Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 52 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 51 นาที

บทความทั้งหมด 1 บทความ

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 7 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 52 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 51 นาที

บทความทั้งหมด 1 บทความ

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 7 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

ศ. ดร.อาณัติ ลีมัคเดช

4.7 คะแนนเฉลี่ย

348 รีวิว

2 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการอิสระ บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จํากัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษา กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า
 • อดีตอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ปริญญาเอก สาขาการเงิน โครงการร่วมผลิตดุษฎีบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ (JDBA)
 • ปริญญาโท จากคณะเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชัยโย เตโชนิมิต

4.7 คะแนนเฉลี่ย

83 รีวิว

1 คอร์ส

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชน
 • ผู้จัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์ด้วยบล็อกเชน (TraceThai.com) ให้กับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
 • ผู้จัดทำระบบเลือกตั้งบนบล็อกเชน ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี
 • ผู้จัดทำระบบฐานข้อมูลจดแจ้ง สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ และลิขสิทธิ์ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

10,684 รีวิว

57 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

ปัจจุบันธุรกิจการเงินเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ธนาคาร สถาบันการเงิน องค์กรต่างๆ รวมถึงกระบวนการทางการเงินที่เกี่ยวข้องได้พบเจอกับ Disruption อย่างถาโถม

สื่อกลางในการซื้อขายไม่ได้มีเพียงแค่เงินอีกต่อไป สกุลเงินดิจิตอล (Cyptocurrency) ได้ถือกำเนิดขึ้นด้วยเทคโนโลยี บล็อกเชน (Blockchain)  และเริ่มมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ทำให้ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ มีบทบาทน้อยลง

นวัตกรรมฟินเทคและบล็อกเชนจึงเป็นความรู้ที่ เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน และพนักงานองค์กรทุกระดับ ต้องเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีนี้จะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและชีวิตการงานของเราอย่างแน่นอน

ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนเรื่องราวของเทคโนโลยีฟินเทคและบล็อกเชน และวิธีประยุกต์เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์กรของคุณ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- วิวัฒนาการของเงิน
- เงินในการค้าระหว่างประเทศและกำเนิด Blockchain Technology Framework และกระบวนการ Tokenization
- Cryptocurrency และหลักการประเมินมูลค่า
- Smart Contract และการสร้าง Cryptocurrency
- กรณีศึกษา Blockchain
- กฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส
(E) คอร์สนี้เป็นคอร์สเลือก (Elective Course) ของหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 40% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 60% ของเกรด โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้

A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช
อาจารย์อาณัติดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการอิสระ บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จํากัด (มหาชน) ที่ปรึกษา กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า และอดีตอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์อาณัติมีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัย จึงทำให้มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรมากมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

อาจารย์อาณัติจบการศึกษาระดับเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) สาขาการเงิน โครงการร่วมผลิตดุษฎีบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ (JDBA)

อาจารย์ชัยโย เตโชนิมิต
ด้วยความเชี่ยวชาญด้านบล็อกเชน อาจารย์ชัยโยมีผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบ รวมถึงฐานข้อมูลให้กับหลายองค์กร อาทิ ระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์ด้วยบล็อกเชน (TraceThai.com) ให้กับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบบเลือกตั้งบนบล็อกเชน ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี และระบบฐานข้อมูลจดแจ้ง สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ และลิขสิทธิ์ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ เชิงเศรษฐกิจและการเงิน และการเขียนโปรแกรมอีกด้วย

อาจารย์ชัยโยจบการศึกษาระดับวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และระดับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาการเงิน จากมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ศ. ดร.อาณัติ ลีมัคเดช

4.7 คะแนนเฉลี่ย

348 รีวิว

2 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการอิสระ บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จํากัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษา กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า
 • อดีตอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ปริญญาเอก สาขาการเงิน โครงการร่วมผลิตดุษฎีบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ (JDBA)
 • ปริญญาโท จากคณะเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชัยโย เตโชนิมิต

4.7 คะแนนเฉลี่ย

83 รีวิว

1 คอร์ส

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชน
 • ผู้จัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรอินทรีย์ด้วยบล็อกเชน (TraceThai.com) ให้กับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
 • ผู้จัดทำระบบเลือกตั้งบนบล็อกเชน ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี
 • ผู้จัดทำระบบฐานข้อมูลจดแจ้ง สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์ และลิขสิทธิ์ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

10,684 รีวิว

57 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
69
4 ดาว
8
3 ดาว
5
2 ดาว
1
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by สารสิน แก้วสุขโข
Image
by Chotipat Phuwongthanarat
Default
by ANUCHID TUNGTHANABORDEE
Default
by พงษ์ธร โปนกแก้ว
Default
by ภัณฑิรา เชฐบัณฑิตย์
Pic pk
by ภัทราภรณ์ ปานหิรัญ
Default
by theepakorn naruemannalinee
Default
by Teera Ramrit
%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c
by สุรสิทธิ์ สกุลคงเดช
Avatar
by รวิภา พีระวัฒนชาติ

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที