Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 29 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 9 ชั่วโมง 27 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 6 แบบทดสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 29 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 9 ชั่วโมง 27 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 6 แบบทดสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองผู้อำนวยการสายบริการและการเรียนรู้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาด้านการบริหารการปฏิบัติการ โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การจัดการโครงการ การบริหารงานแบบอไจล์ ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 100 แห่ง
 • นักวิจัยด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ร่วมกับองค์กรนานาชาติ World Bank และ IDE-JETRO
 • อดีตผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ American Stock Exchange
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,130 รีวิว

19 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

การบริหารการปฏิบัติการ (Operations) เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกองค์กรไม่สามารถละเลยได้ การบริหารการปฏิบัติการไม่ได้ครอบคลุมแค่เรื่องการผลิต หรือการมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้ตรงเวลาเท่านั้น แต่รวมถึงการวางแผนให้ทุกขั้นตอนของการผลิตให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น และส่งมอบสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า ตลอดจนการสร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมอยู่ในการผลิตนี้

ในยุคดิจิทัลนี้ การบริหารการปฎิบัติการมีความท้าทายมากกว่าในยุคอดีตมาก เพราะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในความต้องการของลูกค้า หรือแม้แต่เทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในการบริหารจัดการก็มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การสร้างแผนกลยุทธ์การปฎิบัติการ (Operations Strategy) ในปัจจุบันจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความยืดหยุ่น เพื่อตอบโจทย์กับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดและไม่สามารถคาดการณ์ได้ แต่ยังต้องคงไว้ซึ่งคุณภาพและตอบโจทย์เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นในโครงการนั้น ๆ

ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทฤษฎีและแนวคิดในการสร้างกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการตั้งแต่ภาพรวมของการสร้างกลยุทธ์ ไปจนถึงการวางแผนการดำเนินงาน การบริหารจัดการขั้นตอนต่าง ๆ การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมไปถึงวิธีการและเครื่องมือในการบริหารจัดการโครงการ ในยุคที่ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับความสามารถของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ไร้ขีดจำกัด

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- ทฤษฎีและแนวคิดการปฎิบัติการ
- การสร้างกลยุทธ์และความยั่งยืนในด้านการปฎิบัติการ
- การวางแผนการดำเนินงาน
- การบริหารจัดการขั้นตอนต่าง ๆ
- การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
- การบริหารจัดการโครงการ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส
(E) คอร์สนี้เป็นคอร์สเลือก (Elective Course) ของหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 40% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 60% ของเกรด

โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้
A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร
อาจารย์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ (อ.บอย)

อาจารย์กฤษณ์ เป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สอนและทำวิจัยทางด้านบริหารการปฏิบัติการ มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ AMEX ของสหรัฐอเมริกา ด้วยความเข้าใจธุรกิจแบบรอบด้าน ทำให้อ.กฤษณ์ สนใจศึกษาด้าน Digital Transformation จาก MIT Sloan School of Management เพื่อนำมาวิจัยและประยุกต์ใช้กับธุรกิจในประเทศไทย อ.กฤษณ์มีประสบการณ์ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation รวมถึงการประยุกต์แนวทาง Agile Management และ Design Thinking เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต ทั้งในภาครัฐและบริษัทเอกชนขนาดใหญ่มากมาย ในด้านบริหาร ปัจจุบัน อาจารย์กฤษณ์ เป็นรองผู้อำนวยการสายบริการและการเรียนรู้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์กฤษณ์ จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาเอกด้านสหวิทยาการ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองผู้อำนวยการสายบริการและการเรียนรู้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาด้านการบริหารการปฏิบัติการ โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การจัดการโครงการ การบริหารงานแบบอไจล์ ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 100 แห่ง
 • นักวิจัยด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ร่วมกับองค์กรนานาชาติ World Bank และ IDE-JETRO
 • อดีตผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ American Stock Exchange
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,130 รีวิว

19 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
4
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
?1596454531
by Radeerote Theng-ha
Screen shot 2019 07 29 at 08.20.38
by เอกฉัตร อัศวรุจิกุล
Jukkrit1
by JUKKRIT PATTABOOT
Img 0229
by อ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์