Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,890 บาท 2,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 31 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 41 นาที

คอร์สที่จะช่วยทำให้คุณมีสติ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดี มีความสงบสุขกับตัวเอง

รู้ทันอารมณ์ ต้นเหตุ และวิธีการจัดการกับอารมณ์ทั้งของตนเองและบุคคลรอบข้าง

แบบฝึกฝนกระบวนการต่าง ๆ ตลอดหลักสูตร

ให้ความรู้โดย อาจารย์ทันตแพทย์หญิงพิราภรณ์ วิเชียรโรจน์ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสมาธิและการจัดการอารมณ์และความสัมพันธ์มากว่า 6 ปี

1,890 บาท 2,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 31 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 41 นาที

คอร์สที่จะช่วยทำให้คุณมีสติ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดี มีความสงบสุขกับตัวเอง

รู้ทันอารมณ์ ต้นเหตุ และวิธีการจัดการกับอารมณ์ทั้งของตนเองและบุคคลรอบข้าง

แบบฝึกฝนกระบวนการต่าง ๆ ตลอดหลักสูตร

ให้ความรู้โดย อาจารย์ทันตแพทย์หญิงพิราภรณ์ วิเชียรโรจน์ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสมาธิและการจัดการอารมณ์และความสัมพันธ์มากว่า 6 ปี

ผู้สอน

 • อาจารย์สอนในคลินิคทันตกรรม คณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตมากว่า 15 ปี
 • อาจารย์สอนในคลินิคทันตกรรม คณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 ปี
 • อาจารย์สอนในคลินิกทันตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2 ปี
 • เชี่ยวชาญการฝึกให้นิสิตนักศึกษามีความเชื่อมั่นและมั่นใจในการนำความรู้ที่ได้เรียนมาลงมือปฏิบัติจริง สอนการสื่อสารกับผู้มารับบริการด้วยความเข้าอกเข้าใจ เป็นมิตร และมีจริยธรรม
 • เป็นทันตแพทย์ในระบบราชการและเอกชน รวม 20 ปี เชี่ยวชาญการสอนทันตสุขอนามัยรายบุคคลและกลุ่ม เชี่ยวชาญการบริหารอารมณ์ความกลัวและวิตกกังวลของผู้มารับบริการทันตกรรม
 • นอกจากนี้ยังเป็นครูสอนสมาธิ หลักสูตรครูสมาธิ ภายใต้สถาบันพลังจิตตานุภาพมานานกว่า 6 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวเรื่องอารมณ์และความสัมพันธ์ที่มีประสบการณ์และมีผู้เข้ารับคำปรึกษามากมาย
 • อีกทั้งยังได้มีโอกาสอบรมพัฒนาบุคคลากร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และเด็กในทัณฑสถานต่าง ๆ ทั่วประเทศมากมาย

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้ที่มาของอารมณ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่ออารมณ์ การรับมือและจัดการอารมณ์ทั้งของตนเองและผู้คนรอบข้าง รวมถึงเทคนิคแนวทางการเป็นผู้ที่มีสภาวะทางอารมณ์ที่ดีอยู่เสมอ พร้อมแบบฝึกฝนการรู้ทันและจัดการอารมณ์ตลอดหลักสูตร

รายละเอียดคอร์สออนไลน์
คอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ทั้ง 5 ข้ออย่างครบถ้วน ได้แก่ Self Awareness, Self Regulation, Motivation, Empathy และ Social Skill ที่ครอบคลุมเนื้อหาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอารมณ์ที่ผลิตจากสมอง หัวใจและช่องท้อง ปัจจัยที่เป็นต้นกำเนิดของอารมณ์สุขและทุกข์ จิตวิทยาความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ตามทฤษฎีภูเขาน้ำแข็งของซาเทียร์โมเดล ประโยชน์ของสมาธิและการเจริญสติสัมปชัญญะในการควบคุมอารมณ์

และในคอร์สนี้ยังมีแบบฝึกเพื่อใช้ในการฝึกฝนตนเอง เปลี่ยนจากอารมณ์ไม่ดีเป็นอารมณ์ดีอย่างรวดเร็ว เห็นคุณค่าตนเอง นำพลังใจดีจากภายในออกมาสู่ภายนอก เพื่อเป็นคนที่มีความสุข มีพลังใจ มีความหวัง เข้าอกเข้าใจตนเองและผู้คนรอบข้าง นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกเพื่อการรับมือและตอบสนองอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น เป็นเจ้าของความสุข ความรัก ความหวัง อารมณ์ดี ๆ มีพลังใจนำตนเองไปสู่ความสำเร็จในด้านการงาน และความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน คนรักและคนในครอบครัว และยังมีแบบฝึกสลายอารมณ์ที่ไม่ดีให้หายไปอย่างยั่งยืน ด้วยความรู้ในภาคทฤษฎีที่อัดแน่นครบถ้วน พร้อมเนื้อหาในภาคปฏิบัติที่ปฏิบัติตามได้จริง ได้ผลลัพธ์จริง และปฏิบัติตามได้ทุกวันเพื่ออารมณ์ดีอย่างยั่งยืน

จุดเด่นที่ทำให้คอร์สนี้แตกต่าง
- นำประสบการณ์การทำงานตลอด 20 ปี เกี่ยวกับการจัดการอารมณ์ การเข้าใจผู้คน พื้นฐานความต้องการของมนุษย์ รวมถึงเทคนิคการสอน รวบรวมไว้ในคอร์สออนไลน์นี้ เนื้อหาข้อมูลครบถ้วนแค่ฟังอย่างเปิดใจ และปฏิบัติตามคำแนะนำ ได้ผลลัพธ์แน่นอน
- คำอธิบายเรื่องอารมณ์ทางวิทยาศาสตร์ของสมอง วิทยาศาสตร์ของหัวใจ จิตวิทยาความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ ความต้องการพื้นฐานของจิตใจ ที่มาของอารมณ์ในแง่วิทยาศาสตร์ ที่อธิบายแล้วเข้าใจง่าย นำไปปรับใช้ได้จริง
- สำหรับแบบฝึก สามารถปฏิบัติตามได้จริง ได้ผลลัพธ์จริง จากผู้เข้ารับการอบรมและเห็นผลมาแล้วหลายร้อยคน สามารถฝึกปฏิบัติได้ทุกวันเพื่ออารมณ์ดีที่ยั่งยืน และนำไปสู่ความสำเร็จในด้านอื่น ๆ ตามมา

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนคอร์สนี้
- มีสติ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดี มีความสงบสุขกับตัวเอง
- มีความสุข มีความรัก มีความหวัง มีพลังใจในชีวิต
- มีพลังใจในการทำงานเพื่อประสบความสำเร็จอย่างที่ปรารถนา
- เพิ่มความมั่นใจในตนเอง
- เข้าอกเข้าใจตนเอง สงบสุขกับตนเอง
- มีอารมณ์ดีอยู่เสมอ ระงับอารมณ์ร้อน อารมณ์ระเบิดของตนเองได้
- เพิ่มความรัก ความเข้าอกเข้าใจ กับคนรัก คนใกล้ชิด และเพื่อนร่วมงาน
- มีวิธีสื่อสารพูดคุยทำความเข้าใจกับคนรัก คนใกล้ชิด คนร่วมงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- รู้วิธีปฏิบัติตัว เมื่อคนรอบตัวมีอารมณ์ไม่ดี เหวี่ยงวีน

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- ท่านที่ไม่มีความสุขในชีวิตส่วนตัว ไม่มีความสุขในชีวิตการทำงาน เครียด กังวล ท้อใจ ไม่มีความรักความหวังในชีวิต
- ท่านที่มีปัญหาไม่เข้าใจ คนรัก ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เจ้านายหรือลูกน้อง
- คนวัยทำงาน พนักงานประจำที่หมดไฟในการทำงาน หมดหวัง หมดกำลังใจในการทำงาน
- ท่านที่มีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ อารมณ์ร้อน ระเบิดอารมณ์ง่าย
- ท่านที่มีปัญหาไม่เข้าใจอารมณ์ตนเอง สับสน ไม่รู้ความต้องการของตนเอง ขาดความรักตนเอง
- ท่านที่ขาดความมั่นใจในตนเอง ท่านที่มองไม่เห็นคุณค่าตนเอง
- ไม่มีปัญหาด้านอารมณ์ แต่อยากนำความรู้ที่ได้ไปทำความเข้าใจคนรัก คนในครอบครัว คนในที่ทำงาน เจ้านาย ลูกน้อง และลูกค้า
- ท่านที่ต้องการเติมความรักให้มีชีวิตชีวา ท่านที่ต้องการเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว คนใกล้ชิด และเพื่อนร่วมงาน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่ หรือต้องทำอะไรก่อนถึงจะสามารถเรียนคอร์สนี้ได้
ห้ามฟังในขณะขับรถยนต์ หรือในขณะใช้งานเครื่องจักรต่าง เด็ดขาด

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • อาจารย์สอนในคลินิคทันตกรรม คณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตมากว่า 15 ปี
 • อาจารย์สอนในคลินิคทันตกรรม คณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1 ปี
 • อาจารย์สอนในคลินิกทันตกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2 ปี
 • เชี่ยวชาญการฝึกให้นิสิตนักศึกษามีความเชื่อมั่นและมั่นใจในการนำความรู้ที่ได้เรียนมาลงมือปฏิบัติจริง สอนการสื่อสารกับผู้มารับบริการด้วยความเข้าอกเข้าใจ เป็นมิตร และมีจริยธรรม
 • เป็นทันตแพทย์ในระบบราชการและเอกชน รวม 20 ปี เชี่ยวชาญการสอนทันตสุขอนามัยรายบุคคลและกลุ่ม เชี่ยวชาญการบริหารอารมณ์ความกลัวและวิตกกังวลของผู้มารับบริการทันตกรรม
 • นอกจากนี้ยังเป็นครูสอนสมาธิ หลักสูตรครูสมาธิ ภายใต้สถาบันพลังจิตตานุภาพมานานกว่า 6 ปี
 • เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวเรื่องอารมณ์และความสัมพันธ์ที่มีประสบการณ์และมีผู้เข้ารับคำปรึกษามากมาย
 • อีกทั้งยังได้มีโอกาสอบรมพัฒนาบุคคลากร นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และเด็กในทัณฑสถานต่าง ๆ ทั่วประเทศมากมาย
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Kasemrat Chewwanit

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที