโรงเรียน
3. ฝ่ายบริหารเพื่อสังเกตและนิเทศน์งาน
4. ผู้ที่สนใจการดูแลเด็กเล็ก เช่น พี่เลี้ยงเด็ก ออรแพร์ (Au Pair)
5. พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กๆวัยอนุบาล
6. บุคคลที่สนใจความรู้เชิงจิตวิทยา

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ 
1. มีทัศนคติทางบวก จัดการเรียนการสอน โดยเข้าใจธรรมชาติของเด็ก
2. ครู และ เด็กนักเรียน เกิดประสบการ์ณทางบวกร่วมกัน
3. สร้างความประทับใจให้กับผู้ปกครอง
4. โรงเรียนได้รับความเชื่อมั่นมากขึ้น

สอนโดย อาจารย์นิสิตา ปีติเจริญธรรม วิทยากร
- อาจารย์พิเศษ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กและวัยรุ่น
- ผู้ก่อตั้ง ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการบ้านอุ่นรักเพื่อเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น และ เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า
- ฝึกปฏิบัติงานด้านงานจิตวิทยาคลินิก ศูนย์สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ราชนครินทร์ กรุงเทพ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • ผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาการเด็กออทิสติก "บ้านอุ่นรัก"
 • วิทยากร อาจารย์พิเศษ ด้านสุขภาพจิต เด็กปฐมวัย
 • ที่ปรึกษาด้านการกระตุ้นพัฒนาการ การปรับพฤติกรรม และประสานการเรียนร่วม สำหรับเด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น
 • ศศบ. ศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาจิตวิทยาคลินิก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วทม. สาขาสุขภาพจิต ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กในวัย 2-5 ขวบที่มีอาการออทิซึม สมาธิสั้น หรือมีพัฒนาการไม่สมวัย
 • ศูนย์อบรมผู้ปกครอง ครู และผู้ดูแลเด็ก เพื่อสร้างความรู้เกี่ยวกับแนวทางที่ถูกต้องในการเลี้ยงดูเด็กที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มนี้
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที