Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 54 นาที

ทำความเข้าใจการคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างละเอียด ตั้งแต่นิยาม ไม่จนถึงกระบวนการสร้าง

รู้จักกับเทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของคุณ

ให้ความรู้โดย Dr.ALMON นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล จาก Game Lab Thailand

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 54 นาที

ทำความเข้าใจการคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างละเอียด ตั้งแต่นิยาม ไม่จนถึงกระบวนการสร้าง

รู้จักกับเทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของคุณ

ให้ความรู้โดย Dr.ALMON นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล จาก Game Lab Thailand

ผู้สอน

 • ผู้อำนวยการ สถาบัน ODRC (Organization Development Research Center) สถาบันวิจัยการพัฒนาองค์กร แห่งประเทศไทย
 • กรรมการบริหาร GAME LAB Thailand - Gamification / MakeEasy
 • ที่ปรึกษา วิทยากร โค้ช กระบวนเกม นักออกแบบเกม นักเขียน 
 • นักวางระบบ การบริหารด้วย กลไกเกม (GAMIFICATION)
 • ปริญญาเอก Social Enterprise Development, Bodhisatra University, Florida, USA
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA เอกวิชา Organization Development (การพัฒนาองค์กรธุรกิจ)
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • บริษัท ABC Club จำกัด
 • ที่ปรึกษาวางระบบการพัฒนาองค์กร
 • วิจัยองค์กรด้วยงานวิจัยเชิงคุณภาพ
 • เจ้าของหลักสูตร "องค์กร-คิด-ฉลาด"

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกอุตสาหกรรม องค์กรที่เปลี่ยนแปลงได้เร็วย่อมอยู่รอดได้มากกว่าองค์กรที่อยู่นิ่ง แต่การเปลี่ยนแปลงจะยั่งยืนได้ ต้องมาจากการที่บุคลากรในองค์กรพร้อมที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง การเปลี่ยนแปลงที่ดีงามย่อมต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรในองค์กรเป็นเชื้อเพลิงในการผลักดันให้นำไอเดียไปต่อยอด เกิดเป็นงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งผลให้เกิด “นวัตกรรมองค์กร” ขึ้นได้

ในคอร์สเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หนึ่งในทักษะที่จำเป็นอย่างมากต่อการอยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ นั่นคือ “การคิดเชิงสร้างสรรค์” (จากข้อมูล ของ WEF) ได้แก่
1. นิยามของความคิดสร้างสรรค์
2. องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์
3. ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์
4. ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
5. สถานที่เสาะหาความคิดสร้างสรรค์
6. ความลับของสมองเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
7. 10 เทคนิคสร้างความคิดสร้างสรรค์
8. การระดมสมองเพื่อร่วมหาความคิดสร้างสรรค์

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวทางการคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อนำไปใช้กับงานได้จริง ดังนี้
1. นิยาม และความสำคัญของการคิดเชิงสร้างสรรค์ในที่ทำงาน
2. กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์
3. เครื่องมือที่ช่วยให้ทีมคิดเชิงสร้างสรรค์ในที่ทำงาน
4. สามารถประยุกต์ใช้การคิดเชิงสร้างสรรค์ไปใช้กับที่ทำงานได้จริง

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหารระดับหัวหน้างานหรือผู้จัดการ ที่จำเป็นจะต้องจัดการประชุม หรือนำทีมให้ทีมงานออกไอเดียที่สร้างสรรค์ไปพัฒนางานให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • ผู้อำนวยการ สถาบัน ODRC (Organization Development Research Center) สถาบันวิจัยการพัฒนาองค์กร แห่งประเทศไทย
 • กรรมการบริหาร GAME LAB Thailand - Gamification / MakeEasy
 • ที่ปรึกษา วิทยากร โค้ช กระบวนเกม นักออกแบบเกม นักเขียน 
 • นักวางระบบ การบริหารด้วย กลไกเกม (GAMIFICATION)
 • ปริญญาเอก Social Enterprise Development, Bodhisatra University, Florida, USA
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ MBA เอกวิชา Organization Development (การพัฒนาองค์กรธุรกิจ)
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • บริษัท ABC Club จำกัด
 • ที่ปรึกษาวางระบบการพัฒนาองค์กร
 • วิจัยองค์กรด้วยงานวิจัยเชิงคุณภาพ
 • เจ้าของหลักสูตร "องค์กร-คิด-ฉลาด"
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที