Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 54 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สร้างความคิดเชิงวิพากษ์และเชิงตรรกะ มีกระบวนการการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนอย่างเป็นระบบ สามารถหาทางเลือกที่เหมาะสมและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

สอนโดย ดร.กุลเชษฐ์ มงคล ที่ปรึกษาและผู้ฝึกอบรมด้านกลยุทธ์ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติมากกว่า 30 เรื่อง

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 54 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สร้างความคิดเชิงวิพากษ์และเชิงตรรกะ มีกระบวนการการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนอย่างเป็นระบบ สามารถหาทางเลือกที่เหมาะสมและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

สอนโดย ดร.กุลเชษฐ์ มงคล ที่ปรึกษาและผู้ฝึกอบรมด้านกลยุทธ์ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติมากกว่า 30 เรื่อง

ผู้สอน

รศ. ดร.กุลเชษฐ์ มงคล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

65 รีวิว

2 คอร์ส

 • ที่ปรึกษาทางด้านกลยุทธ์และธุรกิจ และเป็นผู้ฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำในประเทศไทย
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • เป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ ประเทศออสเตรเลียและเยอรมนี
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกลยุทธ์ (Strategy Management Professional: SMP) ผ่านการรับรองโดย International Association for Strategy Professionals ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติมากกว่า 30 เรื่อง
 • ผู้เขียนตำรา "การจัดการเชิงกลยุทธ์"
 • ผู้จัดรายการ The Future Sight Podcast ให้กับ Salmon Podcast
 • ปริญญาเอกด้านการจัดการ จาก University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาโทด้านการบริหาร จาก Central Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตร ด้านการวางแผนกลยุทธ์ในอนาคต จาก University of Houston ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตร ด้านการวางแผนกลยุทธ์ จาก George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา

เรียนคอร์สนี้แล้วได้อะไร
คอร์สออนไลน์ Problem Solving and Decision Making มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความคิดเชิงวิพากษ์และเชิงตรรกะ เนื่องจากความคิดที่ไม่มีเหตุมีผลหรือไม่มีตรรกะส่งผลให้พนักงานไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้ยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงกระบวนการการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการระบุปัญหาอย่างถูกต้อง การหาสาเหตุและที่มาของปัญหา การจัดลำดับความสำคัญ การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูล รวมถึงวิธีการตัดสินใจเลือกหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
ผู้เรียนในทุกระดับ โดยเฉพาะบุคคลที่ทำงานในองค์กรภาคธุรกิจและภาครัฐ ที่ต้องเผชิญกับปัญหาในเรื่องต่างๆ รวมถึงต้องตัดสินใจหาทางเลือกที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากทักษะการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) การตัดสินใจ (Decision Making) และการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ถือเป็น 3 ทักษะที่สำคัญที่สุดในการทำงานในยุค disruption จากการจัดอันดับของ World Economic Forum โดยทักษะดังกล่าวทั้งหมดได้ถูกรวบรวมไว้ในคอร์สออนไลน์นี้เรียบร้อยแล้ว 

คอร์สนี้สอนโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล 

ปัจจุบันอาจารย์ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมทั้งเป็นอาจารย์ สอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก ให้กับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ออสเตรเลียและเยอรมนี  

อาจารย์มีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติมากกว่า 30 เรื่อง นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรึกษาทางด้านกลยุทธ์และธุรกิจ และเป็นผู้ฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำในประเทศไทย รวมถึงเป็นผู้จัดรายการ The Future Sight Podcast ให้กับ Salmon Podcast อีกด้วย

อาจารย์กุลเชษฐ์ จบการศึกษา ปริญญาเอก สาขาการจัดการ จาก University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย ปริญญาโท สาขาบริหารและการจัดการจาก Central Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับประกาศนียบัตร ด้านการวางแผนกลยุทธ์ในอนาคต จาก University of Houston ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำPost Test แบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
รศ. ดร.กุลเชษฐ์ มงคล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

65 รีวิว

2 คอร์ส

 • ที่ปรึกษาทางด้านกลยุทธ์และธุรกิจ และเป็นผู้ฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นนำในประเทศไทย
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • เป็นอาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ ประเทศออสเตรเลียและเยอรมนี
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกลยุทธ์ (Strategy Management Professional: SMP) ผ่านการรับรองโดย International Association for Strategy Professionals ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • มีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติมากกว่า 30 เรื่อง
 • ผู้เขียนตำรา "การจัดการเชิงกลยุทธ์"
 • ผู้จัดรายการ The Future Sight Podcast ให้กับ Salmon Podcast
 • ปริญญาเอกด้านการจัดการ จาก University of Canberra ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาโทด้านการบริหาร จาก Central Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตร ด้านการวางแผนกลยุทธ์ในอนาคต จาก University of Houston ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตร ด้านการวางแผนกลยุทธ์ จาก George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา
คะแนนเฉลี่ย
4.8
รายละเอียด
5 ดาว
33
4 ดาว
6
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ชนาวีร์ ชัยวิสุทธิ์
14080019 1363732423655057 9063116175693296356 n
by Somwang Chaicharoenkunaporn
Default
by วุฒิพงษ์ หงษ์เหิน
Open uri20200323 139306 1f3tzmv?1584916073
by Yaowapa Ponweang
Dscf2566
by Ek Ajja
เนื้อหาดี
Default
by Chanchira Phetburi
Open uri20190207 25387 1ci61jq?1549556369
by Max Chen
Default
by ฐิติพร ทุมมากรณ์
Default
by Pcrhnews PorncharoenHospital
Screen shot 2022 09 30 at 14.04.18
by สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที