Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
6,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 20 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 50 นาที

เรียนรู้ที่จะรับมือและแยกแยะพฤติกรรมทางจิตเวชในบุคคลทั่วไปกับผู้ป่วย

สำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดของโรคทางจิตเวช

นำจิตวิทยาประยุกต์มาพัฒนาความเข้าใจที่มีต่อโรคทางจิตเวชอย่างแท้จริง

สอนโดย ธีร สิริบุญสุข (ครูอัฐ) - ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาหลักสูตรภาษาอังกฤษ และจิตวิทยาประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณภาพการใช้ชีวิต

6,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 20 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 50 นาที

เรียนรู้ที่จะรับมือและแยกแยะพฤติกรรมทางจิตเวชในบุคคลทั่วไปกับผู้ป่วย

สำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดของโรคทางจิตเวช

นำจิตวิทยาประยุกต์มาพัฒนาความเข้าใจที่มีต่อโรคทางจิตเวชอย่างแท้จริง

สอนโดย ธีร สิริบุญสุข (ครูอัฐ) - ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาหลักสูตรภาษาอังกฤษ และจิตวิทยาประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณภาพการใช้ชีวิต

ผู้สอน

  • เจ้าของ Facebook Page: Kru Aut Psychology - จิตวิทยา A-level/GCSE/AP
  • อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์จิตวิทยาโดยตรง ที่คว้ารางวัล High Achievement Award, Psychology A-level (CIE)
  • งานวิจัยที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ University of Bristol ด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการมนุษย์ได้เกียรตินิยมอันดับ 1
  • เป็นทั้งอาจารย์และที่ปรึกษาการเรียนต่อ ที่ปรึกษาปัญหาชีวิตรอบด้าน ผ่านการอบรม Solution-focused Therapy & Basic Counselling รับเคสมาไม่น้อยกว่า 300 ราย

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์ส "จิตวิทยาคลินิก ขั้นพื้นฐาน" จะนำจิตวิทยาประยุกต์มาสอนให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความแตกต่างในโรคและอาการทางจิตเวช ซึ่งจะเกริ่นนำมุมมองต่าง ๆ ในการวินิฉัยและรักษาโรคโดยผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงคำนิยามต่าง ๆ ของคำว่า Abnormality ปูพื้นฐานเกี่ยวกับ Clinical Psychology เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักรู้ว่าผู้ป่วยมีหลากหลายรูปแบบ และรับมือกับอาการทางจิตเวชของตนเองและคนรอบข้างได้ดีมากขึ้น

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เรียนรู้วิธีการรับมือกับพฤติกรรมที่อาจเกิดจากโรคทางจิตเวช
- เข้าใจความแตกต่างของโรค อาการ ปัจจัยกระตุ้น และวิธีการรักษา
- เรียนรู้ที่จะแยกแยะพฤติกรรมทางจิตเวชในบุคคลทั่วไปกับผู้ป่วย
- ได้รับความรู้รอบตัวที่น่าสนใจจากหลักสูตร Psychology A-level และระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่สนใจเรียนรู้จิตวิทยาประยุกต์เพื่อพัฒนาตัวเองและเปิดใจกับเนื้อหาแนวสมัยใหม่
- ผู้ที่สนใจศาสตร์จิตวิทยาคลินิก บุคลากรทางการแพทย์ และน้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่อในด้านนี้ 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านจิตวิทยามาก่อนก็เรียนได้
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 13 ปี ขึ้นไป

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • เจ้าของ Facebook Page: Kru Aut Psychology - จิตวิทยา A-level/GCSE/AP
  • อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์จิตวิทยาโดยตรง ที่คว้ารางวัล High Achievement Award, Psychology A-level (CIE)
  • งานวิจัยที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ University of Bristol ด้านสุขภาพจิตและพัฒนาการมนุษย์ได้เกียรตินิยมอันดับ 1
  • เป็นทั้งอาจารย์และที่ปรึกษาการเรียนต่อ ที่ปรึกษาปัญหาชีวิตรอบด้าน ผ่านการอบรม Solution-focused Therapy & Basic Counselling รับเคสมาไม่น้อยกว่า 300 ราย
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที