Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
1,890 บาท 2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 15 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 38 นาที

สอนโดย อ.สุวิช นุกูลสุขศิริ ที่ปรึกษาสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้เชียวชาญด้านการจัดทําโครงสร้างเงินเดือน

มอบแนวทางให้กับผู้บริหารและ HR ถึงวิธีการบริหารเงินเดือน

เหมาะกับเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ที่ต้องดูแลและวิเคราะห์เรื่องอัตราค่าจ้างเงินเดือน

1,890 บาท 2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 15 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 38 นาที

สอนโดย อ.สุวิช นุกูลสุขศิริ ที่ปรึกษาสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้เชียวชาญด้านการจัดทําโครงสร้างเงินเดือน

มอบแนวทางให้กับผู้บริหารและ HR ถึงวิธีการบริหารเงินเดือน

เหมาะกับเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ที่ต้องดูแลและวิเคราะห์เรื่องอัตราค่าจ้างเงินเดือน

ผู้สอน

 • ผู้เชียวชาญด้านการจัดทําโครงสร้างเงินเดือน การสํารวจอัตราค่าจ้าง
 • ผู้เชียวชาญด้านการออกแบบโครงสร้างองค์กร และการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ที่ปรึกษาสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้จัดการบริษัท Oneness IPS จํากัด
 • ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • สมาคมวิชาชีพสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลทุกระดับ และนักวิชาการ ตลอดจนคณาจารย์ต่างๆ
 • สถาบันที่เป็นกลาง มุ่งเน้นพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
 • ศูนย์กลางการให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล

หากคุณเป็นผู้บริหาร เป็น HR หรือเป็นเจ้าของกิจการ คำถามที่คุณต้องมีคำตอบให้ได้คือ
อัตราค่าจ้าง/เงินเดือนของพนักงาน
เพียงพอหรือไม่?
เป็นธรรมหรือไม่?
เหมาะสมหรือไม่?

หากคุณยังตอบคำถามนี้อย่างเต็มปากไม่ได้ แปลว่าคุณยังมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเรื่องเงินเดือน

เรื่องการบริหารค่าจ้างเงินเดือนนั้น หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องหมูๆ แต่จริงๆ แล้วไม่เลย มันมีหลักการ มีความซับซ้อนกว่านั้นเยอะ

และถ้าหากเราไม่สามารถอธิบายให้พนักงานเข้าใจได้ว่า ค่าจ้างของเขามีที่มาที่ไปอย่างไร ความเชื่อมั่นระหว่างเขาและองค์กรก็จะเสีย

คอร์สออนไลน์นี้จะมอบแนวทางให้กับผู้บริหารและ HR ถึงวิธีการบริหารเงินเดือน เริ่มตั้งแต่แนวคิดและหลักการ เครื่องมือที่องค์กรสามารถใช้ได้ จนถึงวิธีการบริหารเงินเดือนให้มีประสิทธิภาพ ฉะนั้นคอร์สนี้จึงมีความสำคัญต่อองค์กรมาก เพราะหากคุณบริหารเงินค่าจ้างได้ถูกต้อง คุณจะสามารถสร้างองค์กรได้อย่างยั่งยืน และลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างพนักงานและองค์กร

ส่งที่คุณจะได้จากคอร์สนี้
- เข้าใจแนวคิด หลักการ และทฤษฎีเรื่องการบริหารค่าจ้างเงินเดือน
- เครื่องมือหรือกระบวนการต่างๆ ที่องค์กรสามารถนำไปใช้ในการบริหารค่าจ้างเงินเดือน
- แนวทางบริหารค่าจ้างเงินเดือนที่มีประสิทธิภาพ

คอร์สนี้เหมาะกับ
- เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน ที่ต้องดูแลและวิเคราะห์เรื่องอัตราค่าจ้างเงินเดือน
- ผู้บริหารฝ่าย HR และผู้ที่ทำงานสาย HR
- นักบริหารค่าตอบแทน หรือหน่วยงานที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างเงินเดือน

คอร์สนี้สอนโดย
สุวิช นุกูลสุขศิริ
ที่ปรึกษาสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ผู้เชียวชาญด้านการจัดทําโครงสร้างเงินเดือน การออกแบบโครงสร้างองค์กร และการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • ผู้เชียวชาญด้านการจัดทําโครงสร้างเงินเดือน การสํารวจอัตราค่าจ้าง
 • ผู้เชียวชาญด้านการออกแบบโครงสร้างองค์กร และการวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ที่ปรึกษาสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
 • กรรมการผู้จัดการบริษัท Oneness IPS จํากัด
 • ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • สมาคมวิชาชีพสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลทุกระดับ และนักวิชาการ ตลอดจนคณาจารย์ต่างๆ
 • สถาบันที่เป็นกลาง มุ่งเน้นพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
 • ศูนย์กลางการให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล
คะแนนเฉลี่ย
4.0
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
2
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Ornrawin Ngamkham
?1560325653
by Laksika Tachateerawat