Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 51 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 51 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

ผศ. ดร.ธนาธร ทะนานทอง

4.8 คะแนนเฉลี่ย

109 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doc Researcher) ณ ศูนย์วิจัย Center for Trustworthy IoT Infrastructure สถาบันวิจัยขั้นสูง Japan Advanced Institute of Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น (ปี 2560)
 • นักวิจัยแลกเปลี่ยน (Visiting Professor) ณ ห้องปฏิบัติการ “Data Mining and Machine Learning” มหาวิทยาลัย Arizona State University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ปี 2559)
 • รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ประจำปี 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • ปริญญาเอกสาขา Computer Science จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโทสาขา Computer Engineering จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ปริญญาตรีสาขา Computer Engineering จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,130 รีวิว

19 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

Data Mining เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ธุรกิจสามารถสร้างกลยุทธ์และขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven Strategy) จากการที่โลกกำลังมุ่งหน้าสู่สังคมดิจิทัล Data Mining จึงเป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและผู้ประกอบการ/ผู้บริหารที่ต้องเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็นรูปแบบดิจิทัล

คอร์สนี้จะปูพื้นฐานตั้งแต่ต้น สอนทั้งแง่คิดและเทคนิคต่างๆ ที่ถูกใช้ในโลกจริง รวมถึงกระบวนการเก็บข้อมูล และการสร้างโมเดลเพื่อหาความสัมพันธ์ของข้อมูล นอกจากการเรียนทฤษฎีแล้ว คุณจะยังได้ฝึกจริง โดยใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า RapidMiner ซึ่งเป็นโปรแกรมยอดฮิตของการทำ Data Mining

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- ผู้ที่สนใจงานข้อมูล
- ผู้ที่ต้องทำงานกับข้อมูลเป็นประจำ
- ผู้ที่สนใจอาชีพนักนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส

(C) คอร์สนี้เป็นคอร์สบังคับ (Core Course) ของหลักสูตปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 40% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 60% ของเกรด

โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้
A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร
คอร์สนี้สอนโดย ผศ. ดร. ธนาธร ทะนานทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์

อ.ธนาธรคลุกคลีอยู่ในวงการเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ข้อมูลหลายปี และเป็นเจ้าของรางวัลมากมาย อาทิ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ปี 2562) นอกจากทำงานในไทยแล้ว อ.ธนาธรได้มีโอกาสได้ทำงานในองค์กรชั้นต่างประเทศด้วย โดยเขาเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doc Researcher) ณ ศูนย์วิจัย Center for Trustworthy IoT Infrastructure สถาบันวิจัยขั้นสูง Japan Advanced Institute of Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น (ปี 2560) และเป็นนักวิจัยแลกเปลี่ยน (Visiting Professor) ณ ห้องปฏิบัติการ “Data Mining and Machine Learning” มหาวิทยาลัย Arizona State University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ปี 2559)

อ.ธนาธรจบการศึกษาปริญญาเอกสาขา Computer Science จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปริญญาโทสาขา Computer Engineering จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และปริญญาตรีสาขา Computer Engineering จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.ธนาธร ทะนานทอง

4.8 คะแนนเฉลี่ย

109 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-Doc Researcher) ณ ศูนย์วิจัย Center for Trustworthy IoT Infrastructure สถาบันวิจัยขั้นสูง Japan Advanced Institute of Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น (ปี 2560)
 • นักวิจัยแลกเปลี่ยน (Visiting Professor) ณ ห้องปฏิบัติการ “Data Mining and Machine Learning” มหาวิทยาลัย Arizona State University ประเทศสหรัฐอเมริกา (ปี 2559)
 • รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ประจำปี 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • ปริญญาเอกสาขา Computer Science จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโทสาขา Computer Engineering จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ปริญญาตรีสาขา Computer Engineering จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,130 รีวิว

19 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
4.8
รายละเอียด
5 ดาว
94
4 ดาว
11
3 ดาว
3
2 ดาว
0
1 ดาว
1
รีวิวบทเรียน
Default
by สหรัฐ มณีทิพย์
สามารถโหลดเอกสารประกอบการเรียนได้จากไหนบ้างครับ
522beb75 4ada 4fa3 a77a 64e2a05cfdc0
by เชษฐา โทสวนจิต
อาจารย์สอนดี ยกตัวอย่างได้เห็นภาพ ทำให้คิดตามและเข้าใจได้ง่ายครับ
Default
by สุพิชชา อิงประสาร
Default
by มณีวัฒน์ แซ่โอ้ว
Default
by วิบูรณ์ สีหะ
Unnamed
by Arut Jindaluang
Default
by yodsawee chaisuwan
Default
by นฤพนธ์ พนาวงศ์
E582cd8c 8f41 487a bcf7 f3de1286a041
by Nattapat Saratan
Default
by พชร บุญคล้าย
Default
by กาณฑปภา อิทธิอานันท์
Open uri20190313 15862 ob4fer?1552456175
by ก.เก๋ พี่มิวสิค
Default
by Thana pongsuwan
Default
by สหัสพลช์ เอี่ยมทอง
เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง
58673909 10213463559334385 102294438679674880 n
by Pradungroek Bunjongprasoet
Default
by อัณณ์ชญา เชื้อสุข
เรียนเข้าใจง่าย อาจารย์ถ่ายทอดความรู้ได้ดีมากค่ะ
Default
by Tanutcha Panthum
Default
by KD10 TMTSTEEL
สอนได้รายละเอียดดีครับ
Default
by นันทวัตน์ ศรีรัตนมาศ
Open uri20200423 20470 pmhwzz?1587619858
by Dontr Piumsuwan
11253896 10201145331111729 4172815879367241311 n
by Benz Mupy
?1545665678
by YOSHI toowith
Default
by จักรกฤต ดุลยตระกูล
Default
by อิทธิพล เกตุเพ็ชร
Unnamed
by Chanon Imman
Default
by ณัฐพร อนันตสวัสดิ์
Default
by ชัยวัฒน์ เลิศสุวรรณโรจน์
Unnamed
by Ruj Wid
Default
by Wipanan Namwong
?1564483020
by i-aer slamdunk
Open uri20190613 49 1dv31qp?1560417861
by KunWatty Api
Default
by วราเทพ ผดุงถิ่น
8091aedf 20ec 47f6 b4c9 dbc4f551cfe2
by Tansinee Intrararatsamee
Default
by Watcharapon L
Dsc 9959
by มานัส โพธาภรณ์
อธิบายยกตัวอย่างให้เข้าใจได้ดี น่าจะมีสื่อการสอนหรือเอกสารประกอบแจก
37908857 10216864634676388 2233547705915801600 o
by Wongsapat Wirachpisit
เนื้อหาลงด้านทฤษฏีแต่เข้าใจง่าย รวมทั้งได้ลองเล่นตัวโปรแกรม Rapid miner ในการทำ Data mining
Open uri20190914 61249 1dggejw?1568463446
by Wisin Charoensuksira
Default
by อธิวัฒน์ พงษ์อมรภัสร์
Default
by methaporn phongying
Default
by thunwa wannasomsup
Default
by ชาญชัย อ่อนหวาน
18010402 1412740275455627 2893842054458646705 n
by Rungtiwa Chanaka
Default
by อารีย์รัตน์ อ่วมคำ
Default
by somkiat wongphonbun
Default
by Anusorn Pinjai
Default
by Thanyaporn Kajornpet
Default
by ราศี อิสราสิริ
สอนเข้าใจง่าย อธิบายแบบชัดเจนค่ะ
Default
by Pornthep Chiraprawattrakun
Unnamed
by Wannaporn Tongnaitham
Default
by ธีระ ศิริ
Default
by ชลันธร ศรีประสาร
Default
by กานต์ธีรา นามกันยา
Default
by Pichet Kaytanyaluk
Unnamed
by Nat Rangsitsawat
Default
by Ueamporn Kumsrida
Open uri20200423 26 bohkfb?1587630792
by Disayut Klongbunjit
Default
by Chatree Lertsintanakorn
Open uri20200423 27 1udq6q3?1587612091
by Mimi Bunluesintu
Default
by สุธิพงศ์ สุวรรณเวลา
Default
by กฤษดา เครือวัลย์
Default
by ยุพิน สุวรรณใจ
10931102 678337022285587 1883709071655748179 n
by Wuttinan Satkuson
Default
by Tanakorn Rattanapruk
?1567262482
by Nattanan Patchaipoon
?1571060590
by sopon butcha
Open uri20191009 255608 7gr3lu?1570558783
by Chananya Asava
Default
by Pornpan Sakulsrivichai
Default
by Phen Belles
%e0%b8%81%e0%b8%9e
by Panu Chuchuang
อาจารย์บรรยายได้ดีมากครับ
Default
by METHEE KAMNIL
Open uri20181114 19215 p4c9u5?1542199831
by ณัฐวุฒิ สิ้นเคราะห์
Open uri20200304 46074 mc39nj?1583311006
by Urawit Piyapromdee
Default
by rapee udomsub
Unnamed
by Nattanon Khewkhum
Default
by ศิโรรัตน์ พัฒนไพโรจน์
เป็นคอร์สที่สอนได้ละเอียดมาก และมีการปูพื้นฐานให้ผู้เรียนเป็นอย่างดี ผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน Data Mining เลยก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้อย่างไม่เป็นปัญหา
Unnamed
by Tinnarat Aromsuk
Default
by ปุษยา จันทร์ช่วยนา
Screen shot 2019 07 29 at 08.20.38
by เอกฉัตร อัศวรุจิกุล
Untitled 2
by SkillLane Team
Default
by ปพนพัชร์ โกมลชาญพานิช
Picture
by Natthanan Sakruangrit
Default
by ชรีรัตน์ ภูเขม่า
11863334 10153484480496061 9033241458414758224 n
by Pattarachat Maneechaeye
Unnamed
by กัญญา ช้างคนมี
?1577882800
by Atcharaya Sarasan
Default
by Ryo Sakthanasait
Open uri20190831 7885 1v0zf4i?1567269021
by Peerapong Chaolumbuacharat
Default
by Pariya Sirithanadeepun
Default
by 20Scoops CNX
Default
by วรรณวรา สระปทุม
Open uri20190529 235 1iivuwd?1559123895
by Kodchakorn Lernsuksarn
Open uri20190924 26328 pldkys?1569297285
by เจี๊ยบ เจี๊ยบ
Open uri20191029 19187 6u8x3y?1572315861
by Adisorn Sirisunhirun
Default
by sukij kitti
Unnamed
by Prasan Prungcharurn
13151488 272185796451192 1554364912921677015 n
by Jidapha Bibe
ขอบคุณค่ะ
Default
by เนติบัณฑิต สุนทรานุสร
Aibeiaiaaabdcm3r0qufjpb7diildmnhcmrfcghvdg8qkdlkzjuyzwi1njgzmzm4yti1zwm1zwnkntdhngexntfhoda4owy4ztiwaqiemloxu3yxmlhofbpkushlqfha?1569312475
by songkun sirianantrakul
Open uri20191011 7215 1y1uppt?1570782826
by WAROT SERIPRASERT
?1567213962
by RATCHADA PHASUK
Default
by กตัญญู เบญจพรหมผดุง
Montree
by Montree Jankaew
Unnamed
by Chacha Kavisara
24836
by รพี พืชพันธ์
71258816 10156998210438649 8301423887627845632 n
by Kasidis Satangmongkol
เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น อาจารย์สอนครอบคลุมเนื้อหาสำคัญหลายส่วน ชอบเรื่อง data preprocessing ครับ :D
Ta
by Saran Satangmongkol
Default
by Supakorn Thammasiri
28813 123115454382551 1286204 n
by เฐียรศิษฐ์ สุทธินันท์
Default
by อดิศร พรมแก้วงาม