Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,698 บาท 1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 54 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สร้างความคิดเชิงวิพากษ์และเชิงตรรกะ มีกระบวนการการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนอย่างเป็นระบบ สามารถหาทางเลือกที่เหมาะสมและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

สอนโดย ดร.กุลเชษฐ์ มงคล ที่ปรึกษาและผู้ฝึกอบรมด้านกลยุทธ์ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติมากกว่า 30 เรื่อง

1,698 บาท 1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 54 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สร้างความคิดเชิงวิพากษ์และเชิงตรรกะ มีกระบวนการการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนอย่างเป็นระบบ สามารถหาทางเลือกที่เหมาะสมและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

สอนโดย ดร.กุลเชษฐ์ มงคล ที่ปรึกษาและผู้ฝึกอบรมด้านกลยุทธ์ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติมากกว่า 30 เรื่อง

ผู้สอน

ผศ. ดร.กุลเชษฐ์ มงคล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

31 รีวิว

2 คอร์ส

 • ที่ปรึกษาทางด้านกลยุทธ์และธุรกิจ และเป็นผู้ฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำในประเทศไทย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • อาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ ประเทศออสเตรเลียและเยอรมนี
 • มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติมากกว่า 30 เรื่อง
 • ผู้เขียนตำรา "การจัดการเชิงกลยุทธ์"
 • จัดรายการ The Future Sight Podcast ให้กับ Salmon Podcast
 • ปริญญาเอกด้านการจัดการ จาก University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาโทด้านการบริหารจาก Central Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตร ด้านการวางแผนกลยุทธ์ในอนาคต จาก University of Houston ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนคอร์สนี้แล้วได้อะไร
คอร์สออนไลน์ Problem Solving and Decision Making มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดเชิงวิพากษ์และเชิงตรรกะ เนื่องจากความคิดที่ไม่มีเหตุมีผลหรือไม่มีตรรกะส่งผลให้พนักงานไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้ยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงกระบวนการการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการระบุปัญหาอย่างถูกต้อง การหาสาเหตุและที่มาของปัญหา การจัดลำดับความสำคัญ การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล รวมถึงวิธีการตัดสินใจเลือกหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
ผู้เรียนในทุกระดับ โดยเฉพาะบุคคลที่ทำงานในองค์กรภาคธุรกิจและภาครัฐ ที่ต้องเผชิญกับปัญหาในเรื่องต่างๆ รวมถึงต้องตัดสินใจหาทางเลือกที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากทักษะการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) การตัดสินใจ (Decision Making) และการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ถือเป็น 3 ทักษะที่สำคัญที่สุดในการทำงานในยุค disruption จากการจัดอันดับของ World Economic Forum โดยทักษะดังกล่าวทั้งหมดได้ถูกรวบรวมไว้ในคอร์สออนไลน์นี้เรียบร้อยแล้ว 

คอร์สนี้สอนโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล 

ปัจจุบันอาจารย์ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมทั้งเป็นอาจารย์ สอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก ให้กับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ออสเตรเลียและเยอรมนี  

อาจารย์มีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติมากกว่า 30 เรื่อง นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรึกษาทางด้านกลยุทธ์และธุรกิจ และเป็นผู้ฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำในประเทศไทย รวมถึงเป็นผู้จัดรายการ The Future Sight Podcast ให้กับ Salmon Podcast อีกด้วย

อาจารย์กุลเชษฐ์ จบการศึกษา ปริญญาเอก สาขาการจัดการ จาก University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาโท สาขาบริหารและการจัดการจาก Central Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับประกาศนียบัตร ด้านการวางแผนกลยุทธ์ในอนาคต จาก University of Houston ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำPost Test แบบทดสอบหลังเรียน ได้คะเเนนตั้งเเต่ 8 คะเเนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.กุลเชษฐ์ มงคล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

31 รีวิว

2 คอร์ส

 • ที่ปรึกษาทางด้านกลยุทธ์และธุรกิจ และเป็นผู้ฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำในประเทศไทย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • อาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ ประเทศออสเตรเลียและเยอรมนี
 • มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติมากกว่า 30 เรื่อง
 • ผู้เขียนตำรา "การจัดการเชิงกลยุทธ์"
 • จัดรายการ The Future Sight Podcast ให้กับ Salmon Podcast
 • ปริญญาเอกด้านการจัดการ จาก University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาโทด้านการบริหารจาก Central Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตร ด้านการวางแผนกลยุทธ์ในอนาคต จาก University of Houston ประเทศสหรัฐอเมริกา
คะแนนเฉลี่ย
4.9
รายละเอียด
5 ดาว
19
4 ดาว
3
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by กมลฉัตร คูประเสริฐ
Default
by อากร สุวรรณพรม
อาจารย์สอนแบบแจ่มเน้นตรงๆแล้วดูเชี่ยวชาญ ลึกซึ้งมากชอบชอบ
Default
by นายธีรเจตน์ อธิพัฒน์อากร
Default
by นายวิษณุ คำเงิน
Avatar
by Apivat Taemphutsa
Default
by นายทวีวัฒน์ คำหล้า
10408932 10203392155713061 1718196004717579705 n
by Sawai Pootubtim
Default
by Jindaporn wongthun
clear and sharp
Default
by Thairath Learning02
มีตัวอย่างชัดเจนเห็นภาพ เข้าใจง่าย
Default
by Tanachot Jangsutimon

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที