Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
Finance for Innovator การเงินเพื่อนักนวัตกรรม

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 43 นาที

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 43 นาที

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,130 รีวิว

19 คอร์ส

  • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
  • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

เงินถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการแข่งขันธุรกิจในโลกของทุนนิยม เพราะเงินเปรียบเสมือนน้ำมันที่จะช่วยล่อเลี้ยงและผลักดันให้ทุกกระบวนการและทุกขั้นตอนในการดำเนินธุรกิจสามารถไปต่อได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด รวมถึงสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธุรกิจได้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต ขยายกิจการ หาทรัพยากรบุคคลเพิ่ม เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามการเงินกลายเป็นทักษะที่ผู้ประกอบการหลายคนละเลยและไม่ได้ให้ความสำคัญเท่ากับทักษะในด้านอื่น ๆ จึงเห็นได้ว่าหลาย ๆ ธุรกิจที่จำเป็นต้องปิดตัวลงมักขาดการให้ความสำคัญในด้านการเงิน

ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องของการเงิน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่ผู้ประกอบการพึงมีโดยจะได้เรียนรู้ตั้งแต่การเริ่มต้นจดจัดตั้งบริษัท จดภาษี ไปจนถึงการขอเงินทุนสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นในมุมของ SME หรือ Startup รวมถึงเรื่องของการอ่านงบการเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การพยากรณ์กระแสเงินสดและการประเมินความเป็นไปได้ทางการเงิน ผู้เรียนยังจะได้เสริมความแข็งแกร่งทางทักษะด้านการเงินในมุมมองของนักธุรกิจเพิ่มเติมด้วยการเรียนรู้ในหัวข้อการสร้างแบบจำลองธุรกิจด้วย Business Model Canvas ควบคู่ไปกับการประเมินมูลค่าตลาดและกิจการ ซึ่งหัวข้อทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ความรู้ที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในด้านการบริหารจัดการการเงินให้กับการดำเนินธุรกิจ 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- การจดทะเบียนบริษัท ภาษี และเงินทุนสนับสนุน SME และ Startup จากรัฐ (รูปแบบองค์กรธุรกิจ)
- การอ่านงบการเงิน (Financial Statement)
- การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio)
- การพยากณ์กระแสเงินสด (Project Cash Flow)
- การประเมินความเป็นไปได้ทางการเงิน
- การสร้างแบบจำลองธุรกิจด้วย Business Model Canvas 
- การประเมินมูลค่ากิจการ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้ 


ประเภทของคอร์ส
(C) คอร์สนี้เป็นคอร์สบังคับ (Core Course) ของหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด 
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 40% ของเกรด 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 60% ของเกรด

โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้

A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99 

ประวัติวิทยากร
ศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช

อาจารย์อาณัติดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์อาณัติมีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการวิจัย จึงมีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรมากมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

อาจารย์อาณัติจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาเอก สาขาการเงิน โครงการร่วมผลิตดุษฎีบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ (JDBA)

ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง

ดร. กริชผกาปัจจุบันจึงดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ รับผิดชอบงานในด้านระบบนวัตกรรม และการพัฒนาผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็น SMEs หรือ Startup รวมไปถึงบริษัทขนาดใหญ่ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในด้านนวัตกรรมทำให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ในด้านนวัตกรรมที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากขึ้น พัฒนาความเป็นEntrepreneurship ให้กับผู้ประกอบการต่างๆ เริ่มตั้งแต่ในระดับอุดมศึกษาเป็นต้นไป เพื่อทำให้เกิดความคิดในการเป็นผู้ประกอบการ

ดร. กริชผกาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขากฎหมายธุรกิจ จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้านกฎหมาย จาก University of Pennsylvania และ LL.M., American University และปริญญาเอก สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ American University, Washington, DC ประเทศสหรัฐอเมริกา

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,130 รีวิว

19 คอร์ส

  • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
  • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
1200px emblem of thammasat university.svg
by มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Screen shot 2019 07 29 at 08.20.38
by เอกฉัตร อัศวรุจิกุล