Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3,999 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 3 นาที

คอร์สนี้ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ และฝึกฝน ทักษะการพูด แนวใหม่ ที่เน้นการพูด แบบ Tell Stories & Make a Point

หลักสูตรนี้จะเป็นการพัฒนาทักษะการพูดของผู้เรียน แบบก้าวกระโดด ในคอร์สเดียว และสามารถต่อยอดพัฒนาไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

สอนโดย ดร.วสุ เรืองจิรสุข (โค้ชโรเจอร์) - กรรมการบริหารสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย เจ้าของรางวัลนักพูด Popular Vote สูงถึง 8 ครั้ง และเป็นนักพูดดีเด่นประจำสมาคมฯ ในปี 2561

3,999 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 3 นาที

คอร์สนี้ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ และฝึกฝน ทักษะการพูด แนวใหม่ ที่เน้นการพูด แบบ Tell Stories & Make a Point

หลักสูตรนี้จะเป็นการพัฒนาทักษะการพูดของผู้เรียน แบบก้าวกระโดด ในคอร์สเดียว และสามารถต่อยอดพัฒนาไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

สอนโดย ดร.วสุ เรืองจิรสุข (โค้ชโรเจอร์) - กรรมการบริหารสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย เจ้าของรางวัลนักพูด Popular Vote สูงถึง 8 ครั้ง และเป็นนักพูดดีเด่นประจำสมาคมฯ ในปี 2561

ผู้สอน

 • วิทยากร นักพูด และที่ปรึกษาด้านการตลาด ด้านพัฒนาบุคลากร การพูดในที่สาธารณะ การสื่อสาร จิตวิทยาการบริการ (Service Mind) และ Digital Marketing
 • กรรมการบริหาร สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
 • ดำรงตำแหน่งเป็น วิทยากร ด้านการพูดต่อหน้าที่ชุมนุมชน Public Speaking สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
 • จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอก - Doctor of Philosophy in Management (Ph.D.), International Academy of Management and Economics, Manila, Philippines
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - Master of Business Administration in Logistics (MBA.), Eastern Asia University
 • ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต - Bachelor of arts in tourism and Hotel Management (BA.), Bangkok University
 • อดีตอาจารย์พิเศษประจำโครงการฯ หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ และเป็นที่ปรึกษาด้านกิจกรรมพิเศษและแนะแนวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกริก
 • เป็นโค้ชสอนการพูดในที่สาธารณะในสไตล์ Edutainment "บันเทิงเชิงวิชาการ สนุกสนานแฝงสาระ"
 • ได้รับประกาศเกียรติวิทยฐานะ ดุษฎีนิยมชั้นตรี ประจำปี 2564 การพัฒนาบริหารศาสตร์ระดับสูง (พบส.) จากสถาบันเครือข่ายส่งเสริมพัฒนาประเทศไทย (สคสพ.)
 • ได้รับรางวัล "นักพูดยอดนิยมดีเด่น ประจำปี 2561" จากสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย 
 • ได้รับรางวัล "นักพูด Poplular Vote" จำนวน 8 ครั้ง จากสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
 • เป็นนักพูดโครงการนักพูดบานฉ่ำ จากรายการ ทีวี วาที ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.

คําอธิบายคอร์สออนไลน์
ทักษะการพูด เป็นทักษะของผู้นำที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า หากใครก็ตามที่ต้องการเป็นผู้นำ เป็นผู้ประสบความสำเร็จ และเป็นผู้ร่ำรวยมั่งคั่ง จะต้องใช้ทักษะการพูดและการสื่อสารเป็นบันไดก้าวสำคัญ เพื่อการก้าวข้ามและนำพาตนเองไปสู่ความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน ยิ่งในโลกยุคปัจจุบันเป็นโลกที่ก้าวเข้าสู่ โลกยุคดิจิทัล เต็มรูปแบบ การพูดที่ดียิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นเพราะนอกจากทักษะการพูดที่คนเป็นผู้นำต้องมีเมื่อจะต้องขึ้นเวทีพูดต่อหน้าที่ชุมชนแล้ว ยังมีโลกแห่งการพูด ไลฟ์หน้ากล้องเพื่อการสร้างตัวตน สร้าง Personal Brand และพูดไลฟ์เพื่อการขาย Online ซึ่งเป็นทักษะใหม่ ที่ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จจะต้องเรียนรู้ สร้างความสำเร็จในทุก ๆ ด้านอีกเช่นกัน

คอร์ส พูด เสก เงิน ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ และฝึกฝน ทักษะการพูด แนวใหม่ ที่เน้นการพูด แบบ Tell Stories & Make a Point เทคนิคการเล่าเรื่องแบบรักษาไว้ซึ่งประเด็นสำคัญ ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรจะเป็นการพัฒนาทักษะการพูดของผู้เรียน แบบก้าวกระโดด ในคอร์สเดียว ซึ่งเมื่อผู้เรียนได้ศึกษา ฝึกฝน และทำ Workshop ในคอร์สนี้ จะสามารถต่อยอดพัฒนาไปสู่ความสำเร็จทั้งในอาชีพการงาน และสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยได้อย่างแน่นอน สมชื่อ คอร์ส "พูด เสก เงิน"

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ผู้เรียน จะได้รู้สาเหตุและปัญหาของการพูดแล้วไม่รู้เรื่อง
2. ผู้เรียน จะได้รู้พื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นในการต่อหน้าที่ชุมชน และหน้ากล้อง
3. ผู้เรียน จะได้รู้ถึงบุคลิกภาพที่จำเป็นของการพูดต่อหน้าที่ชุมชน
4. ผู้เรียน จะได้เทคนิคการใช้เสียงประกอบการพูด Tone of Voice
5. ผู้เรียน จะได้เทคนิคการวางโครงเรื่องการพูดแบบมืออาชีพ
6. ผู้เรียน จะได้เทคนิคการพูดที่จะสามารถดึงดูดผู้ฟังให้สถิตอยู่กับสิ่งที่พูดได้อย่างไม่หลุดประเด็น
7. ผู้เรียน จะได้เทคนิคการพูดแบบยืนระยะได้ยาวนานเป็นชั่วโมง และเนื้อหายังคงน่าติดตามอย่างต่อเนื่อง
8. ผู้เรียน จะได้รู้เทคนิคการพูดสนุกสนาน เพื่อสร้างบรรยากาศในการพูด
9. ผู้เรียน จะได้รู้เทคนิคการพูดสร้างแรงบันดาลใจ
10. ผู้เรียน จะได้รู้เทคนิคการพูดโน้มน้าวใจ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิต ทั้งการงาน การเงิน และการเป็นผู้นำ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการพูดมาก่อนก็สามารถเริ่มต้นฝึกฝนเรียนรู้ไปด้วยกันได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • วิทยากร นักพูด และที่ปรึกษาด้านการตลาด ด้านพัฒนาบุคลากร การพูดในที่สาธารณะ การสื่อสาร จิตวิทยาการบริการ (Service Mind) และ Digital Marketing
 • กรรมการบริหาร สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
 • ดำรงตำแหน่งเป็น วิทยากร ด้านการพูดต่อหน้าที่ชุมนุมชน Public Speaking สมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
 • จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอก - Doctor of Philosophy in Management (Ph.D.), International Academy of Management and Economics, Manila, Philippines
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - Master of Business Administration in Logistics (MBA.), Eastern Asia University
 • ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต - Bachelor of arts in tourism and Hotel Management (BA.), Bangkok University
 • อดีตอาจารย์พิเศษประจำโครงการฯ หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ และเป็นที่ปรึกษาด้านกิจกรรมพิเศษและแนะแนวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกริก
 • เป็นโค้ชสอนการพูดในที่สาธารณะในสไตล์ Edutainment "บันเทิงเชิงวิชาการ สนุกสนานแฝงสาระ"
 • ได้รับประกาศเกียรติวิทยฐานะ ดุษฎีนิยมชั้นตรี ประจำปี 2564 การพัฒนาบริหารศาสตร์ระดับสูง (พบส.) จากสถาบันเครือข่ายส่งเสริมพัฒนาประเทศไทย (สคสพ.)
 • ได้รับรางวัล "นักพูดยอดนิยมดีเด่น ประจำปี 2561" จากสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย 
 • ได้รับรางวัล "นักพูด Poplular Vote" จำนวน 8 ครั้ง จากสมาคมฝึกการพูดแห่งประเทศไทย
 • เป็นนักพูดโครงการนักพูดบานฉ่ำ จากรายการ ทีวี วาที ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที