Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 37 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 58 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 37 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 58 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

รศ. ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล

4.7 คะแนนเฉลี่ย

85 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เชี่ยวชาญด้านการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ
 • บรรณาธิการรับเชิญ วารสาร International Journal of Internet Marketing and Advertising
 • ปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจ (การตลาด) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทและปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีโรเชสเตอร์แห่งนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

10,342 รีวิว

53 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

องค์กรในปัจจุบันต้องแข่งขันกันสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ โดยหนึ่งในกลยุทธ์สู่ความสำเร็จที่ขาดไม่ได้คือการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรจึงจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล และต้องมีความเข้าใจในการเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละแบบ เพื่อให้สามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในคอร์สออนไลน์นี้
- การเข้าใจ Big Data และการตัดสินใจทางธุรกิจ
- การทำความเข้าใจข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล
- การคัดแยกและการลดมิติของข้อมูล
- การวิเคราะห์การถดถอย
- โมเดลที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
- โมเดลที่ใช้ในการพยากรณ์ข้อมูล

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่ 
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส   
(E) คอร์สนี้เป็นคอร์สเลือก (Elective Course) ของหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด 
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 60% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 40% ของเกรด

โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้
A 90-100 
A- 85-89.99 
B+ 80-84.99 
B 75-79.99 
B- 70-74.99 
C+ 65-69.99 
C 60-64.99 
D 50-59.99 
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร 
รศ.ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล 

ปัจจุบันอ.สุรัตน์ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์ประจำวิชาภาคการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยประสบการณ์ด้านวิชาการหลายปี ทำให้อ.สุรัตน์มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการหลายแขนง อาทิ ด้านการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไปจนถึงการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ อ.สุรัตน์เชี่ยวชาญคือ รูปแบบจำลองพฤติกรรมการทางเลือก (Choice Model) และเศรษฐมิติ (Econometrics)

ในเชิงวิชาการ อ.สุรัตน์เป็นบรรณาธิการรับเชิญวารสาร International Journal of Internet Marketing and Advertising และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติหลายเรื่อง เช่น Journal of Global Marketing, Journal of Promotion Management และ British Food Journal เป็นต้น โดยได้รับรางวัล นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรางวัล Highly Commended Paper Award จาก EuroMed Research Business Institute นอกจากนั้น อ.สุรัตน์ยังเป็นวิทยากรพิเศษและที่ปรึกษาให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง   

อ.สุรัตน์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีโรเชสเตอร์แห่งนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจ (การตลาด) จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
รศ. ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล

4.7 คะแนนเฉลี่ย

85 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เชี่ยวชาญด้านการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ
 • บรรณาธิการรับเชิญ วารสาร International Journal of Internet Marketing and Advertising
 • ปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจ (การตลาด) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทและปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีโรเชสเตอร์แห่งนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

10,342 รีวิว

53 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
66
4 ดาว
16
3 ดาว
3
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ชุติปภา บำรุงศรีธนกุล
42803109 2125457674133306 8233129410790686720 o
by ชินภัทร เจริญรัตน์
Avatar
by Akarachai Prawanthao
Default
by Teera Ramrit
Default
by สุภัชกรณ วิธูชุลี
Default
by APICHAI TEERAWANABODEE
Unnamed
by Witchuda Prasertsin
Avatar
by Chitapa Chatchumni
Open uri20200906 27 uon26n?1599379105
by Sittipong Sittiworawat
Default
by Witthaya Hnanaen

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที