Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 24 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 10 ชั่วโมง 28 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 3 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 24 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 10 ชั่วโมง 28 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 3 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

ดร.จุลเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (อ.เต้ย)

4.3 คะแนนเฉลี่ย

86 รีวิว

2 คอร์ส

 • ที่ปรึกษา อาจารย์และนักวิจัยด้านการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการดูแลรักษาและบริหารจัดการโครงการด้านระบบ IT Infrastructure
 • มีประสบการณ์ดูและระบบให้กับบริษัทปตท.สำรวจและผลิตมายาวนานกว่า 20 ปี
 • ปริญญาเอก Knowledge and Innovation Management (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประเทศไทย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา Management Information System (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย Oklahoma City มลรัฐ Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,533 รีวิว

25 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

การทำให้ดิจิทัลเทคโนโลยีเกิดประโยชน์สูงสุดได้นั้น ไม่เพียงต้องคำนึงในมุมของโครงสร้างหรือ technology infrastructure แต่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงทางด้านแนวคิด/วิธีคิดในการสร้างการเปลียนแปลงให้เกิดขึ้น เพราะในยุคที่ทุกอย่างมีความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงการสร้างพื้นฐานทางแนวคิดเพื่อการสร้างนวัตกรรมและความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับสถานการณ์ก็เป็นสิ่งสำคัญที่คนในยุคดิจิทัลเทคโนโลยีไม่สามารถละเลยได้ คอร์สการแปรรูปแบบทางดิจิทัลขั้นสูงนี้จะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีคิดแบบ Transformation และการนำเอาแนวคิดเหล่านี้มาประยุกต์ใช้จริงในโลกของดิจิทัลเทคโนโลยีผ่านตัวอย่างของบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ทั่วโลก

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้

คอร์สนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหา 4 ส่วนสำคัญ ได้แก่

ส่วนที่ 1) รูปแบบของ Disruption (Pattern of Disruption) ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงสาเหตุของการเกิด Disruption ความเป็นมาและรูปแบบของ Disruption และ Innovation รวมถึงเรียนรู้วิธีการที่จะเอาตัวรอดเมื่อเกิด Disruption และวิธีการรับมือไม่ให้ถูก Disrupt 

ส่วนที่ 2) Platform Strategy ในส่วนนี้จะเป็นการลงลึกในด้านของการสร้างกลยุทธ์ Platform โดยการนำรูปแบบโมเดลทางธุรกิจเข้ามาเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการจัดเตรียมข้อมูลหรือวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ Platform ที่ได้นั้นตอบโจทย์ทางด้านธุรกิจแบบครอบคลุม

ส่วนที่ 3) Enterprise Digital Transformation ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ Digital Matrix ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยวิเคราะห์ธุรกิจในทุกมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร ทำให้คุณสามารถประเมินความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้ รวมถึงในบทเรียนนี้ยังมีเนื้อหาของการสร้าง Mindset ของ Transformation ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจความหมายของ Digital Transformation มากขึ้นอีกด้วย  

ส่วนที่ 4) Digital Transformation in Actions ในส่วนสุดท้ายนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการนำแนวคิดและทฤษฎีทั้งหมดมาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยมีเนื้อหาสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ การตรวจสอบรายละเอียดกลยุทธ์การแปลงดิจิทัลขององค์กร, การเรียนรู้วิธีรวบรวมทีมงานการแปลงดิจิทัลที่ดีที่สุด และการพัฒนาความเชื่อมั่นเพื่อนำไปสู่ความพยายามในการแปลงระบบดิจิทัลในองค์กร

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้


ประเภทของคอร์ส  
(C) คอร์สนี้เป็นคอร์สบังคับ (Core Course) ของหลักสูตรปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 60% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 40% ของเกรด

โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้
A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร 
คุณจุลเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (อ. เต้ย)

ดร. จุลเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษา อาจารย์และนักวิจัยด้านการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมแล้ว ดร.จุลเทพยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการดูแลรักษาและบริหารจัดการโครงการด้านระบบ IT Infrastructure ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยมีประสบการณ์ดูและระบบให้กับบริษัทปตท.สำรวจและผลิตมายาวนานกว่า 20 ปี

ดร. จุลเทพ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประเทศไทย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา Management Information System (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัย Oklahoma City มลรัฐ Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาเอก ด้าน Knowledge and Innovation Management (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ดร.จุลเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (อ.เต้ย)

4.3 คะแนนเฉลี่ย

86 รีวิว

2 คอร์ส

 • ที่ปรึกษา อาจารย์และนักวิจัยด้านการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการดูแลรักษาและบริหารจัดการโครงการด้านระบบ IT Infrastructure
 • มีประสบการณ์ดูและระบบให้กับบริษัทปตท.สำรวจและผลิตมายาวนานกว่า 20 ปี
 • ปริญญาเอก Knowledge and Innovation Management (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปริญญาโท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประเทศไทย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขา Management Information System (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย Oklahoma City มลรัฐ Oklahoma ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้าอิเลคโทรนิคส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,533 รีวิว

25 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
4.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
2
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Unnamed
by AJ AON Aromsuk
58673909 10213463559334385 102294438679674880 n
by Pradungroek Bunjongprasoet
Default
by Patrapon Joradon
Default
by เนติบัณฑิต สุนทรานุสร