Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,490 บาท 2,190 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 20 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 37 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

เรียนรู้การใช้ Excel อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อการวิเคราะห์และพยากรณ์ยอดขายอย่างแม่นยำ

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและซัพพลายเชน รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์

1,490 บาท 2,190 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 20 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 37 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

เรียนรู้การใช้ Excel อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อการวิเคราะห์และพยากรณ์ยอดขายอย่างแม่นยำ

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและซัพพลายเชน รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์

ผู้สอน

รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์

5.0 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

 • รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ เป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ประจำศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (ศูนย์ K-DAI) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
 • อาจารย์พิเศษ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาด้าน Logistics & Supply Chain, Data Science, MS Office: Excel-Word-PowerPoint, การบริหารธุรกิจ-การเงิน, คณิตศาสตร์-สถิติ ฯลฯ ให้กับมหาวิทยาลัย หน่วยงาน บริษัท และองค์กรต่าง ๆ
 • ผู้เขียนหนังสือ "โลจิสติกส์อัจฉริยะและการพยากรณ์ด้วย Excel 365 (LIFE365)"
 • ผู้เขียนหนังสือ "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย EXCEL เพื่อการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์"
 • ปริญญาเอก Ph.D. (Operations Research), CASE Western Reserve University, USA [ทุนรัฐบาล]
 • ปริญญาโท M.Sc. (Management Science/SCM), CASE, USA [ทุนรัฐบาล]
 • ปริญญาโท M.B.A. (การจัดการการเงิน), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาโท M.Sc. (Computer Science นานาชาติ), Asian Institute of Technology [ทุน AIT]
 • ปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการการตลาด), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี วท.บ. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ทุน พสวท.]

ในทางธุรกิจ ยอดขายสินค้าและบริการถือเป็นหัวใจก่อกำเนิดธุรกิจ และผลักดันให้ดำรงอยู่ ความต้องการซื้อหรือยอดขายในอนาคต จำเป็นอย่างยิ่งต่อการวางแผนการดำเนินงาน ตั้งแต่การวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดส่งและจัดเก็บสต็อก การผลิต การขนส่งกระจายสินค้า ไปจนถึงแผนการตลาดและการขาย การพยากรณ์ยอดขายที่แม่นยำ จะทำให้การจัดการธุรกิจเป็นไปด้วยความราบรื่นตลอดทั้งซัพพลายเชน
คอร์ส “Data Analytics ด้วย Excel เพื่อการพยากรณ์ยอดขาย” เป็นโมดูลหนึ่งของคอร์สใหญ่คือ “Data Analytics ด้วย Excel เพื่อการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์” โดยมีเป้าหมายที่จะนำเครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ มาช่วย ในการพยากรณ์ข้อมูลยอดขายในอนาคตให้ถูกต้องแม่นยำ โดยจะเลือกใช้โปรแกรม Microsoft Excel ที่ฮอตฮิตติดชาร์ตเป็นเครื่องมือหลัก ทว่า แม้เราจะคุ้นเคยกับ Excel กันดี แต่ด้วยความสามารถที่มากมายและหลากหลาย ผู้ใช้ Excel จำนวนมาก อาจยังไม่ได้ใช้ Excel อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ตระหนักถึงความสำคัญของการพยากรณ์ต่อธุรกิจ
- รู้จักข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series) เช่น ยอดขาย และองค์ประกอบอื่น ๆ อย่างแนวโน้ม ฤดูกาล เป็นต้น
- ทราบถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Steps) เพื่อการพยากรณ์
- สามารถจัดเตรียมข้อมูล (Data Preparation) และแปลงข้อมูลเป็นภาพ (Data Visualization) เพื่อเตรียมทำการพยากรณ์ได้
- เรียนรู้วิธีการพยากรณ์แบบต่าง ๆ เช่น กลุ่มวิธีนาอีฟ กลุ่มวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และกลุ่มวิธีเอกซ์โพเนนเชียล
- ประเมินผลความแม่นยำของการพยากรณ์ (Model Evaluation) ด้วยค่าความแม่นยำต่าง ๆ เช่น MAD MSE และ RMSE MAPE และ SMAPE ได้
- สามารถใช้ฟังก์ชันและฟีเจอร์ต่าง ๆ ใน Excel ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพยากรณ์ได้อย่างยอดเยี่ยม
- นำฟังก์ชันและฟีเจอร์ใน Excel ที่เรียนไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่น ๆ ได้

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
- บุคคลากรทางด้านการวางแผนงาน งานการตลาด งานขาย
- ผู้ทำงานด้าน Logistics & Supply Chain
- เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ
- ผู้บริหารระดับกลาง
- บุคคลากรงานบัญชี งานการเงิน
- นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะเเนนตั้งเเต่ 8 คะเเนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์

5.0 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

 • รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ เป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ประจำศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (ศูนย์ K-DAI) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
 • อาจารย์พิเศษ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาด้าน Logistics & Supply Chain, Data Science, MS Office: Excel-Word-PowerPoint, การบริหารธุรกิจ-การเงิน, คณิตศาสตร์-สถิติ ฯลฯ ให้กับมหาวิทยาลัย หน่วยงาน บริษัท และองค์กรต่าง ๆ
 • ผู้เขียนหนังสือ "โลจิสติกส์อัจฉริยะและการพยากรณ์ด้วย Excel 365 (LIFE365)"
 • ผู้เขียนหนังสือ "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย EXCEL เพื่อการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์"
 • ปริญญาเอก Ph.D. (Operations Research), CASE Western Reserve University, USA [ทุนรัฐบาล]
 • ปริญญาโท M.Sc. (Management Science/SCM), CASE, USA [ทุนรัฐบาล]
 • ปริญญาโท M.B.A. (การจัดการการเงิน), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาโท M.Sc. (Computer Science นานาชาติ), Asian Institute of Technology [ทุน AIT]
 • ปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการการตลาด), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี วท.บ. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ทุน พสวท.]
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
5
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by San Siri
Default
by ณัฐณิชา กลัมพสุต
Default
by Wittawat Boonchukusol
Default
by Wiyada Yawai
สอนดีมากค่ะ และสอนปฏิบัติให้ทำจริง ทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ
Profile chartchai
by รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที