Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,490 บาท 2,190 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 19 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 15 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เรียนรู้การใช้งาน Excel เพื่อจัดการสินค้าคงคลัง และจำแนกประเภทด้วย ABC Classification

สอนโดย รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ - อาจารย์พิเศษ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษา ด้าน Logistics & Supply Chain และ Data Science

1,490 บาท 2,190 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 19 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 15 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เรียนรู้การใช้งาน Excel เพื่อจัดการสินค้าคงคลัง และจำแนกประเภทด้วย ABC Classification

สอนโดย รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ - อาจารย์พิเศษ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษา ด้าน Logistics & Supply Chain และ Data Science

ผู้สอน

รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

2 คอร์ส

 • รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ เป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ประจำศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (ศูนย์ K-DAI) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
 • อาจารย์พิเศษ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาด้าน Logistics & Supply Chain, Data Science, MS Office: Excel-Word-PowerPoint, การบริหารธุรกิจ-การเงิน, คณิตศาสตร์-สถิติ ฯลฯ ให้กับมหาวิทยาลัย หน่วยงาน บริษัท และองค์กรต่าง ๆ
 • ผู้เขียนหนังสือ "โลจิสติกส์อัจฉริยะและการพยากรณ์ด้วย Excel 365 (LIFE365)"
 • ผู้เขียนหนังสือ "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย EXCEL เพื่อการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์"
 • ปริญญาเอก Ph.D. (Operations Research), CASE Western Reserve University, USA [ทุนรัฐบาล]
 • ปริญญาโท M.Sc. (Management Science/SCM), CASE, USA [ทุนรัฐบาล]
 • ปริญญาโท M.B.A. (การจัดการการเงิน), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาโท M.Sc. (Computer Science นานาชาติ), Asian Institute of Technology [ทุน AIT]
 • ปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการการตลาด), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี วท.บ. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ทุน พสวท.]

Every management mistake ends up in INVENTORY (ทุกความผิดพลาดของการจัดการจบลงที่สินค้าคงคลัง)” สินค้าคงคลังส่งผลต่อการบริหารจัดการในทุกด้าน เช่น หากเกิดปัญหากับสินค้าคงคลังฝั่งขาเข้า ก็อาจกระทบต่อการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ ตารางการผลิต ขณะที่ถ้าเป็นฝั่งขาออก การจัดการที่ไม่ดีก็อาจส่งผลต่อการขนส่ง การกระจายสินค้า หรือแผนการตลาด

คอร์ส “Excel และการจัดการสินค้าคงคลัง ด้วย ABC Classification” นี้ จะพาท่านมาทำความรู้จักกับการจำแนกกลุ่ม ABC หรือ ABC Classification โดยจะเริ่มจากการแนะนำให้รู้จักกับสินค้าคงคลังประเภทต่าง ๆ ตามด้วยต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะนำเข้าสู่การจำแนกกลุ่ม ABC ทั้งแบบเกณฑ์เดียวและหลายเกณฑ์ พร้อมแสดงตัวอย่างการจำแนกโดยใช้ Excel เป็นเครื่องมือ ทั้งนี้ผลการพยากรณ์ยอดขายจากคอร์ส “Data Analytics ด้วย Excel เพื่อการพยากรณ์ยอดขาย” สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลเข้าในการจำแนกกลุ่ม ABC ได้เป็นอย่างดี

คอร์ส “Excel และการจัดการสินค้าคงคลัง ด้วย ABC Classification” นี้ เป็นอีกโมดูลหนึ่งของคอร์สใหญ่คือ “Data Analytics ด้วย Excel เพื่อการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์” โดยมีเป้าหมายที่จะนำเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ มาช่วยในการบริหารจัดการซัพพลายเชน และเลือกใช้ Microsoft Excel ที่ฮอตฮิตเป็นเครื่องมือหลัก ซึ่งแม้จะดูเหมือนว่าเราคุ้นเคยกับ Excel เป็นอย่างดี แต่ด้วยความสามารถที่หลากหลาย ผู้ใช้ Excel ส่วนใหญ่ อาจยังไม่ได้ใช้ Excel อย่างเต็มประสิทธิภาพ...

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ทราบถึงสินค้าคงคลังประเภทต่าง ๆ
- รับรู้ถึงต้นทุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลัง
- ตระหนักถึงความสำคัญของกฎ 80-20
- สามารถจำแนกกลุ่ม ABC แบบเกณฑ์เดียวและหลายเกณฑ์
- ทำ ABC หลายเกณฑ์ ด้วยวิธีเมทริกซ์เกณฑ์ร่วม และวิธีถ่วงน้ำหนัก
- ใช้ฟังก์ชันและฟีเจอร์ต่าง ๆ ใน Excel เพื่อช่วยวิเคราะห์ข้อมูล เช่น แถบ Analyze Data เพื่อช่วยวิเคราะห์ และสร้างรายงานและกราฟ การตั้งชื่อช่วงข้อมูล (Range Name) เพื่ออ้างอิงแบบสัมบูรณ์ การสร้างตาราง Table การใช้คำสั่ง XLOOKUP และ VLOOKUP เพื่อค้นหาและจำแนกกลุ่ม ฯลฯ
- นำฟังก์ชันและฟีเจอร์ใน Excel ที่ได้เรียน ไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่น ๆ ได้

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ...
- นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
- บุคคลากรด้านงานแผน งานการผลิต งานการตลาด
- ผู้ทำงานด้าน Logistics & Supply Chain
- เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับกลาง
- นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

2 คอร์ส

 • รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ เป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ประจำศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (ศูนย์ K-DAI) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
 • อาจารย์พิเศษ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาด้าน Logistics & Supply Chain, Data Science, MS Office: Excel-Word-PowerPoint, การบริหารธุรกิจ-การเงิน, คณิตศาสตร์-สถิติ ฯลฯ ให้กับมหาวิทยาลัย หน่วยงาน บริษัท และองค์กรต่าง ๆ
 • ผู้เขียนหนังสือ "โลจิสติกส์อัจฉริยะและการพยากรณ์ด้วย Excel 365 (LIFE365)"
 • ผู้เขียนหนังสือ "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย EXCEL เพื่อการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์"
 • ปริญญาเอก Ph.D. (Operations Research), CASE Western Reserve University, USA [ทุนรัฐบาล]
 • ปริญญาโท M.Sc. (Management Science/SCM), CASE, USA [ทุนรัฐบาล]
 • ปริญญาโท M.B.A. (การจัดการการเงิน), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาโท M.Sc. (Computer Science นานาชาติ), Asian Institute of Technology [ทุน AIT]
 • ปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการการตลาด), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี วท.บ. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ทุน พสวท.]
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by นรา แสงงาม
Default
by เสฎฐวุฒิ ชอย

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที