Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
New Product and Service Development การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 44 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 3 แบบทดสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 44 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 3 แบบทดสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

 • คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างสร้างสรรค์
 • อดีตภูมิสถาปนิกจากบริษัท Tierra Design ประเทศสิงคโปร์ และบริษัท Latz and Partner ประเทศเยอรมนี
 • ปริญญาโท ด้านภูมิสถาปัตยกรรม จาก University of Nürtingen-Geislingen ประเทศเบอรมนี
 • ปริญญาตรี ด้านภูมิสถาปัตยกรรม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.วรวีร์ เรืองอร่ามรัตน์ (อ.โบ)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

150 รีวิว

2 คอร์ส

 • มีประสบการณ์การทำงานและงานวิจัยทางด้านการพัฒนาและจัดการองค์กรทั้งในด้านการสร้าง Employee Experience การจัดการองค์ความรู้ และการพัฒนาการบริการภายในองค์กร
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรทางด้านการจัดการองค์กร การสร้างนวัตกรรมในองค์กรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคคลาการและการสร้าง Employee Experience
 • ปริญญาเอก Knowledge and Innovation Management (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปริญญาโท Engineer, Waseda University
 • ปริญญาตรี Asia Pacific Studies, Ritsumeikan Asia Pacific University
 • Business Development Manager ด้าน Strategy ที่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
 • อดีต Strategic Business Design Manager บริษัท คอนทัวร์ จำกัด
 • เชี่ยวชาญด้านการจัดการการออกแบบ และการนำการออกแบบมาเชื่อมต่อเข้ากับโลกธุรกิจ
 • ปริญญาโทด้านการจัดการการออกแบบ จาก Savannah College of Art and Design ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรมภายใน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Assistant Business Development Manager ด้าน Project Strategy ที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
 • อดีต Senior Project Consultant ที่บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด
 • มีประสบการณ์มากมายทั้งด้านการออกแบบ ให้คำปรึกษา และการบริหารจัดการโครงการ
 • ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ จาก University of Kitakyushu ที่ประเทศญี่ปุ่น
 • ปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรมภายใน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,382 รีวิว

23 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

เมื่อโลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป ความต้องการของลูกค้าก็มาพร้อมกับโจทย์ที่ท้าทาย จะทำอย่างไรจึงจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ หรือทำอย่างไรสินค้าและบริการจึงจะตรงใจลูกค้า ซึ่งสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจหรือองค์กรต้องทำให้ได้ คือการทำความเข้าใจลูกค้า เพื่อให้สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและว่องไวและกลายเป็นผู้ชนะในโลกธุรกิจในที่สุด ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ทฤษฎี และวิธีการออกแบบ การพัฒนา และการจัดการผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ ไปจนถึงกรณีศึกษาจากธุรกิจรูปแบบต่างๆ อย่างเข้มข้น

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ 
- การจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการด้วยการออกแบบ
- การออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการในโลกธุรกิจ 
- การมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทั้งในมุมของลูกค้าและพนักงาน
- กรณีศึกษาการนำทฤษฎีมาใช้จริงในธุรกิจรูปแบบต่างๆ 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่ 

- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้ 

ประเภทของคอร์ส 
(C) คอร์สนี้เป็นคอร์สบังคับ (Core Course) ของหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด 
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 50% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 50% ของเกรด

โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้ 
A 90-100 
A- 85-89.99 
B+ 80-84.99 
B 75-79.99 
B- 70-74.99 
C+ 65-69.99
C 60-64.99 
D 50-59.99 
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาสาฬห์ สุวรรณฤทธิ์ 
ปัจจุบันอาจารย์อาสาฬห์ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการ อดีตภูมิสถาปนิกมากประสบการณ์จากบริษัท Tierra Design ประเทศสิงคโปร์และบริษัท Latz and Partner ประเทศเยอรมนี ที่มาพร้อมกับวุฒิปริญญาโท ด้านภูมิสถาปัตยกรรม จาก University of Nürtingen-Geislingen ประเทศเบอรมนี และภูมิสถาปัตยกรรมศาษสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร. วรวีร์ เรืองอร่ามรัตน์
ดร.วรวีร์มีประสบการณ์การทำงานและงานวิจัยทางด้านการพัฒนาและจัดการองค์กรทั้งในด้านการสร้าง Employee Experience การจัดการองค์ความรู้ และการพัฒนาการบริการภายในองค์กรให้กับบริษัทตั้งแต่บริษัทขนาดใหญ่ ไปจนถึงระดับ Startup ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจถึงความแตกต่างขององค์กรในแต่ละ Phase ที่แตกต่างกัน ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรทางด้านการจัดการองค์กร การสร้างนวัตกรรมในองค์กรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคคลาการและการสร้าง Employee Experience ให้เกิดขึ้นในองค์กร

คุณกิติพัฒน์ ชี้เจริญ

คุณกิติพัฒน์มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการการออกแบบ และการนำการออกแบบมาเชื่อมต่อเข้ากับโลกธุรกิจ ปัจจุบันคุณกิติพัฒน์ดำรงตำแหน่งเป็น Business Development Manager ด้าน Strategy ที่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด และอดีต Strategic Business Design Manager บริษัท คอนทัวร์ จำกัด คุณกิติพัฒน์จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการจัดการการออกแบบ จาก Savannah College of Art and Design ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรมภายใน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณชนะโชค ปรัชญาวุฒิรัตน์
คุณชนะโชคดำรงตำแหน่งเป็น Assistant Business Development Manager ด้าน Project Strategy ที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด อดีต Senior Project Consultant ที่บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด คุณชนะโชคมีประสบการณ์มากมายทั้งด้านการออกแบบ ให้คำปรึกษา ไปจนถึงการบริหารจัดการโครงการ นอกจากนี้คุณชนะโชคจบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ จาก University of Kitakyushu ที่ประเทศญี่ปุ่น และปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรมภายใน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างสร้างสรรค์
 • อดีตภูมิสถาปนิกจากบริษัท Tierra Design ประเทศสิงคโปร์ และบริษัท Latz and Partner ประเทศเยอรมนี
 • ปริญญาโท ด้านภูมิสถาปัตยกรรม จาก University of Nürtingen-Geislingen ประเทศเบอรมนี
 • ปริญญาตรี ด้านภูมิสถาปัตยกรรม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.วรวีร์ เรืองอร่ามรัตน์ (อ.โบ)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

150 รีวิว

2 คอร์ส

 • มีประสบการณ์การทำงานและงานวิจัยทางด้านการพัฒนาและจัดการองค์กรทั้งในด้านการสร้าง Employee Experience การจัดการองค์ความรู้ และการพัฒนาการบริการภายในองค์กร
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรทางด้านการจัดการองค์กร การสร้างนวัตกรรมในองค์กรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคคลาการและการสร้าง Employee Experience
 • ปริญญาเอก Knowledge and Innovation Management (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปริญญาโท Engineer, Waseda University
 • ปริญญาตรี Asia Pacific Studies, Ritsumeikan Asia Pacific University
 • Business Development Manager ด้าน Strategy ที่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
 • อดีต Strategic Business Design Manager บริษัท คอนทัวร์ จำกัด
 • เชี่ยวชาญด้านการจัดการการออกแบบ และการนำการออกแบบมาเชื่อมต่อเข้ากับโลกธุรกิจ
 • ปริญญาโทด้านการจัดการการออกแบบ จาก Savannah College of Art and Design ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรมภายใน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Assistant Business Development Manager ด้าน Project Strategy ที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จํากัด
 • อดีต Senior Project Consultant ที่บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด
 • มีประสบการณ์มากมายทั้งด้านการออกแบบ ให้คำปรึกษา และการบริหารจัดการโครงการ
 • ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมศาสตร์ จาก University of Kitakyushu ที่ประเทศญี่ปุ่น
 • ปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรมภายใน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,382 รีวิว

23 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้