Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 54 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สร้างความคิดเชิงวิพากษ์และเชิงตรรกะ มีกระบวนการการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนอย่างเป็นระบบ สามารถหาทางเลือกที่เหมาะสมและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

สอนโดย ดร.กุลเชษฐ์ มงคล ที่ปรึกษาและผู้ฝึกอบรมด้านกลยุทธ์ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติมากกว่า 30 เรื่อง

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 54 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สร้างความคิดเชิงวิพากษ์และเชิงตรรกะ มีกระบวนการการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนอย่างเป็นระบบ สามารถหาทางเลือกที่เหมาะสมและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

สอนโดย ดร.กุลเชษฐ์ มงคล ที่ปรึกษาและผู้ฝึกอบรมด้านกลยุทธ์ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติมากกว่า 30 เรื่อง

ผู้สอน

ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล

5.0 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

 • ที่ปรึกษาทางด้านกลยุทธ์และธุรกิจ และเป็นผู้ฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำในประเทศไทย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • อาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ ประเทศออสเตรเลียและเยอรมนี
 • มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติมากกว่า 30 เรื่อง
 • ผู้เขียนตำรา "การจัดการเชิงกลยุทธ์"
 • จัดรายการ The Future Sight Podcast ให้กับ Salmon Podcast
 • ปริญญาเอกด้านการจัดการ จาก University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาโทด้านการบริหารจาก Central Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตร ด้านการวางแผนกลยุทธ์ในอนาคต จาก University of Houston ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนคอร์สนี้แล้วได้อะไร
คอร์สออนไลน์ Problem Solving and Decision Making มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดเชิงวิพากษ์และเชิงตรรกะ เนื่องจากความคิดที่ไม่มีเหตุมีผลหรือไม่มีตรรกะส่งผลให้พนักงานไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้ยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงกระบวนการการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการระบุปัญหาอย่างถูกต้อง การหาสาเหตุและที่มาของปัญหา การจัดลำดับความสำคัญ การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล รวมถึงวิธีการตัดสินใจเลือกหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
ผู้เรียนในทุกระดับ โดยเฉพาะบุคคลที่ทำงานในองค์กรภาคธุรกิจและภาครัฐ ที่ต้องเผชิญกับปัญหาในเรื่องต่างๆ รวมถึงต้องตัดสินใจหาทางเลือกที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากทักษะการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) การตัดสินใจ (Decision Making) และการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ถือเป็น 3 ทักษะที่สำคัญที่สุดในการทำงานในยุค disruption จากการจัดอันดับของ World Economic Forum โดยทักษะดังกล่าวทั้งหมดได้ถูกรวบรวมไว้ในคอร์สออนไลน์นี้เรียบร้อยแล้ว 

คอร์สนี้สอนโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล 

ปัจจุบันอาจารย์ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมทั้งเป็นอาจารย์ สอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก ให้กับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ออสเตรเลียและเยอรมนี  

อาจารย์มีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติมากกว่า 30 เรื่อง นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรึกษาทางด้านกลยุทธ์และธุรกิจ และเป็นผู้ฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำในประเทศไทย รวมถึงเป็นผู้จัดรายการ The Future Sight Podcast ให้กับ Salmon Podcast อีกด้วย

อาจารย์กุลเชษฐ์ จบการศึกษา ปริญญาเอก สาขาการจัดการ จาก University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาโท สาขาบริหารและการจัดการจาก Central Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับประกาศนียบัตร ด้านการวางแผนกลยุทธ์ในอนาคต จาก University of Houston ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ.ดร.กุลเชษฐ์ มงคล

5.0 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

 • ที่ปรึกษาทางด้านกลยุทธ์และธุรกิจ และเป็นผู้ฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำในประเทศไทย
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • อาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ ประเทศออสเตรเลียและเยอรมนี
 • มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติมากกว่า 30 เรื่อง
 • ผู้เขียนตำรา "การจัดการเชิงกลยุทธ์"
 • จัดรายการ The Future Sight Podcast ให้กับ Salmon Podcast
 • ปริญญาเอกด้านการจัดการ จาก University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาโทด้านการบริหารจาก Central Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตร ด้านการวางแผนกลยุทธ์ในอนาคต จาก University of Houston ประเทศสหรัฐอเมริกา
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
5
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Wittawat Boonchukusol
?1497373081
by Chanwit Chaisuriyaphun
ดีมาก ๆ ครับ
11062346 10206455892186754 8825304321148213284 n
by Kan Khoomsab
82836277 10215242775136840 7682287309479215104 o
by กาญจนา คุ้มทรัพย์
Data?1556603215
by Apaporn Kedsupap