Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 25 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 51 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 25 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 51 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

ผศ. ดร.สุนิสา ช่อแก้ว

4.9 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาทางด้านการวางระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับหน่วยงานต่างๆ
 • ปริญญาเอก ด้าน Development Administration จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาโท ด้าน Public Administration จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.พยัต วุฒิรงค์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

1 คอร์ส

 • Global Head of INNOVATION ที่ Most Valued Business (MVB)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน ‘คน’ และเป็นนักบริหารจัดการนวัตกรรมและสร้างคุณค่าแถวหน้าของไทย
 • อาจารย์พิเศษ บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ และ การจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยชั้นนำ
 • ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิชาโทการตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,533 รีวิว

25 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

เรื่องของ 'คน' เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากในการการบริหารจัดการองค์กร การจะทำให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงได้นั้น จะต้องมีการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ดี ทั้งในแง่ของการทำงาน และการอยู่ร่วมกัน แต่การจัดการเรื่องคนเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนสูง และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์

ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทฤษฎี แนวคิด รวมถึงเคสตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง เกี่ยวกับการบริหารจัดการคน เริ่มตั้งแต่ทำความเข้าใจความสัมพันธ์ภายใต้สถาปัตยกรรมด้านการบริหารจัดการคน องค์ประกอบ และมุมมองที่จะช่วยให้การบริหารนั้นมีครบทุกมิติ

เมื่อเข้าใจในภาพรวมทั้งหมดแล้ว ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรบุคคล ตามสมรรถนะและสไตล์ของแต่ละบุคคล ไปจนถึงการสร้างทีมที่ความแข็งแรง และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน พร้อมกับวิธีการสร้างความสุข ความพึงพอใจ และการสร้างความผูกพันธ์ให้เกิดขึ้นทั้งกับลูกค้า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร และพนักงานในองค์กร

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- สถาปัตยกรรมการบริหารจัดการคน
- บริบทของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการบริหารจัดการคนตามสมรรถนะ (Competency Based HRM)
- การสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นทั้งจากภายนอกและภายในองค์กร
- การเจรจาต่อรองเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหลากหลายมุมมอง
- การสร้างความสุข ความพึงพอใจ และความผูกพันธ์ให้เกิดขึ้นในองค์กร 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้ 

ประเภทของคอร์ส
(E) คอร์สนี้เป็นคอร์สเลือก (Elective Course) ของหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane 

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 40% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 60% ของเกรด 

โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้
A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99 

ประวัติวิทยากร
ผศ.ดร.สุนิสา ช่อแก้ว 
ปัจจุบันอ.สุนิสาดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์เป็นรองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา รองผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะสำหรับนักบริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาทางด้านการวางระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับหน่วยงานต่างๆ อาทิ กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และการประปานครหลวง อ.สุนิสาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ด้าน Public Administration และปริญญาเอก ด้าน Development Administration จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

ดร.พยัต วุฒิรงค์
ดร.พยัตมีความเชี่ยวชาญด้าน ‘คน’ และเป็นนักบริหารจัดการนวัตกรรมและสร้างคุณค่าแถวหน้าของไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น Global Head of INNOVATION ที่ Most Valued Business (MVB) และเป็นอาจารย์พิเศษ บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ และ การจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยชั้นนำมากมาย ดร.พยัตจบการศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) เกียรตินิยม วิชาโทการตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (GPA 4.00/4.00) และปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ที่จบการศึกษาเร็วที่สุด

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.สุนิสา ช่อแก้ว

4.9 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ที่ปรึกษาทางด้านการวางระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับหน่วยงานต่างๆ
 • ปริญญาเอก ด้าน Development Administration จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาโท ด้าน Public Administration จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) จากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.พยัต วุฒิรงค์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

1 คอร์ส

 • Global Head of INNOVATION ที่ Most Valued Business (MVB)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน ‘คน’ และเป็นนักบริหารจัดการนวัตกรรมและสร้างคุณค่าแถวหน้าของไทย
 • อาจารย์พิเศษ บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ และ การจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยชั้นนำ
 • ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิชาโทการตลาด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,533 รีวิว

25 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
4.9
รายละเอียด
5 ดาว
11
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Possathorn Manussirikiat
อาจารย์ผู้ชายตอนแรกเหมือนจะสอนไม่ดีแต่ฟังไปฟังมาอาจารย์มีหลักคิดและวิธีการสอนที่ดีมากๆเลยครับ
118450800 653804615274734 3780990147278806200 n
by จิรัชยา มณีกาญจน์
Default
by Chanya Nuchsombut
อาจารย์ทั้งสองท่าน สอนเข้าใจง่ายมากๆเลยค่ะ มีการยกตัวอย่างช่วยให้เข้าใจมากขึ้น ตัวเนื้อหาก็มีประโยชน์มากๆสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง
10377076 937145809637254 2252015487226297348 n
by Ranatchai Chernbamrung
Default
by Fame Nutsupa
จดไม่ทันค่ะ
?1503706903
by Suangsuda Saengarammanojit
?1574346400
by Paveena Sopon
Jukkrit1
by JUKKRIT PATTABOOT
เนื้อหา มีสาระดี น่าเรียนมากครับ
?1597741953
by Krittawan Pueondee
Default
by Sjeemas Chanthitivech