Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 43 นาที

เอกสารประกอบ

แบบทดสอบทั้งหมด 6 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 43 นาที

เอกสารประกอบ

แบบทดสอบทั้งหมด 6 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช

4.7 คะแนนเฉลี่ย

22 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการอิสระ บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จํากัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษา กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า
 • อดีตอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ปริญญาเอก สาขาการเงิน โครงการร่วมผลิตดุษฎีบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ (JDBA)
 • ปริญญาโท จากคณะเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง

4.7 คะแนนเฉลี่ย

22 รีวิว

1 คอร์ส

 • รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา งานพัฒนาความร่วมมือกลุ่มพันธมิตร (ADO) สวทช.
 • ปริญญาเอก สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 • Doctor of Juridical Science (S.J.D.), American University, Washington, DC, U.S.
 • ปริญญาโท Master of Laws (LL.M.), University of Pennsylvania และ LL.M., American University
 • ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,541 รีวิว

25 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

เงินถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการแข่งขันธุรกิจในโลกของทุนนิยม เพราะเงินเปรียบเสมือนน้ำมันที่จะช่วยล่อเลี้ยงและผลักดันให้ทุกกระบวนการและทุกขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจสามารถไปต่อได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด รวมถึงสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต ขยายกิจการ หาทรัพยากรบุคคลเพิ่ม เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามการเงินกลายเป็นทักษะที่ผู้ประกอบการหลายคนละเลยและไม่ได้ให้ความสำคัญเท่ากับทักษะในด้านอื่น ๆ จึงเห็นได้ว่าหลาย ๆ ธุรกิจที่จำเป็นต้องปิดตัวลงมักขาดการให้ความสำคัญในด้านการเงิน

ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องของการเงิน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่ผู้ประกอบการพึงมีโดยจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเริ่มต้นจดจัดตั้งบริษัท จดภาษี ไปจนถึงการขอเงินทุนสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในมุมของ SME หรือ Startup รวมถึงเรื่องของการอ่านงบการเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การพยากรณ์กระแสเงินสดและการประเมินความเป็นไปได้ทางการเงิน ผู้เรียนยังจะได้เสริมความแข็งแกร่งทางทักษะด้านการเงินในมุมมองของนักธุรกิจเพิ่มเติมด้วยการเรียนรู้ในหัวข้อการสร้างแบบจำลองธุรกิจด้วย Business Model Canvas ควบคู่ไปกับการประเมินมูลค่าตลาดและกิจการ ซึ่งหัวข้อทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในด้านการบริหารจัดการการเงินให้กับการดำเนินธุรกิจ 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- การจดทะเบียนบริษัท ภาษี และเงินทุนสนับสนุน SME และ Startup จากรัฐ (รูปแบบองค์กรธุรกิจ)
- การอ่านงบการเงิน (Financial Statement)
- การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio)
- การพยากณ์กระแสเงินสด (Project Cash Flow)
- การประเมินความเป็นไปได้ทางการเงิน
- การสร้างแบบจำลองธุรกิจด้วย Business Model Canvas 
- การประเมินมูลค่ากิจการ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้ 

ประเภทของคอร์ส
(C) คอร์สนี้เป็นคอร์สบังคับ (Core Course) ของหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane 

การคำนวณเกรด 
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 40% ของเกรด 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 60% ของเกรด

โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้
A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99 

ประวัติวิทยากร
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช
อาจารย์อาณัติดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการอิสระ บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จํากัด (มหาชน) ที่ปรึกษา กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า และอดีตอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์อาณัติมีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัย จึงทำให้มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรมากมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

อาจารย์อาณัติจบการศึกษาระดับเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) สาขาการเงิน โครงการร่วมผลิตดุษฎีบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ (JDBA)

ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง
ดร. กริชผกาปัจจุบันจึงดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ รับผิดชอบงานในด้านระบบนวัตกรรม และการพัฒนาผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็น SMEs หรือ Startup รวมไปถึงบริษัทขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา งานพัฒนาความร่วมมือกลุ่มพันธมิตร (ADO) สวทช. และช่วยราชการสำนักงานรัฐมนตรี และที่ปรึกษาด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานเทคโนโลยี (CTECH) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

ดร. กริชผกาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้านกฎหมาย จาก University of Pennsylvania และ LL.M., American University และปริญญาเอก สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ American University, Washington, DC ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช

4.7 คะแนนเฉลี่ย

22 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการอิสระ บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จํากัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษา กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า
 • อดีตอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ปริญญาเอก สาขาการเงิน โครงการร่วมผลิตดุษฎีบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ (JDBA)
 • ปริญญาโท จากคณะเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง

4.7 คะแนนเฉลี่ย

22 รีวิว

1 คอร์ส

 • รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา งานพัฒนาความร่วมมือกลุ่มพันธมิตร (ADO) สวทช.
 • ปริญญาเอก สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
 • Doctor of Juridical Science (S.J.D.), American University, Washington, DC, U.S.
 • ปริญญาโท Master of Laws (LL.M.), University of Pennsylvania และ LL.M., American University
 • ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,541 รีวิว

25 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
16
4 ดาว
5
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Kwanprapha Bunsuan
Default
by ดารารัตน์ คนล้ำ
Default
by jeerapat aimsurnpang
ขออนุญาตรีวิวอีกครั้งนะครับ (ครั้งแรกน่าจะกดผิด) ชอบหลักสูตรนี้ครับ
Open uri20190925 24418 53js2g?1569396306
by Thepmunee Luangsiritanya
Open uri20200830 73791 6k2aq2?1598786219
by Kangwan Saisonpitak
?1503706903
by Suangsuda Saengarammanojit
16114677 10212207942782888 2198195436282971961 n
by อรุณพร พรพูนสวัสดิ์
0120 022277
by สิทธิศักดิ์ อิทธาถิรุธ
อาจารย์สอนได้ดีครับ แต่ขอรบกวนช่วยดูระบบ Quiz อีกทีนะครับ ผมส่งคำตอบ Quiz 4 ไปแล้วค้าง ทั้งๆที่ Internet ปกติครับ
?1559097614
by Amphol Tablet
Default
by Sjeemas Chanthitivech