Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,090 บาท 2,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 16 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 58 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 5 แบบทดสอบ

เข้าใจระบบการทำงานของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อเตรียมพร้อมยกระดับองค์กรให้เป็นองค์กรนวัตกรรมได้อย่างเป็นระบบ

คอร์สนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจอย่างง่ายและเป็นระบบ เพื่อใช้งานได้จริง

สอนโดย อาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีไทย- ญี่ปุ่น

2,090 บาท 2,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 16 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 58 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 5 แบบทดสอบ

เข้าใจระบบการทำงานของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อเตรียมพร้อมยกระดับองค์กรให้เป็นองค์กรนวัตกรรมได้อย่างเป็นระบบ

คอร์สนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจอย่างง่ายและเป็นระบบ เพื่อใช้งานได้จริง

สอนโดย อาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีไทย- ญี่ปุ่น

ผู้สอน

  • ประสบการณ์ด้านการสอนและวิจัยด้านการจัดการอุตสาหกรรม การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มากกว่า 10 ปี
  • ที่ปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาระบบการดำเนินงานแบบญี่ปุ่น Smart Monodzukuri จากประเทศญี่ปุ่น
  • ผู้ประเมินศักยภาพและพัฒนาองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization Program; Certified Assessor)
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

4.6 คะแนนเฉลี่ย

19 รีวิว

8 คอร์ส

  • Thai-Nichi Institute of Technology

นวัตกรรม เป็นจิ๊กซอว์ตัวสำคัญที่ทำให้เกิดกิจกรรมเร่งและสร้างการเติบโตของธุรกิจให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่มขั้นสูงได้ ซึ่งเป็นประเด็นที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญและตระหนักรู้ดีว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร เพื่อเติมเต็มโอกาสจากการสร้างนวัตกรรม แต่จะมีสักกี่องค์กรที่สามารถรับรู้และเข้าใจถึงศักยภาพขององค์กรตนเองในด้านนวัตกรรม และช่องว่างของนวัตกรรมภายในองค์กรได้ รวมถึงความสามารถในการประเมินศักยภาพขององค์กรตนเองเพื่อมุ่งสู่การเป็น “องค์กรนวัตกรรม

ดังนั้นหลักสูตรนี้จะช่วยขยายภาพและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ของนวัตกรรมกับบทบาทภายในและบริบทภายนอกของธุรกิจ และเข้าใจถึงแนวทางการประเมินองค์กรด้วยมุมมองทางนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพและเติมเต็มช่องว่างด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มขั้นสูงให้กับธุรกิจได้

จุดเด่นของคอร์ส
- คอร์สนี้จะทำให้ทุกท่านสามารถเข้าใจระบบและการทำงานของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เรียนรู้ถึงแนวทางและตัวอย่างเครื่องมือประเมินความสามารถและศักยภาพทางด้านนวัตกรรมขององค์กรตนเอง และเตรียมแผนเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาระบบและกลไกเพื่อรองรับการเป็น “องค์กรนวัตกรรม” ได้อย่างเป็นระบบ
- เนื้อหาถูกออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจอย่างง่ายและเป็นระบบ เพื่อใช้งานได้จริง ตั้งแต่การทำความเข้าใจว่า ทำไมนวัตกรรมถึงสำคัญกับธุรกิจ ทำความรู้จักโมเดลการขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กร วางจุดเริ่มต้นของ Future Organization เข้าใจกรอบการประเมินองค์กรนวัตกรรม เปรียบเทียบกับ ISO56002 Innovation Management System

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้
- ผู้เรียนสามารถเข้าใจระบบการทำงานของนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในองค์กร และยกระดับองค์กรให้เป็นองค์กรนวัตกรรมได้อย่างเป็นระบบ
- เรียนรู้เครื่องมือ แนวทาง และตัวอย่างการใช้โมเดลการประเมินองค์กรนวัตกรรม สำหรับปรับใช้กับงานของผู้เรียนได้
- สามารถนำแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือจากคอร์สนี้ไปปรับใช้งานเพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาองค์กรโดยเฉพาะด้านการพัฒนานวัตกรรมในองค์กรของผู้เรียนได้

ผู้เรียนจำเป็นต้องมีพื้นฐานหรือความรู้อะไรมาก่อนไหม
- ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบ Part 1 ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป
- ทำแบบทดสอบ Part 2 ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป
- ทำแบบทดสอบ Part 3 ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป
- ทำแบบทดสอบ Part 4 ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป
- ทำแบบทดสอบ Part 5 ได้คะแนนตั้งแต่ 6 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • ประสบการณ์ด้านการสอนและวิจัยด้านการจัดการอุตสาหกรรม การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มากกว่า 10 ปี
  • ที่ปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาระบบการดำเนินงานแบบญี่ปุ่น Smart Monodzukuri จากประเทศญี่ปุ่น
  • ผู้ประเมินศักยภาพและพัฒนาองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization Program; Certified Assessor)
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

4.6 คะแนนเฉลี่ย

19 รีวิว

8 คอร์ส

  • Thai-Nichi Institute of Technology
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Jeeranan MJ
เนื้อหาชัดเจน เรียบเรียงดี ผู้สอนอธิบายดี เข้าใจง่าย หัวข้อนี้มีประโยชน์มากต่อการนำไปใช้และต่อยอดต่อไป
Default
by จารุเดช โตจำศิลป์
Img 0022 4 crop
by พิชิต งามจรัสศรีวิชัย
n/a

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที