Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 39 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 32 นาที

บทความทั้งหมด 1 บทความ

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

แบบฝึกหัดทั้งหมด 1 แบบฝึกหัด

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 39 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 32 นาที

บทความทั้งหมด 1 บทความ

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

แบบฝึกหัดทั้งหมด 1 แบบฝึกหัด

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

ผศ. ดร.คม คัมภิรานนท์

4.3 คะแนนเฉลี่ย

85 รีวิว

2 คอร์ส

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร MSD/MSI/BSI วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอกสาขา Tourism Management จาก University of Queensland, Australia
 • ปริญญาโทสาขา Hospitality & Tourism จาก University of Wisconsin-Stout, USA
 • ปริญญาตรีสาขา Sociology & Anthropology จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

4,083 รีวิว

41 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

การทำธุรกิจและการลงทุนในปัจจุบัน ผู้ประกอบการจะอาศัยเพียงกลยุทธ์และระบบการปฏิบัติการแบบเดิมไม่ได้อีกต่อไป ลูกค้ากลายเป็นศูนย์กลางของการดำเนินธุรกิจ และเป็นผู้ที่จะให้คำตอบว่าธุรกิจของคุณนั้นสามารถอยู่รอดต่อไปหรือไม่ ดังนั้น การทำความเข้าใจพวกเขาผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริง และพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งในด้านการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนระบบปฏิบัติงาน จะช่วยให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างตรงจุด

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ 
- การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในยุค Digital Disruption
- การสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบทั้ง 5 ขั้นตอน 
- การวิเคราะห์ด้วยแนวคิด Customer Journey ในขั้นตอน Empathize
- การพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจดิจิทัลด้วยแนวคิด Service Blueprint

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่ 
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส
(E) คอร์สนี้เป็นคอร์สวิชาเลือก (Elective Course) ของหลักสูตรปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 60% ของเกรด และ 2. โครงงานไฟนอล (Final Project) คิดเป็น 40% ของเกรด โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้

A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99 

ประวัติวิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คม คัมภิรานนท์ 
ปัจจุบันอาจารย์คมดำรงตำแหน่งเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประจำวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และการจัดการด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ทำให้อาจารย์คมมีผลงานทางด้านวิชาการมากมาย อาทิ งานวิจัย และบทความวิชาการ เป็นต้น

อาจารย์คมจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ด้านอุสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว จาก University of Wisconsin-Stout ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาเอก ด้านการจัดการการท่องเที่ยว University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย 

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.คม คัมภิรานนท์

4.3 คะแนนเฉลี่ย

85 รีวิว

2 คอร์ส

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร MSD/MSI/BSI วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอกสาขา Tourism Management จาก University of Queensland, Australia
 • ปริญญาโทสาขา Hospitality & Tourism จาก University of Wisconsin-Stout, USA
 • ปริญญาตรีสาขา Sociology & Anthropology จากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

4,083 รีวิว

41 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
7
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
?1590013648
by Teeradon Jidaruck
?1619409575
by moshishi learning
Default
by ศรีวรรณ เสียงจันทร์
Unnamed
by Mayuree Kiatadisorn
Default
by Patrapon Joradon
Unnamed
by Tinnarat Aromsuk
58673909 10213463559334385 102294438679674880 n
by Pradungroek Bunjongprasoet