Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 39 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 32 นาที

บทความทั้งหมด 1 บทความ

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

แบบฝึกหัดทั้งหมด 1 แบบฝึกหัด

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 39 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 32 นาที

บทความทั้งหมด 1 บทความ

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

แบบฝึกหัดทั้งหมด 1 แบบฝึกหัด

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

รศ. ดร.คม คัมภิรานนท์

4.4 คะแนนเฉลี่ย

130 รีวิว

2 คอร์ส

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร MSD/MSI/BSI วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอกสาขา Tourism Management จาก University of Queensland, Australia
 • ปริญญาโทสาขา Hospitality & Tourism จาก University of Wisconsin-Stout, USA
 • ปริญญาตรีสาขา Sociology & Anthropology จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

10,851 รีวิว

59 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

3,092 รีวิว

20 คอร์ส

 • วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะสหสาขาวิชาที่ผสานรวมองค์ความรู้ทั้งในด้านการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
 • เน้นแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ ส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริหารและการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ ฯลฯ

ค้นพบตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Design Thinking ในธุรกิจจริง เรียนรู้วิธีคิด วิเคราะห์ และออกแบบโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ลูกค้า พัฒนาทักษะ ผลักดันธุรกิจสู่ความสำเร็จ

เรียนรู้การนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งในด้านการสร้างผลิตภัณฑ์ บริการ ตลอดจนระบบปฏิบัติงาน พร้อมตัวอย่างธุรกิจที่ใช้ Design Thinking เรียนรู้วิธีคิด วิเคราะห์ และออกแบบโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ลูกค้า พัฒนาทักษะ ผลักดันธุรกิจสู่ความสำเร็จ

การทำธุรกิจและการลงทุนในปัจจุบัน ผู้ประกอบการจะอาศัยเพียงกลยุทธ์และระบบการปฏิบัติการแบบเดิมไม่ได้อีกต่อไป ลูกค้ากลายเป็นศูนย์กลางของการดำเนินธุรกิจ และเป็นผู้ที่จะให้คำตอบว่าธุรกิจของคุณนั้นสามารถอยู่รอดต่อไปหรือไม่ ดังนั้น การทำความเข้าใจพวกเขาผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริง และพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งในด้านการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนระบบปฏิบัติงาน จะช่วยให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างตรงจุด

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ 
- การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในยุค Digital Disruption
- การสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบทั้ง 5 ขั้นตอน 
- การวิเคราะห์ด้วยแนวคิด Customer Journey ในขั้นตอน Empathize
- การพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจดิจิทัลด้วยแนวคิด Service Blueprint

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่ 
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส
(E) คอร์สนี้เป็นคอร์สวิชาเลือก (Elective Course) ของหลักสูตรปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 60% ของเกรด และ 2. โครงงานไฟนอล (Final Project) คิดเป็น 40% ของเกรด โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้

A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99 

ประวัติวิทยากร
รศ. ดร.คม คัมภิรานนท์ 
ปัจจุบันอาจารย์คมดำรงตำแหน่งเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และการจัดการด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ทำให้อาจารย์คมมีผลงานทางด้านวิชาการมากมาย อาทิ งานวิจัย และบทความวิชาการ เป็นต้น

อาจารย์คมจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ด้านอุสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว จาก University of Wisconsin-Stout ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาเอก ด้านการจัดการการท่องเที่ยว University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย 

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
รศ. ดร.คม คัมภิรานนท์

4.4 คะแนนเฉลี่ย

130 รีวิว

2 คอร์ส

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร MSD/MSI/BSI วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอกสาขา Tourism Management จาก University of Queensland, Australia
 • ปริญญาโทสาขา Hospitality & Tourism จาก University of Wisconsin-Stout, USA
 • ปริญญาตรีสาขา Sociology & Anthropology จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

10,851 รีวิว

59 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

3,092 รีวิว

20 คอร์ส

 • วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะสหสาขาวิชาที่ผสานรวมองค์ความรู้ทั้งในด้านการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
 • เน้นแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ ส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริหารและการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ ฯลฯ
คะแนนเฉลี่ย
4.6
รายละเอียด
5 ดาว
23
4 ดาว
6
3 ดาว
0
2 ดาว
1
1 ดาว
1
รีวิวบทเรียน
Default
by ภัทรวรรณ์ บำรุงกิจ
มีตัวอย่างให้เรียนรู้หลากหลายกรณี ดีมากๆเลยค่ะ
Default
by Pattanan Thamrujikul
323619406 608643711265938 267470349019969588 n
by สรพงษ์ ด่านระงับ
Img20210626102222
by นิพาดา เจิมศรี
Default
by KITTIKORN MUIPUAK
Default
by Tatmanee Teintong
Default
by THITIMA MOUNGSESAI
Default
by พงศ์ศานติ์ กลิ่นศรีสุข
สอนดีมากครับ ทั้งสีหน้าและน้ำเสียงอาจารย์ จัดว่าดีครับ
Avatar
by Siriphorn Khwanngon
Pic2
by Natthanan Sakruangrit

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที