Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 25 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 34 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ออกแบบคอร์สมาสำหรับหน่วยงาน QA / QC หรือผู้ที่ตรวจสอบวัตถุดิบก่อนรับเข้าและส่งมอบ

สอนอย่างเป็นขั้นตอน เข้าใจแนวคิดของการตรวจสอบด้วยมาตรฐานการชักสิ่งตัวอย่าง

สอนโดยอาจารย์ วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์ วิทยากรบรรยายด้านสถิติและการบริหารคุณภาพให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

3,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 25 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 34 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ออกแบบคอร์สมาสำหรับหน่วยงาน QA / QC หรือผู้ที่ตรวจสอบวัตถุดิบก่อนรับเข้าและส่งมอบ

สอนอย่างเป็นขั้นตอน เข้าใจแนวคิดของการตรวจสอบด้วยมาตรฐานการชักสิ่งตัวอย่าง

สอนโดยอาจารย์ วิบูลย์ พงศ์พรทรัพย์ วิทยากรบรรยายด้านสถิติและการบริหารคุณภาพให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ผู้สอน

  • ปัจจุบันเป็นวิทยากรบรรยายด้านสถิติและการบริหารคุณภาพ - สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท)
  • วิทยากรบรรยายด้านสถิติและการบริหารคุณภาพ - สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • อาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำ เกี่ยวกับวิชาการการควบคุมและประกันคุณภาพ วิชาการประกันคุณภาพ วิชาสถิติสาหรับงานวิศวกรรม และวิชาการควบคุมคุณภาพ (QC)
  • และยังมีผลงานหนังสือ “สถิติสำหรับวิศวกรโรงงำน ภำคปฏิบัติ” สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)-สสท. ตีพิมพ์ปีพ.ศ.2558
  • เขียนบทความวิชาการด้านการประยุกต์ใช้สถิติและบริหารคุณภาพ : วารสาร Quality Management สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)-สสท. ตั้งแต่ปีพ.ศ.2551-2560

คำอธิบายคอร์สเรียน
การตรวจสอบคุณภาพ เป็นสิ่งที่มักเกิดขึ้นเสมอในกระบวนการผลิตสินค้า เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตนั้นมีคุณภาพที่ดีก่อนส่งมอบ ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จะมีหลายรูปแบบ บางอุตสหกรรมทำการตรวจสอบ 100% นั่นคือผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นต้องผ่านการตรวจสอบ แต่หลายอุตสาหกรรมไม่สามารถทำได้ อาจเพราะข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเช่น เวลาหรือต้นทุน ดังนั้นการสุ่มตัวอย่างเพื่อทำการตรวจสอบจึงเป็นทางเลือกที่นิยมกัน การสุ่มตัวอย่างที่ดี คงไม่ใช่สุ่มเท่าไหร่ก็ได้ตามใจผู้ตรวจสอบ แต่การสุ่มที่ดีต้องอาศัยแนวคิดทางสถิติในการกำหนดจำนวนสิ่งตัวอย่าง เพื่อให้มั่นว่าผลการตรวจสอบจะสามารถอธิบายผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ ในหลักสูตรนี้ จะได้เรียนรู้จักแนวคิดของการชักสิ่งตัวอย่าง รวมถึงการใช้งานมาตรฐานการชักสิ่งตัวอย่าง ANSI/ASQZ1.4 และ ANSI/ASQ Z1.9 อย่างถูกต้อง

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- หน่วยงาน QA / QC หรือผู้ที่ตรวจสอบวัตถุดิบก่อนรับเข้า
- ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจากคอร์สออนไลน์นี้
- เข้าใจแนวคิดของการตรวจสอบด้วยมาตรฐานการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
- สามารถใช้งาน ANSI/ASQ Z1.4 & ANSI/ASQ Z1.9 ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 24 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • ปัจจุบันเป็นวิทยากรบรรยายด้านสถิติและการบริหารคุณภาพ - สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท)
  • วิทยากรบรรยายด้านสถิติและการบริหารคุณภาพ - สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • อาจารย์พิเศษให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนำ เกี่ยวกับวิชาการการควบคุมและประกันคุณภาพ วิชาการประกันคุณภาพ วิชาสถิติสาหรับงานวิศวกรรม และวิชาการควบคุมคุณภาพ (QC)
  • และยังมีผลงานหนังสือ “สถิติสำหรับวิศวกรโรงงำน ภำคปฏิบัติ” สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)-สสท. ตีพิมพ์ปีพ.ศ.2558
  • เขียนบทความวิชาการด้านการประยุกต์ใช้สถิติและบริหารคุณภาพ : วารสาร Quality Management สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น)-สสท. ตั้งแต่ปีพ.ศ.2551-2560
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที