Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 46 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 16 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

แบบฝึกหัดทั้งหมด 1 แบบฝึกหัด

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 46 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 16 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

แบบฝึกหัดทั้งหมด 1 แบบฝึกหัด

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

ผศ. ดร.พุทธชาด อังณะกูร

4.3 คะแนนเฉลี่ย

38 รีวิว

3 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้าน Instructional Design Learning Technology และ Knowledge Sharing
 • ปริญญาเอก Applied Technology and Performance Improvement University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท Business Studies University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผศ. ดร.เสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์

4.2 คะแนนเฉลี่ย

36 รีวิว

2 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา การเรียนการสอนแบบผสมผสานและการเรียนแบบออนไลน์
 • ปริญญาเอก ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท ด้านการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี ด้านภาษาไทยและเทคโนโลยีการศึกษา เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ญาดา อรรถอนันต์

5.0 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

2 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้าน นวัตกรรมทางการเรียนรู้และเทคโนโลยี มัลติมีเดียและเทคโนโลยีสารสนเทศ เกมการศึกษาและสถานการณ์จำลอง สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบปฎิสัมพันธ์ การเรียนรู้แบบภควันตภาพ และดิจิทัลและโมบายเลิร์นนิ่ง
 • ปริญญาเอก นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาโท ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ – มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้าน ความเป็นผู้ก่อการของนักเรียน ทักษะการคิด ระเบียบวิธีวิจัย เศรษฐศาสตร์การเมือง ธุรกิจและภาครัฐ กระบวนการนโยบายสาธารณะ และภาวะการนำ
 • ปริญญาเอก International Business University of Auckland, New Zealand
 • ปริญญาโท International Political Economy University of Warwick, UK
 • ปริญญาโท East Asian Studies University of Bristol, UK
 • ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

10,846 รีวิว

59 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
 • สถาบันการศึกษาชั้นนำที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยการเรียนรู้
 • ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ให้คุณค่าแก่การยอมรับและความเข้าใจระหว่างผู้สอนผู้เรียนผ่านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เชื่อมร้อยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่หล่อเลี้ยงการเจริญเติบโตทางด้านปัญญาและจิตวิญญาณ

Innovative Learning คอร์สเรียนที่นำเสนอเครื่องมือสื่อสารที่หลากหลายและครบครัน เพื่อพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและสนุกสนานยิ่งขึ้น

Communication Tools for Innovative Learning เครื่องมือสื่อสารเพื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ - การสื่อสารในประเด็นใดประเด็นหนึ่งแต่ใช้รูปแบบสื่อที่แตกต่างกัน จะช่วยให้ทุกคนได้กลับมาทบทวนการสื่อสารเนื้อหาของเราอีกครั้ง เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองของการสื่อสารอีกมุมที่แตกต่างและน่าสนใจมากขึ้น

เครื่องมือที่ช่วยสื่อสารเนื้อหาสาระต่าง ๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดแนวคิดหรือทฤษฎีที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรมได้ รายวิชานี้จะเน้นให้ผู้เรียนได้เห็นประเภทสื่อที่จะช่วยสื่อสารเนื้อหาในหลากหลายมุมมอง หลากหลายรูปแบบ ได้เห็นขั้นตอนในการวางแผนเพื่อสร้างเครื่องมือสำหรับสื่อสาร วิธีการสร้างสรรค์สื่อที่ใช้ในการสื่อสารเนื้อหา ตัวอย่างการสื่อสารในประเด็นใดประเด็นหนึ่งแต่ใช้รูปแบบสื่อที่แตกต่างกัน ทั้ง infographic pop-up art video เรื่องเล่าและอื่นๆ ที่จะช่วยให้ทุกคนได้กลับมาทบทวนการสื่อสารเนื้อหาของเราอีกครั้ง เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองของการสื่อสารอีกมุมที่แตกต่างและน่าสนใจมากขึ้น

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- หลักพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ
- กระบวนสร้างการนวัตกรรมด้วยการออกแบบเครื่องมือการสื่อสาร
- พื้นฐานในการนำเสนอข้อมูลผ่านอินโฟกราฟิก
- หลักเกณฑ์ในการเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสาร
- การพัฒนาและออกแบบเครื่องมือการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนในสังคม

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส
(E) คอร์สนี้เป็นคอร์สเลือก (Elective Course) ของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา Learning Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 75% ของเกรด และ 2. Final Assignment คิดเป็น 25% ของเกรด  โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้

A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร
อาจารย์ ผศ. ดร.พุทธชาด อังณะกูร
ปัจจุบันอาจารย์พุทธชาดดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญด้าน Instructional Design Learning Technology และ Knowledge Sharing

อาจารย์พุทธชาดจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท Business Studies University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกาและปริญญาเอก Applied Technology and Performance Improvement University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา

อาจารย์ ผศ. ดร.เสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์
ปัจจุบันอาจารย์เสมอกาญจน์ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา การเรียนการสอนแบบผสมผสานและการเรียนแบบออนไลน์

อาจารย์เสมอกาญจน์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านภาษาไทยและเทคโนโลยีการศึกษา เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้านการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ผศ.ดร.ญาดา อรรถอนันต์
ปัจจุบันอาจารย์ญาดาดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญด้าน นวัตกรรมทางการเรียนรู้และเทคโนโลยี มัลติมีเดียและเทคโนโลยีสารสนเทศ เกมการศึกษาและสถานการณ์จำลอง สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบปฎิสัมพันธ์ การเรียนรู้แบบภควันตภาพ และดิจิทัลและโมบายเลิร์นนิ่ง

อาจารย์ญาดาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ – มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาโท ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และปริญญาเอก นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อาจารย์ ผศ.ดร.สหวรัชญ์ พลหาญ
ปัจจุบันอาจารย์สหวรัชญ์ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญด้าน ความเป็นผู้ก่อการของนักเรียน ทักษะการคิด ระเบียบวิธีวิจัย เศรษฐศาสตร์การเมือง ธุรกิจและภาครัฐ กระบวนการนโยบายสาธารณะ และภาวะการนำ

อาจารย์สหวรัชญ์จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท East Asian Studies University of Bristol, UK ปริญญาโท International Political Economy University of Warwick, UK และปริญญาเอก International Business University of Auckland, New Zealand

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.พุทธชาด อังณะกูร

4.3 คะแนนเฉลี่ย

38 รีวิว

3 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้าน Instructional Design Learning Technology และ Knowledge Sharing
 • ปริญญาเอก Applied Technology and Performance Improvement University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท Business Studies University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผศ. ดร.เสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์

4.2 คะแนนเฉลี่ย

36 รีวิว

2 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา การเรียนการสอนแบบผสมผสานและการเรียนแบบออนไลน์
 • ปริญญาเอก ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท ด้านการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี ด้านภาษาไทยและเทคโนโลยีการศึกษา เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ญาดา อรรถอนันต์

5.0 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

2 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้าน นวัตกรรมทางการเรียนรู้และเทคโนโลยี มัลติมีเดียและเทคโนโลยีสารสนเทศ เกมการศึกษาและสถานการณ์จำลอง สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบปฎิสัมพันธ์ การเรียนรู้แบบภควันตภาพ และดิจิทัลและโมบายเลิร์นนิ่ง
 • ปริญญาเอก นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาโท ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ – มัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้าน ความเป็นผู้ก่อการของนักเรียน ทักษะการคิด ระเบียบวิธีวิจัย เศรษฐศาสตร์การเมือง ธุรกิจและภาครัฐ กระบวนการนโยบายสาธารณะ และภาวะการนำ
 • ปริญญาเอก International Business University of Auckland, New Zealand
 • ปริญญาโท International Political Economy University of Warwick, UK
 • ปริญญาโท East Asian Studies University of Bristol, UK
 • ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

10,846 รีวิว

59 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
 • สถาบันการศึกษาชั้นนำที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยการเรียนรู้
 • ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ให้คุณค่าแก่การยอมรับและความเข้าใจระหว่างผู้สอนผู้เรียนผ่านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เชื่อมร้อยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่หล่อเลี้ยงการเจริญเติบโตทางด้านปัญญาและจิตวิญญาณ
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
131950957 1235249170193665 3556410713753926342 n
by ภักดี ถวัลย์สกุล
Default
by Supawit Bhasitnirandr
Default
by ศศิบุษย์ เอกภิรมย์พงษ์

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที