Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 33 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 23 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 33 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 23 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

ผศ. ดร.จิรพล สังข์โพธิ์

4.2 คะแนนเฉลี่ย

65 รีวิว

1 คอร์ส

 • รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร DX/CIO
 • Ph.D. Civil Engineering, Carnegie Mellon University
 • M.S.C.E. Georgia Institute of Technology
 • วศ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate Cybersecurity: Technology, Application and Policy, Massachusetts Institute of Technology
 • Certificate Digital Transformation Strategy, Boston University
ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์

4.2 คะแนนเฉลี่ย

65 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมการบริการ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร BSI
 • ปริญญาเอกสาขา Development Administration, National Institute of Development Administration (NIDA)
 • ปริญญาโทสาขา MBA (International Banking and Finance), University of Birmingham, UK
 • ปริญญาตรีสาขา BBA (International Business Management) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผศ. ดร.สุวรรณ จันทิวาสารกิจ

4.2 คะแนนเฉลี่ย

65 รีวิว

1 คอร์ส

 • ผู้อำนวยการหลักสูตร CIO วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เชี่ยวชาญและสนใจด้าน Design Thinking, Behavioral Economics, Social Engineering, Strategic Fuzzy-Front-End Innovation Planning, Digital Governance, Transformation & Leadership, Philosophy of Social-Economic Technology Design
 • รางวัล The Large Project Award Recognition by Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC)
 • Ph.D. Info Sciences & Technology, The Pennsylvania State University
 • M.S. Information Sciences & Technology, Pennsylvania State University
 • B.S. Mathematics and Computer Science, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. ดร.คม คัมภิรานนท์

4.2 คะแนนเฉลี่ย

65 รีวิว

1 คอร์ส

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร MSD/MSI/BSI วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอกสาขา Tourism Management จาก University of Queensland, Australia
 • ปริญญาโทสาขา Hospitality & Tourism จาก University of Wisconsin-Stout, USA
 • ปริญญาตรีสาขา Sociology & Anthropology จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ. ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด

4.2 คะแนนเฉลี่ย

65 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำหลักสูตร MCT/MCI/BMCI วิทยาลัยนวัตกรรม
 • นักพัฒนาเกมทางด้าน DeepTech
 • ผู้พัฒนา Arsa Framework และแพลทฟอร์มสร้างแอปพลิเคชัน
 • Ph.D. (IT). King Mongkut University of Thechnology North Bangkok
 • M.Sc. (Management IT) Walailak University
 • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), ม.ราชภัฎธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,141 รีวิว

20 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

ทุกคนล้วนเข้าใจว่า 'ข้อมูล' เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้น ที่จะเข้าใจถึงวิธีประยุกต์ใช้ข้อมูลในการทำธุรกิจอย่างแท้จริง

ในคอร์ส "Business Case for Data Science กรณีทางธุรกิจสำหรับงานวิทยาศาสตร์ข้อมูล" นี้ เราจะได้เรียนรู้ตัวอย่างจริงในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ในโลกของธุรกิจ โดยจะมี Case Study มากมายจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุตสาหกรรมการบริการ, การเงิน, Artificial Intelligence (AI) และการประยุกต์ใช้เกมในวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Gamification)

คำอธิบายรายวิชา
เข้าใจบริบทและการใช้ข้อมูลในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และภายในองค์กร การปรับตัวขององค์กรให้เข้ากับการพัฒนาของวิทยาการข้อมูลในปัจจุบัน ความสำคัญของข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจหรือองค์กร บทบาทของนักวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาและอุปสรรคของวิทยาการข้อมูล แนวโน้มของวิทยาการข้อมูลในอนาคต ความสัมพันธ์ของข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ การประยุกต์นำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในด้านธุรกิจ

วัตถุประสงค์ (Course Objectives)
- เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจบริบทของการประยุกต์ใช้งานวิทยาศาสตร์ข้อมูลในโดเมนทางธุรกิจ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในคอร์สนี้
- ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ข้อมูลในโลกการเงินยุคดิจิทัล (Fintech)
- ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ข้อมูลในอุตสาหกรรมการบริการ
- ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ข้อมูลผ่านเกม (Gamification)
- ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า
- Case Study ของบริษัทชั้นนำที่นำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจจนสำเร็จ

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- ผู้ที่สนใจงานข้อมูลหรือผู้ที่ต้องทำงานกับข้อมูลเป็นประจำ
- ผู้ที่สนใจอาชีพนักนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)
- ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการที่ต้องการทราบวิธีการนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

ผู้เรียนต้องมีความรู้เรื่องใดมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อน

ประเภทของคอร์ส
(E) คอร์สนี้เป็นคอร์สเลือก (Elective Course) ของหลักสูตปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย
1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 40% ของเกรด
2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 60% ของเกรด

โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้
A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

อาจารย์ผู้สอน
1. ผศ. ดร.คม คัมภิรานนท์ อาจารย์ผู้สอน (Lecturer) 
2. ผศ. ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ อาจารย์ผู้สอน (Lecturer)
3. ผศ. ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด อาจารย์ผู้สอน (Lecturer)
4. ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ อาจารย์ผู้สอน (Lecturer)
5. ผศ. ดร.สุวรรณ จันทิวาสารกิจ อาจารย์ผู้สอน (Lecturer)

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.จิรพล สังข์โพธิ์

4.2 คะแนนเฉลี่ย

65 รีวิว

1 คอร์ส

 • รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร DX/CIO
 • Ph.D. Civil Engineering, Carnegie Mellon University
 • M.S.C.E. Georgia Institute of Technology
 • วศ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate Cybersecurity: Technology, Application and Policy, Massachusetts Institute of Technology
 • Certificate Digital Transformation Strategy, Boston University
ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์

4.2 คะแนนเฉลี่ย

65 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมการบริการ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร BSI
 • ปริญญาเอกสาขา Development Administration, National Institute of Development Administration (NIDA)
 • ปริญญาโทสาขา MBA (International Banking and Finance), University of Birmingham, UK
 • ปริญญาตรีสาขา BBA (International Business Management) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผศ. ดร.สุวรรณ จันทิวาสารกิจ

4.2 คะแนนเฉลี่ย

65 รีวิว

1 คอร์ส

 • ผู้อำนวยการหลักสูตร CIO วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เชี่ยวชาญและสนใจด้าน Design Thinking, Behavioral Economics, Social Engineering, Strategic Fuzzy-Front-End Innovation Planning, Digital Governance, Transformation & Leadership, Philosophy of Social-Economic Technology Design
 • รางวัล The Large Project Award Recognition by Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC)
 • Ph.D. Info Sciences & Technology, The Pennsylvania State University
 • M.S. Information Sciences & Technology, Pennsylvania State University
 • B.S. Mathematics and Computer Science, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. ดร.คม คัมภิรานนท์

4.2 คะแนนเฉลี่ย

65 รีวิว

1 คอร์ส

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร MSD/MSI/BSI วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอกสาขา Tourism Management จาก University of Queensland, Australia
 • ปริญญาโทสาขา Hospitality & Tourism จาก University of Wisconsin-Stout, USA
 • ปริญญาตรีสาขา Sociology & Anthropology จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ. ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด

4.2 คะแนนเฉลี่ย

65 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำหลักสูตร MCT/MCI/BMCI วิทยาลัยนวัตกรรม
 • นักพัฒนาเกมทางด้าน DeepTech
 • ผู้พัฒนา Arsa Framework และแพลทฟอร์มสร้างแอปพลิเคชัน
 • Ph.D. (IT). King Mongkut University of Thechnology North Bangkok
 • M.Sc. (Management IT) Walailak University
 • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), ม.ราชภัฎธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,141 รีวิว

20 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
4.2
รายละเอียด
5 ดาว
28
4 ดาว
20
3 ดาว
16
2 ดาว
1
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Patrapon Joradon
Default
by ปุษยา จันทร์ช่วยนา
Default
by วัชรี นนทิประเสริฐ
?1591605516
by Issarachai Chuechot
Open uri20200504 27 8mxttm?1588586452
by Pichet Chetta
Default
by ธัญญา สุพรประดิษฐ์ชัย
Default
by Atit Sinyoo
12688229 10208511224920440 3887146319095726163 n
by Pann Chu
เนื้อหากระชับ หลากหลายครับ
?1590038848
by Teeradon Jidaruck
?1588060969
by Sahatsawat Sriphol
Default
by วิภาค วงศ์ธนโสภณ
?1585692277
by renu malimart
Default
by Jatuporn Akarachantachote
Default
by สุรพล วรวิรุฬห์วงศ์
สนุก เข้าใจง่าย
Unnamed
by Tanyapat Borrisutsawad
Default
by คุณภัทร์ ชีวรุ่งโรจน์
Default
by Chalat Phumphiraratthaya
Too much theory. The use case is too simple. Prefer much more real world use case in Data Science.
Default
by ธวัลรัตน์ โคตระวิวัฒน์
Default
by Giff Pilunthasukala
Default
by Pawarish Kittidhamawongs
Default
by Wilaiporn Thirana
Open uri20200502 26 k7g6sd?1588398963
by Tonmai Thaveewatanachaikul
Default
by รณพีร์ นุชศิริ
Default
by อนิรุทธิ์ ขอบเหลือง
Default
by อาจารีย์ ปรีชากุล
Default
by ชัยวัฒน์ เจียรวรกุล
Default
by Karnrawee Chirasonthikan
Default
by Ploypapa Ruangmetanopparat
Default
by Therdchai Thitasomakul
?1587793653
by supparoek chansri
ควรเอกสารพื้นฐานประกอบเล็กน้อย
Dsc00027
by Virintorn Kantaravichaiwat
ได้ความรู้แนวกว้างเยอะ business, IT, Analytics, Design แต่ไม่ค่อยลึก เนื้อหาง่าย
Default
by Wisaram Khumgasem
Default
by Viyada Athicomnanta
Default
by Paijit Chenyavanich
Unnamed
by Supuvadee Thaotho
Default
by Sopon Sriisaranusorn
Default
by มาเรียม มังกะลัง
Default
by กิตติธัช อาจศิริ
Unnamed
by Orapan Ungkabsri
Default
by Datchanee Kunavichayanont
Default
by Poramate Rakkarnngarn
Default
by วรลักษณ์ พงษ์พฤกษา
Unnamed
by Kawee Tiraborisute
13335582 10207730233226475 8997861268180664253 n
by Jay Thanawat
Default
by เชษฐา เลิศนันทนายศ
1912030 719182561447342 313735782 n
by Kornpapha Sribunrueng
Unnamed
by Pornratree Janwong
เนื้อหาน่าสนใจ ขอบคุณนะคะ
Default
by วีรวิชญ์ โสภณอริยวงศ์
Open uri20200423 26 d8yoao?1587617151
by Mam Soisuda
Default
by วิภาวรรณ ลมพัทธยา
Data?1581399859
by Pongnarin Champion
11401359 696825193780383 1439476822166899125 n
by JoEz Theerawut
Unnamed
by Chiwaporn C
Default
by ปัญจพร ฉัตรสุวรรณ
Default
by กตัญญู เบญจพรหมผดุง
Default
by vannasiri janthapan
Default
by Supakorn Thammasiri
Default
by Ryo Sakthanasait
Unnamed
by Tinnarat Aromsuk
1591119073 screen shot 2020 06 02 at 10.30.13 am
by Jane Janisa
Open uri20181114 19215 p4c9u5?1542199831
by ณัฐวุฒิ สิ้นเคราะห์
Default
by Suwipon Srithumchai
11863334 10153484480496061 9033241458414758224 n
by Pattarachat Maneechaeye
Screen shot 2019 07 29 at 08.20.38
by เอกฉัตร อัศวรุจิกุล
12009657 131506983866846 8614249057415394687 n
by Chotitouch Supalanunt
เนื้อหาทำให้เห็นภาพรวม แต่ไม่ลงเนื้อหาในรายละเอียดมาก