ธีร สิริบุญสุข (ครูอัฐ) cover photo
ธีร สิริบุญสุข (ครูอัฐ)
ธีร สิริบุญสุข (ครูอัฐ)
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาหลักสูตรอังกฤษ และจิตวิทยาประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณภาพการใช้ชีวิต Kru Aut Psychology
คุณครูผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา สอนแบบกันเอง ใจดีมาก เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ชอบพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี Critical Thinking ด้วยแนวทางการสอนที่เน้น Independent Learning โดยใช้จิตวิทยาเป็นวิชาสร้างแนวคิดใหม่ๆในการดำรงชีวิต และเแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น จบจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ University of Bristol, UK และได้รับรางวัล High Achievement Award, Psychology A-level เมื่ออยู่ High School (Shrewsbury International School)

    ประวัติโดยย่อ
    - เจ้าของ Facebook Page: Kru Aut Psychology - จิตวิทยา A-level/GCSE/AP
    - อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์จิตวิทยาโดยตรง ที่คว้ารางวัล High Achievement Award, Psychology A-level (CIE)
    - งานวิจัยที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ University of Bristol ด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการมนุษย์ได้เกียรตินิยมอันดับ 1
    - เป็นทั้งอาจารย์และที่ปรึกษาการเรียนต่อ ที่ปรึกษาปัญหาชีวิตรอบด้าน ผ่านการอบรม Solution-focused Therapy & Basic Counselling รับเคสมาไม่น้อยกว่า 300 ราย

0.0 คะแนนเฉลี่ย

7 คอร์ส