Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 18 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 41 นาที

เทคนิคการสร้างบุคลิกภาพให้โดดเด่นและประทับใจ

สอนโดยวิทยากรจาก John Rober Powers Thailand สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพที่มีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือของนานาประเทศทั่วโลก

2,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 18 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 41 นาที

เทคนิคการสร้างบุคลิกภาพให้โดดเด่นและประทับใจ

สอนโดยวิทยากรจาก John Rober Powers Thailand สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพที่มีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือของนานาประเทศทั่วโลก

ผู้สอน

 • สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพที่มีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือของนานาประเทศทั่วโลก
 • ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรม ค้นพบจุดบกพร่องและพัฒนาตนเอง สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับสังคมทุกระดับ และปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ได้
 • ก่อตั้งเมื่อปี 2466 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา และมีสาขากว่า 70 แห่งทั่วโลก
 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ John Robert Powers Thailand
 • วิทยากรจาก John Robert Powers Thailand
 • ปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Durham University, UK
 • วิทยากรและที่ปรึกษาให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
 • อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ
 • วิทยากรจาก John Robert Powers Thailand
 • โค้ชด้านการสื่อสารให้กับ Miss Universe Thailand เพื่อเข้าประกวด Miss Universe
 • M.A. Development Communication, Communication Arts, Chulalongkorn University
 • B.A. International Affairs, Political Science, Thammasat University
 • วิทยากรด้านวาทการ การใช้ภาษาสื่อสารมวลชน ภาษากับการสื่อสาร
 • วิทยากรจาก John Robert Powers Thailand
 • อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพลักษณ์และการดูแลเครื่องแต่งกายให้กับบุคคลและองค์กรชั้นนำ
 • วิทยากรจาก John Rober Powers Thailand
 • ปริญญาโท Clothing, Textiles, and Interior จาก The University of Akron
 • ปริญญาตรี Fine Arts, Graphic Design จาก The University of Akron

Smart Professional เป็นหลักสูตรที่สอนโดยโค้ชผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านจาก John Rober Powers Thailand สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพที่มีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือของนานาประเทศทั่วโลก ซึ่งจะมาแนะนำผู้ที่กำลังมองหาหนทางที่จะพัฒนาตนเอง ไปสู่จุดที่เป็นมืออาชีพได้ในทุกสถานการณ์ ซึ่งคอร์สนี้จะเริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจในพลังของ Mindset ในตัวเรา การสื่อสารออกไปยังผู้อื่นและรับสารมายังตัวเราเอง มารยาทในสังคมและในวงการธุรกิจ จนถึงการแต่งตัวที่สร้างความสำเร็จให้ผู้เรียนได้ 

สิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สนี้
- เข้าใจวิธีคิดที่ถูกต้องเพื่อสร้างบุคลิกภาพ
- เพิ่มความมั่นใจในตัวเอง และรู้จักความสามารถของตนเอง
- เข้าใจตัวเอง และบุคลิกภาพของตัวเอง สามารถสร้างความโดดเด่นให้กับตัวเอง
- เรียนรู้ในการวางตัวให้เหมาะสมตามกาลเทศะ เป็นที่ชื่นชมและที่รักแก่ผู้พบเห็น

เนื้อหาที่คุณจะได้เรียนจากคอร์สนี้
- Mindset พลังของบุคลิกภาพกับความก้าวไกลในหน้าที่การงาน
Communication ช้อมูลที่ถูกต้องผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
Business Etiquette มารยาทและการเข้าสังคมธุรกิจ
Success with Style ความสำเร็จกับการแต่งกาย

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพที่มีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือของนานาประเทศทั่วโลก
 • ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรม ค้นพบจุดบกพร่องและพัฒนาตนเอง สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับสังคมทุกระดับ และปรับตัวให้เข้ากับทุกสถานการณ์ได้
 • ก่อตั้งเมื่อปี 2466 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา และมีสาขากว่า 70 แห่งทั่วโลก
 • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ John Robert Powers Thailand
 • วิทยากรจาก John Robert Powers Thailand
 • ปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Durham University, UK
 • วิทยากรและที่ปรึกษาให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
 • อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐ
 • วิทยากรจาก John Robert Powers Thailand
 • โค้ชด้านการสื่อสารให้กับ Miss Universe Thailand เพื่อเข้าประกวด Miss Universe
 • M.A. Development Communication, Communication Arts, Chulalongkorn University
 • B.A. International Affairs, Political Science, Thammasat University
 • วิทยากรด้านวาทการ การใช้ภาษาสื่อสารมวลชน ภาษากับการสื่อสาร
 • วิทยากรจาก John Robert Powers Thailand
 • อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพลักษณ์และการดูแลเครื่องแต่งกายให้กับบุคคลและองค์กรชั้นนำ
 • วิทยากรจาก John Rober Powers Thailand
 • ปริญญาโท Clothing, Textiles, and Interior จาก The University of Akron
 • ปริญญาตรี Fine Arts, Graphic Design จาก The University of Akron
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Thumrongsak Udomsilp
Avatar
by อาภา ศรีนุติโสภาคย์
Default
by Phocharavidh Phuphatana
Default
by Pratchaya Tingsa

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที