Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 33 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 23 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 33 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 23 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

ผศ. ดร.จิรพล สังข์โพธิ์

4.2 คะแนนเฉลี่ย

71 รีวิว

1 คอร์ส

 • รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร DX/CIO
 • Ph.D. Civil Engineering, Carnegie Mellon University
 • M.S.C.E. Georgia Institute of Technology
 • วศ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate Cybersecurity: Technology, Application and Policy, Massachusetts Institute of Technology
 • Certificate Digital Transformation Strategy, Boston University
ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์

4.2 คะแนนเฉลี่ย

71 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมการบริการ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร BSI
 • ปริญญาเอกสาขา Development Administration, National Institute of Development Administration (NIDA)
 • ปริญญาโทสาขา MBA (International Banking and Finance), University of Birmingham, UK
 • ปริญญาตรีสาขา BBA (International Business Management) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผศ. ดร.สุวรรณ จันทิวาสารกิจ

4.2 คะแนนเฉลี่ย

71 รีวิว

1 คอร์ส

 • ผู้อำนวยการหลักสูตร CIO วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เชี่ยวชาญและสนใจด้าน Design Thinking, Behavioral Economics, Social Engineering, Strategic Fuzzy-Front-End Innovation Planning, Digital Governance, Transformation & Leadership, Philosophy of Social-Economic Technology Design
 • รางวัล The Large Project Award Recognition by Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC)
 • Ph.D. Info Sciences & Technology, The Pennsylvania State University
 • M.S. Information Sciences & Technology, Pennsylvania State University
 • B.S. Mathematics and Computer Science, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. ดร.คม คัมภิรานนท์

4.2 คะแนนเฉลี่ย

71 รีวิว

1 คอร์ส

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร MSD/MSI/BSI วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอกสาขา Tourism Management จาก University of Queensland, Australia
 • ปริญญาโทสาขา Hospitality & Tourism จาก University of Wisconsin-Stout, USA
 • ปริญญาตรีสาขา Sociology & Anthropology จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ. ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด

4.2 คะแนนเฉลี่ย

71 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำหลักสูตร MCT/MCI/BMCI วิทยาลัยนวัตกรรม
 • นักพัฒนาเกมทางด้าน DeepTech
 • ผู้พัฒนา Arsa Framework และแพลทฟอร์มสร้างแอปพลิเคชัน
 • Ph.D. (IT). King Mongkut University of Thechnology North Bangkok
 • M.Sc. (Management IT) Walailak University
 • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), ม.ราชภัฎธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,533 รีวิว

25 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

ทุกคนล้วนเข้าใจว่า 'ข้อมูล' เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในการทำธุรกิจในยุคดิจิทัล แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้น ที่จะเข้าใจถึงวิธีประยุกต์ใช้ข้อมูลในการทำธุรกิจอย่างแท้จริง

ในคอร์ส "Business Case for Data Science กรณีทางธุรกิจสำหรับงานวิทยาศาสตร์ข้อมูล" นี้ เราจะได้เรียนรู้ตัวอย่างจริงในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ในโลกของธุรกิจ โดยจะมี Case Study มากมายจากบริษัทชั้นนำทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุตสาหกรรมการบริการ, การเงิน, Artificial Intelligence (AI) และการประยุกต์ใช้เกมในวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Gamification)

คำอธิบายรายวิชา
เข้าใจบริบทและการใช้ข้อมูลในอุตสาหกรรมต่าง ๆ และภายในองค์กร การปรับตัวขององค์กรให้เข้ากับการพัฒนาของวิทยาการข้อมูลในปัจจุบัน ความสำคัญของข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจหรือองค์กร บทบาทของนักวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาและอุปสรรคของวิทยาการข้อมูล แนวโน้มของวิทยาการข้อมูลในอนาคต ความสัมพันธ์ของข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ การประยุกต์นำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในด้านธุรกิจ

วัตถุประสงค์ (Course Objectives)
- เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจบริบทของการประยุกต์ใช้งานวิทยาศาสตร์ข้อมูลในโดเมนทางธุรกิจ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในคอร์สนี้
- ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ข้อมูลในโลกการเงินยุคดิจิทัล (Fintech)
- ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ข้อมูลในอุตสาหกรรมการบริการ
- ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ข้อมูลผ่านเกม (Gamification)
- ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อลูกค้า
- Case Study ของบริษัทชั้นนำที่นำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจจนสำเร็จ

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- ผู้ที่สนใจงานข้อมูลหรือผู้ที่ต้องทำงานกับข้อมูลเป็นประจำ
- ผู้ที่สนใจอาชีพนักนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)
- ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการที่ต้องการทราบวิธีการนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

ผู้เรียนต้องมีความรู้เรื่องใดมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อน

ประเภทของคอร์ส
(E) คอร์สนี้เป็นคอร์สเลือก (Elective Course) ของหลักสูตปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย
1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 40% ของเกรด
2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 60% ของเกรด

โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้
A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

อาจารย์ผู้สอน
1. ผศ. ดร.คม คัมภิรานนท์ อาจารย์ผู้สอน (Lecturer) 
2. ผศ. ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ อาจารย์ผู้สอน (Lecturer)
3. ผศ. ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด อาจารย์ผู้สอน (Lecturer)
4. ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ อาจารย์ผู้สอน (Lecturer)
5. ผศ. ดร.สุวรรณ จันทิวาสารกิจ อาจารย์ผู้สอน (Lecturer)

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.จิรพล สังข์โพธิ์

4.2 คะแนนเฉลี่ย

71 รีวิว

1 คอร์ส

 • รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร DX/CIO
 • Ph.D. Civil Engineering, Carnegie Mellon University
 • M.S.C.E. Georgia Institute of Technology
 • วศ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate Cybersecurity: Technology, Application and Policy, Massachusetts Institute of Technology
 • Certificate Digital Transformation Strategy, Boston University
ดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์

4.2 คะแนนเฉลี่ย

71 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมการบริการ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร BSI
 • ปริญญาเอกสาขา Development Administration, National Institute of Development Administration (NIDA)
 • ปริญญาโทสาขา MBA (International Banking and Finance), University of Birmingham, UK
 • ปริญญาตรีสาขา BBA (International Business Management) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผศ. ดร.สุวรรณ จันทิวาสารกิจ

4.2 คะแนนเฉลี่ย

71 รีวิว

1 คอร์ส

 • ผู้อำนวยการหลักสูตร CIO วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เชี่ยวชาญและสนใจด้าน Design Thinking, Behavioral Economics, Social Engineering, Strategic Fuzzy-Front-End Innovation Planning, Digital Governance, Transformation & Leadership, Philosophy of Social-Economic Technology Design
 • รางวัล The Large Project Award Recognition by Thammasat University Research and Consultancy Institute (TU-RAC)
 • Ph.D. Info Sciences & Technology, The Pennsylvania State University
 • M.S. Information Sciences & Technology, Pennsylvania State University
 • B.S. Mathematics and Computer Science, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. ดร.คม คัมภิรานนท์

4.2 คะแนนเฉลี่ย

71 รีวิว

1 คอร์ส

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร MSD/MSI/BSI วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอกสาขา Tourism Management จาก University of Queensland, Australia
 • ปริญญาโทสาขา Hospitality & Tourism จาก University of Wisconsin-Stout, USA
 • ปริญญาตรีสาขา Sociology & Anthropology จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ. ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด

4.2 คะแนนเฉลี่ย

71 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำหลักสูตร MCT/MCI/BMCI วิทยาลัยนวัตกรรม
 • นักพัฒนาเกมทางด้าน DeepTech
 • ผู้พัฒนา Arsa Framework และแพลทฟอร์มสร้างแอปพลิเคชัน
 • Ph.D. (IT). King Mongkut University of Thechnology North Bangkok
 • M.Sc. (Management IT) Walailak University
 • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), ม.ราชภัฎธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,533 รีวิว

25 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
4.2
รายละเอียด
5 ดาว
32
4 ดาว
22
3 ดาว
16
2 ดาว
1
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Phen Belles
Wisanu pic
by วิศณุ วิเศษสิงห์
Default
by ฉัตรกรกช จรัสโภคา
Default
by kittikorn muipuak
58673909 10213463559334385 102294438679674880 n
by Pradungroek Bunjongprasoet
Default
by ปิยนุช เทศนุ้ย
Default
by Patrapon Joradon
Default
by ปุษยา จันทร์ช่วยนา
Default
by วัชรี นนทิประเสริฐ
?1591605516
by Issarachai Chuechot