Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 8 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 57 นาที

เรียนรู้การใช้ Machine Learning Model - Linear Regression เพื่อช่วยนักการตลาดในการพยากรณ์งบประมาณการซื้อสินค้าของลูกค้า

ความรู้ที่ได้จะช่วยให้คุณสามารถนำเสนอสินค้าได้เหมาะสมกับงบประมาณของลูกค้ารายบุคคล ในแบบ Personalized Marketing

เพิ่มโอกาสในการขายให้มากขึ้น และลดค่าใช้จ่ายทางการตลาด

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 8 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 57 นาที

เรียนรู้การใช้ Machine Learning Model - Linear Regression เพื่อช่วยนักการตลาดในการพยากรณ์งบประมาณการซื้อสินค้าของลูกค้า

ความรู้ที่ได้จะช่วยให้คุณสามารถนำเสนอสินค้าได้เหมาะสมกับงบประมาณของลูกค้ารายบุคคล ในแบบ Personalized Marketing

เพิ่มโอกาสในการขายให้มากขึ้น และลดค่าใช้จ่ายทางการตลาด

ผู้สอน

  • อดีตผู้บริหาร IKEA ประเทศไทย อดีตผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ Minor Food Group และอดีตผู้บริหารเครือ Central
  • รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และวิทยากรแกนนำ สสวท.
  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI Researcher ธุรกิจสุขภาพและเครื่องสำอางค์ ประเทศญี่ปุ่น
  • AI Developer และนักวิจัยอิสระ

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของขาย หลักการ และการใช้ Machine Learning Model - Linear Regression เพื่อช่วยนักการตลาดในการพยากรณ์งบประมาณในการซื้อสินค้าของลูกค้า

ในคอร์สนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของการขาย หลักการ และเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ Machine Learning Model - Linear Regression เพื่อช่วยนักการตลาดในการพยากรณ์งบประมาณในการซื้อสินค้าของลูกค้าแต่ละรายว่าเป็นเท่าไร เพื่อจะได้นำเสนอสินค้าได้เหมาะสมกับงบที่ลูกค้าแต่ละรายมี ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการเสนอขาย และลดค่าใช้จ่ายทางการตลาด

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สามารถใช้เครื่องมือ Machine Learning Model - Linear Regression ในการคาดการณ์กำลังซื้อของลูกค้าได้
- ประเมินงบประมาณในการซื้อสินค้าของลูกค้า เพื่อนำเสนอสินค้าได้เหมาะสมกับงบประมาณของลูกค้ารายบุคคล ในแบบ Personalized Marketing
- เพิ่มโอกาสในการขายให้มากขึ้น และลดค่าใช้จ่ายทางการตลาด

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
1. ผู้บริหาร หรือ นักการตลาด ที่ต้องการวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้า
2. Marketing Analyst
3. Business Analyst
4. Data Analyst
5. Data Scientist

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • อดีตผู้บริหาร IKEA ประเทศไทย อดีตผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ Minor Food Group และอดีตผู้บริหารเครือ Central
  • รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และวิทยากรแกนนำ สสวท.
  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI Researcher ธุรกิจสุขภาพและเครื่องสำอางค์ ประเทศญี่ปุ่น
  • AI Developer และนักวิจัยอิสระ
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที