Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,450 บาท 2,899 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 6 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 43 นาที

ช่วยให้คุณเข้าใจถึงหลักการการกำหนดกลยุทธ์โฆษณาและเลือกใช้แฟลตฟอร์มให้เหมาะสม

สามารถวางงบโฆษณาและประเมินความคุ้มค่าของงบที่ใช้ได้

สอนโดย ณิชยาณัฏฐ์ โสประดิษฐ์ ผู้มีประสบการณ์ด้านการทำโฆษณาออนไลน์มามากกว่า 5 ปี

1,450 บาท 2,899 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 6 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 43 นาที

ช่วยให้คุณเข้าใจถึงหลักการการกำหนดกลยุทธ์โฆษณาและเลือกใช้แฟลตฟอร์มให้เหมาะสม

สามารถวางงบโฆษณาและประเมินความคุ้มค่าของงบที่ใช้ได้

สอนโดย ณิชยาณัฏฐ์ โสประดิษฐ์ ผู้มีประสบการณ์ด้านการทำโฆษณาออนไลน์มามากกว่า 5 ปี

เรียนรู้กระบวนการในการทำโฆษณา ประเมินงบโฆษณาและผลลัพธ์ของโฆษณาที่ทำ จนสามารถประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การทำโฆษณาให้เหมาะสมกับแต่ละ Marketing Funnel ได้

จากประสบการณ์ของเรา พบว่าคนส่วนมากไม่รู้ว่าจะต้องตั้งงบสำหรับโฆษณาเท่าไหร่ ผลลัพธ์กับงบโฆษณาที่ตั้งไว้เหมาะสมกันหรือไม่ และทำอย่างไรงบประมาณที่ใช้ไปจึงจะไม่สูญเปล่า

คอร์สนี้จะมาช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ โดยจะสอนให้ผู้เรียนเข้าใจตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงวิธีการทำให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจถึงหลักการการกำหนดกลยุทธ์โฆษณาและการเลือกใช้แฟลตฟอร์มให้เหมาะสม เพื่อช่วยให้การซื้อโฆษณาของคุณมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และที่สำคัญสามารถวางงบโฆษณาและประเมินความคุ้มค่าของงบที่ใช้

เนื้อหาภายในคอร์สนี้
- กระบวนการในการทำโฆษณา
- การกำหนดเป้าหมาย การวางแผน
- การกำหนดกลยุทธ์ การตั้งงบโฆษณา
- การประเมินผลลัพธ์โฆษณา
- การทำ Learning และ Solution

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สามารถประเมินงบโฆษณาและผลลัพธ์ของตัวเองได้ รวมถึงสามารถกำหนดกลยุทธ์การทำโฆษณาให้เหมาะสมกับแต่ละ Marketing Funnel ได้

ผู้เรียนจำเป็นต้องมีพื้นฐาน หรือรู้อะไรมาก่อนไหม
- ผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐานด้านการทำโฆษณาออนไลน์มาก่อน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • Senior Media Planner
  • Meta Certified Media Planning Professional
  • มีประสบการณ์ด้านการทำโฆษณาออนไลน์มามากกว่า 5 ปี
  • สถาบันสอนด้านการตลาดออนไลน์ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาด
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที