Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,490 บาท 2,190 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 37 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

เรียนรู้การใช้ Excel อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อการวิเคราะห์และพยากรณ์ยอดขายอย่างแม่นยำ

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและซัพพลายเชน รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์

1,490 บาท 2,190 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 37 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

เรียนรู้การใช้ Excel อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อการวิเคราะห์และพยากรณ์ยอดขายอย่างแม่นยำ

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและซัพพลายเชน รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์

ผู้สอน

รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์

4.5 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

2 คอร์ส

 • รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ เป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ประจำศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (ศูนย์ K-DAI) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
 • อาจารย์พิเศษ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาด้าน Logistics & Supply Chain, Data Science, MS Office: Excel-Word-PowerPoint, การบริหารธุรกิจ-การเงิน, คณิตศาสตร์-สถิติ ฯลฯ ให้กับมหาวิทยาลัย หน่วยงาน บริษัท และองค์กรต่าง ๆ
 • ผู้เขียนหนังสือ "โลจิสติกส์อัจฉริยะและการพยากรณ์ด้วย Excel 365 (LIFE365)"
 • ผู้เขียนหนังสือ "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย EXCEL เพื่อการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์"
 • ปริญญาเอก Ph.D. (Operations Research), CASE Western Reserve University, USA [ทุนรัฐบาล]
 • ปริญญาโท M.Sc. (Management Science/SCM), CASE, USA [ทุนรัฐบาล]
 • ปริญญาโท M.B.A. (การจัดการการเงิน), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาโท M.Sc. (Computer Science นานาชาติ), Asian Institute of Technology [ทุน AIT]
 • ปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการการตลาด), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี วท.บ. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ทุน พสวท.]

ในทางธุรกิจ ยอดขายสินค้าและบริการถือเป็นหัวใจก่อกำเนิดธุรกิจ และผลักดันให้ดำรงอยู่ ความต้องการซื้อหรือยอดขายในอนาคต จำเป็นอย่างยิ่งต่อการวางแผนการดำเนินงาน ตั้งแต่การวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดส่งและจัดเก็บสต็อก การผลิต การขนส่งกระจายสินค้า ไปจนถึงแผนการตลาดและการขาย การพยากรณ์ยอดขายที่แม่นยำ จะทำให้การจัดการธุรกิจเป็นไปด้วยความราบรื่นตลอดทั้งซัพพลายเชน
คอร์ส “Data Analytics ด้วย Excel เพื่อการพยากรณ์ยอดขาย” เป็นโมดูลหนึ่งของคอร์สใหญ่คือ “Data Analytics ด้วย Excel เพื่อการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์” โดยมีเป้าหมายที่จะนำเครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ มาช่วย ในการพยากรณ์ข้อมูลยอดขายในอนาคตให้ถูกต้องแม่นยำ โดยจะเลือกใช้โปรแกรม Microsoft Excel ที่ฮอตฮิตติดชาร์ตเป็นเครื่องมือหลัก ทว่า แม้เราจะคุ้นเคยกับ Excel กันดี แต่ด้วยความสามารถที่มากมายและหลากหลาย ผู้ใช้ Excel จำนวนมาก อาจยังไม่ได้ใช้ Excel อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ตระหนักถึงความสำคัญของการพยากรณ์ต่อธุรกิจ
- รู้จักข้อมูลอนุกรมเวลา (Time Series) เช่น ยอดขาย และองค์ประกอบอื่น ๆ อย่างแนวโน้ม ฤดูกาล เป็นต้น
- ทราบถึงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics Steps) เพื่อการพยากรณ์
- สามารถจัดเตรียมข้อมูล (Data Preparation) และแปลงข้อมูลเป็นภาพ (Data Visualization) เพื่อเตรียมทำการพยากรณ์ได้
- เรียนรู้วิธีการพยากรณ์แบบต่าง ๆ เช่น กลุ่มวิธีนาอีฟ กลุ่มวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และกลุ่มวิธีเอกซ์โพเนนเชียล
- ประเมินผลความแม่นยำของการพยากรณ์ (Model Evaluation) ด้วยค่าความแม่นยำต่าง ๆ เช่น MAD MSE และ RMSE MAPE และ SMAPE ได้
- สามารถใช้ฟังก์ชันและฟีเจอร์ต่าง ๆ ใน Excel ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพยากรณ์ได้อย่างยอดเยี่ยม
- นำฟังก์ชันและฟีเจอร์ใน Excel ที่เรียนไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่น ๆ ได้

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
- บุคคลากรทางด้านการวางแผนงาน งานการตลาด งานขาย
- ผู้ทำงานด้าน Logistics & Supply Chain
- เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ
- ผู้บริหารระดับกลาง
- บุคคลากรงานบัญชี งานการเงิน
- นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์

4.5 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

2 คอร์ส

 • รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ เป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ประจำศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ (ศูนย์ K-DAI) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
 • อาจารย์พิเศษ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาด้าน Logistics & Supply Chain, Data Science, MS Office: Excel-Word-PowerPoint, การบริหารธุรกิจ-การเงิน, คณิตศาสตร์-สถิติ ฯลฯ ให้กับมหาวิทยาลัย หน่วยงาน บริษัท และองค์กรต่าง ๆ
 • ผู้เขียนหนังสือ "โลจิสติกส์อัจฉริยะและการพยากรณ์ด้วย Excel 365 (LIFE365)"
 • ผู้เขียนหนังสือ "การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย EXCEL เพื่อการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์"
 • ปริญญาเอก Ph.D. (Operations Research), CASE Western Reserve University, USA [ทุนรัฐบาล]
 • ปริญญาโท M.Sc. (Management Science/SCM), CASE, USA [ทุนรัฐบาล]
 • ปริญญาโท M.B.A. (การจัดการการเงิน), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาโท M.Sc. (Computer Science นานาชาติ), Asian Institute of Technology [ทุน AIT]
 • ปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการการตลาด), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ปริญญาตรี วท.บ. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ทุน พสวท.]
คะแนนเฉลี่ย
4.3
รายละเอียด
5 ดาว
6
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
1
รีวิวบทเรียน
Default
by ฐิติรัตน์ ทรรพวสุ
Default
by prarichart ruenphongphun
ควรมีไฟล์ให้ดาวน์โหลดทดลองทำ
Default
by San Siri
Default
by ณัฐณิชา กลัมพสุต
Default
by Wittawat Boonchukusol
Default
by Wiyada Yawai
สอนดีมากค่ะ และสอนปฏิบัติให้ทำจริง ทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ
Profile chartchai
by รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที