Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 37 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 58 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 37 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 58 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

รศ. ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล

4.7 คะแนนเฉลี่ย

49 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เชี่ยวชาญด้านการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ
 • บรรณาธิการรับเชิญ วารสาร International Journal of Internet Marketing and Advertising
 • ปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจ (การตลาด) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทและปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีโรเชสเตอร์แห่งนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

7,282 รีวิว

42 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

องค์กรในปัจจุบันต้องแข่งขันกันสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ โดยหนึ่งในกลยุทธ์สู่ความสำเร็จที่ขาดไม่ได้คือการใช้ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรจึงจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล และต้องมีความเข้าใจในการเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละแบบ เพื่อให้สามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ในคอร์สออนไลน์นี้
- การเข้าใจ Big Data และการตัดสินใจทางธุรกิจ
- การทำความเข้าใจข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล
- การคัดแยกและการลดมิติของข้อมูล
- การวิเคราะห์การถดถอย
- โมเดลที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ
- โมเดลที่ใช้ในการพยากรณ์ข้อมูล

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่ 
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส   
(E) คอร์สนี้เป็นคอร์สเลือก (Elective Course) ของหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด 
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 60% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 40% ของเกรด

โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้
A 90-100 
A- 85-89.99 
B+ 80-84.99 
B 75-79.99 
B- 70-74.99 
C+ 65-69.99 
C 60-64.99 
D 50-59.99 
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร 
รศ.ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล 

ปัจจุบันอ.สุรัตน์ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอาจารย์ประจำวิชาภาคการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยประสบการณ์ด้านวิชาการหลายปี ทำให้อ.สุรัตน์มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการหลายแขนง อาทิ ด้านการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ไปจนถึงการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลที่ อ.สุรัตน์เชี่ยวชาญคือ รูปแบบจำลองพฤติกรรมการทางเลือก (Choice Model) และเศรษฐมิติ (Econometrics)

ในเชิงวิชาการ อ.สุรัตน์เป็นบรรณาธิการรับเชิญวารสาร International Journal of Internet Marketing and Advertising และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติหลายเรื่อง เช่น Journal of Global Marketing, Journal of Promotion Management และ British Food Journal เป็นต้น โดยได้รับรางวัล นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรางวัล Highly Commended Paper Award จาก EuroMed Research Business Institute นอกจากนั้น อ.สุรัตน์ยังเป็นวิทยากรพิเศษและที่ปรึกษาให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง   

อ.สุรัตน์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีโรเชสเตอร์แห่งนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจ (การตลาด) จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
รศ. ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล

4.7 คะแนนเฉลี่ย

49 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เชี่ยวชาญด้านการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ
 • บรรณาธิการรับเชิญ วารสาร International Journal of Internet Marketing and Advertising
 • ปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจ (การตลาด) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทและปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีโรเชสเตอร์แห่งนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

7,282 รีวิว

42 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
37
4 ดาว
9
3 ดาว
3
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by เบญจวรรณ ฉัตรอัจฉริยะ
Default
by วราภรณ์ ทองเหง้า
?1590394505
by Pruksa P
Default
by Suppapit Wongpattanasiri
Wa%20pic%202
by วนิดา บุญประเสริฐวัฒนา
Default
by สุทัศน์ วงศ์สกุลชัย
ดีและเป็นประโยชน์มากครับ
Default
by pakkaya mongkolsiri
?1566008311
by Songpon Sripitak
Default
by Pichaya Jaikaiw
Default
by ศุจีมนัส ปิ่นทอง

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที