Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 55 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เข้าใจความหมายของผลลัพธ์ทางสังคม

เข้าใจการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมในทุกขั้นตอน

สามารถประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) ได้

2,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 55 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เข้าใจความหมายของผลลัพธ์ทางสังคม

เข้าใจการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมในทุกขั้นตอน

สามารถประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) ได้

ผู้สอน

สฤณี อาชวานันทกุล (ยุ้ย)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

1 คอร์ส

 • กรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด
 • หัวหน้าโครงการวิจัยด้านธุรกิจที่ยั่งยืน การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม มากกว่า 40 โครงการ
 • นักเขียน นักแปลชื่อดัง เจ้าของผลงานมากกว่า 70 เล่ม
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
 • วิทยากรรับเชิญให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชนทั่วประเทศ
ภัทราพร ยาร์บะระ (ดาว)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

30 รีวิว

2 คอร์ส

 • ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ ด้านการเผยแพร่ความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด
 • หัวหน้าโครงการวิจัยด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม มากกว่า 10 โครงการ
 • Columnist ด้านความยั่งยืนของสำนักข่าวออนไลน์ The Standard
 • อาจารย์พิเศษคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการตัดสินเวทีธุรกิจเพื่อสังคมชั้นนำ
 • วิทยากรรับเชิญให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชนทั่วประเทศ
ป่าสาละ Sal Forest

4.7 คะแนนเฉลี่ย

30 รีวิว

2 คอร์ส

 • บริษัท “ปลูกธุรกิจที่ยั่งยืน” แห่งแรกในประเทศไทย
 • มุ่งจุดประกายและดาเนินวาทกรรมสาธารณะเกี่ยวกับธุรกิจที่ยั่งยืน ผ่านการผลิตงานวิจัยในประเด็นความยั่งยืน
 • ทำวิจัยอย่างต่อเนื่องในด้านกิจการเพื่อสังคม
 • ทำวิจัยอย่างต่อเนื่องในด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม
 • มีประสบการณ์การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) ให้กิจการเพื่อสังคมกว่า 10 ปี
 • ประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนให้บริษัทชั้นนา องค์กรไม่แสวงหากำไรและกิจการเพื่อสังคมมากว่า 20 โครงการในรอบทศวรรษ

เรียนรู้แล้วเข้าใจความหมายของผลลัพธ์ทางสังคม เข้าใจการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมในทุกขั้นตอน และสามารถประเมินผลลัพธ์ทางสังคมได้

การประเมินผลกำไรขาดทุน (Profit and Loss) สำคัญต่อธุรกิจกระแสหลักฉันใด การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) ก็สำคัญต่อกิจการเพื่อสังคมฉันนั้น ถ้าหากไม่มีการติดตามวัดผลอย่างต่อเนื่อง คุณก็ไม่อาจรู้ได้อย่างชัดเจนว่างานที่ทำไปนั้นบรรลุพันธกิจมากน้อยเพียงใด ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ สร้างผลเชิงลบหรือบวกอะไร ที่คาดไม่ถึง และควรปรับปรุงแก้ไขตรงไหนอย่างไรบ้างเพื่อสร้างประโยชน์มากกว่าเดิมในอนาคต ตลอดจนลดผลกระทบเชิงลบหรือผลข้างเคียงเชิงลบ ที่ไม่ตั้งใจจะก่อให้เกิดขึ้น

องค์กรทุกรูปแบบสามารถนาวิธีประเมินผลลัพธ์ทางสังคมไปใช้ในการคาดการณ์หรือประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact) ของโครงการ ผลิตภัณฑ์ หรือองค์กร เพื่อวางแผน ปรับปรุงการปฏิบัติงาน สร้างกลไกการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดการผลลัพธ์ที่ไม่ได้คาดหวังซึ่งเกิดขึ้นจากโครงการ

คอร์สนี้ครอบคลุมแนวคิด ระเบียบวิธี และการปฏิบัติที่จำเป็นต่อการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม ตั้งแต่การระบุตัวผู้มีส่วนได้เสีย วิธีเขียนทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Change) วิธีระบุห่วงโซ่ผลลัพธ์ (Impact Value Chain) และกรณีฐาน (Base Case Scenario) รวมถึงตัวอย่างการรายงานผลลัพธ์ทางสังคมจากโครงการและกิจการจริง

เรียนคอร์สนี้แล้วคุณจะ
- เข้าใจความหมายของผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact)
- สามารถประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) ได้
- เข้าใจการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมในทุกขั้นตอน
- จำแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
- เขียนประโยคทฤษฏีการเปลี่ยนแปลง (Theory of change) ได้
- เข้าใจวิธีเขียนห่วงโซ่ผลลัพธ์ (Impact Value Chain)
- เลือกตัวชี้วัด (Social Impact Indicator) ที่เหมาะสมกับการประเมินได้
- เข้าใจหลักการกรณีฐาน (Base Case Scenario)
- รู้จักตัวอย่างการรายงานผลลัพธ์ทางสังคมจากองค์กรจริง

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้ที่ทำโครงการหรือกิจการที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลง แก้ปัญหา หรือสร้างคุณค่าให้สังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อม
- ผู้ที่ต้องการทราบผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการทำโครงการซีเอสอาร์ การกุศล โครงการ และกิจการเพื่อสังคม
- ผู้ที่ต้องรายการผลลัพธ์ทางสังคมของโครงการหรือกิจการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ/หรือสาธารณะทราบ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สฤณี อาชวานันทกุล (ยุ้ย)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

1 คอร์ส

 • กรรมการผู้จัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด
 • หัวหน้าโครงการวิจัยด้านธุรกิจที่ยั่งยืน การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม มากกว่า 40 โครงการ
 • นักเขียน นักแปลชื่อดัง เจ้าของผลงานมากกว่า 70 เล่ม
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
 • วิทยากรรับเชิญให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชนทั่วประเทศ
ภัทราพร ยาร์บะระ (ดาว)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

30 รีวิว

2 คอร์ส

 • ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ ด้านการเผยแพร่ความรู้ บริษัท ป่าสาละ จำกัด
 • หัวหน้าโครงการวิจัยด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม มากกว่า 10 โครงการ
 • Columnist ด้านความยั่งยืนของสำนักข่าวออนไลน์ The Standard
 • อาจารย์พิเศษคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการตัดสินเวทีธุรกิจเพื่อสังคมชั้นนำ
 • วิทยากรรับเชิญให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชนทั่วประเทศ
ป่าสาละ Sal Forest

4.7 คะแนนเฉลี่ย

30 รีวิว

2 คอร์ส

 • บริษัท “ปลูกธุรกิจที่ยั่งยืน” แห่งแรกในประเทศไทย
 • มุ่งจุดประกายและดาเนินวาทกรรมสาธารณะเกี่ยวกับธุรกิจที่ยั่งยืน ผ่านการผลิตงานวิจัยในประเด็นความยั่งยืน
 • ทำวิจัยอย่างต่อเนื่องในด้านกิจการเพื่อสังคม
 • ทำวิจัยอย่างต่อเนื่องในด้านการประเมินผลลัพธ์ทางสังคม
 • มีประสบการณ์การประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) ให้กิจการเพื่อสังคมกว่า 10 ปี
 • ประเมินผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact Assessment: SIA) และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนให้บริษัทชั้นนา องค์กรไม่แสวงหากำไรและกิจการเพื่อสังคมมากว่า 20 โครงการในรอบทศวรรษ
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
9
4 ดาว
1
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by wirinda sirisuwan
Avatar
by voston choonhavan
Avatar
by yenchit meadsavapanmonkol
Default
by วรัทยา ชินกรรม
Default
by นูรีน สุนทรพงษ์
259029718 4454574547931087 5042531408848795837 n
by พัทธยาพร อุ่นโรจน์
Default
by สิทธิศักดิ์ รุ่งเจริญศรีสุขศรี
Avatar
by Savinee Suri
Default
by พัชรี ชูติระกะ
Avatar
by PORNPINUN YEERONG

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที