Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 25 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 51 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 25 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 51 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

ผศ. ดร.สุนิสา ช่อแก้ว

4.9 คะแนนเฉลี่ย

27 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาทางด้านการวางระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับหน่วยงานต่างๆ
 • ปริญญาเอก ด้าน Development Administration จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาโท ด้าน Public Administration จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.พยัต วุฒิรงค์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

27 รีวิว

1 คอร์ส

 • Global Head of INNOVATION ที่ Most Valued Business (MVB)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน ‘คน’ และเป็นนักบริหารจัดการนวัตกรรมและสร้างคุณค่าแถวหน้าของไทย
 • อาจารย์พิเศษ บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ และ การจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยชั้นนำ
 • ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิชาโทการตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,959 รีวิว

28 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

เรื่องของ 'คน' เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากในการการบริหารจัดการองค์กร การจะทำให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงได้นั้น จะต้องมีการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ดี ทั้งในแง่ของการทำงาน และการอยู่ร่วมกัน แต่การจัดการเรื่องคนเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนสูง และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์

ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทฤษฎี แนวคิด รวมถึงเคสตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง เกี่ยวกับการบริหารจัดการคน เริ่มตั้งแต่ทำความเข้าใจความสัมพันธ์ภายใต้สถาปัตยกรรมด้านการบริหารจัดการคน องค์ประกอบ และมุมมองที่จะช่วยให้การบริหารนั้นมีครบทุกมิติ

เมื่อเข้าใจในภาพรวมทั้งหมดแล้ว ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรบุคคล ตามสมรรถนะและสไตล์ของแต่ละบุคคล ไปจนถึงการสร้างทีมที่ความแข็งแรง และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน พร้อมกับวิธีการสร้างความสุข ความพึงพอใจ และการสร้างความผูกพันธ์ให้เกิดขึ้นทั้งกับลูกค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร และพนักงานในองค์กร

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- สถาปัตยกรรมการบริหารจัดการคน
- บริบทของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการบริหารจัดการคนตามสมรรถนะ (Competency Based HRM)
- การสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร
- การเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหลากหลายมุมมอง
- การสร้างความสุข ความพึงพอใจ และความผูกพันธ์ให้เกิดขึ้นในองค์กร 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้ 

ประเภทของคอร์ส
(E) คอร์สนี้เป็นคอร์สเลือก (Elective Course) ของหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane 

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 40% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 60% ของเกรด 

โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้
A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99 

ประวัติวิทยากร
ผศ.ดร.สุนิสา ช่อแก้ว 
ปัจจุบันอ.สุนิสาดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์เป็นรองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะสำหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาทางด้านการวางระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และการประปานครหลวง อ.สุนิสาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ด้าน Public Administration และปริญญาเอก ด้าน Development Administration จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

ดร.พยัต วุฒิรงค์
ดร.พยัตมีความเชี่ยวชาญด้าน ‘คน’ และเป็นนักบริหารจัดการนวัตกรรมและสร้างคุณค่าแถวหน้าของไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น Global Head of INNOVATION ที่ Most Valued Business (MVB) และเป็นอาจารย์พิเศษ บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ และ การจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยชั้นนำมากมาย ดร.พยัตจบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เกียรตินิยม วิชาโทการตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (GPA 4.00/4.00) และปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ที่จบการศึกษาเร็วที่สุด

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.สุนิสา ช่อแก้ว

4.9 คะแนนเฉลี่ย

27 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาทางด้านการวางระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับหน่วยงานต่างๆ
 • ปริญญาเอก ด้าน Development Administration จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาโท ด้าน Public Administration จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.พยัต วุฒิรงค์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

27 รีวิว

1 คอร์ส

 • Global Head of INNOVATION ที่ Most Valued Business (MVB)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน ‘คน’ และเป็นนักบริหารจัดการนวัตกรรมและสร้างคุณค่าแถวหน้าของไทย
 • อาจารย์พิเศษ บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ และ การจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยชั้นนำ
 • ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิชาโทการตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,959 รีวิว

28 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
4.9
รายละเอียด
5 ดาว
24
4 ดาว
2
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by สุพัตรา มูลวิเศษ
Default
by เบญทวิช สุรศาสตร์พิศาล
Default
by Vena Gesorn
Open uri20200807 79723 1gs6gk7?1596773316
by Natthapong Wannurat
อาจารย์ผู้สอนน่ารักมาก ๆ สอนไม่เครียด เข้าใจง่าย ไม่เบื่อเลย มีอ้างอิงที่มาที่ไปของเนื้อหา จด จด และจดได้เยอะมาก เพราะเป็นสิ่งใหม่ที่ได้เรียนรู้ อีกทั้งสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันครับ
Default
by ณัฐพล วงศ์เกียรติขจร
Default
by นภสร เติมวรธรรม
้เข้าใจง่าย ข้อสอบตรงที่สอนตามสไลด์เลยดีค่ะ
Sirithorn's pic
by Sirithorn Hongloi
อาจารย์มีข้อมูลที่น่าสนใจดีค่ะ อธิบายเรื่องที่เป็นสิ่งที่จับต้องยาก โดยมีหลักการรอบรับ น้ำเสียงน่าฟัง เรียนเพลินมาก คอร์สนี้ใช้ได้จริงในการทำงานค่ะ
16114677 10212207942782888 2198195436282971961 n
by อรุณพร พรพูนสวัสดิ์
Default
by สิริพร โรจนขจร
Open uri20190412 2815 1ax67jw?1555049915
by Chavalit Laohaudomphan