Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,390 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 17 นาที

เป็นหลักสูตรที่เน้นด้านการบริหารจัดการการเงินที่เป็นหัวใจและข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดขององค์ธุรกิจทุกประเภท และทุกขนาด

สามารถตอบปัญหาด้านการบริหารการเงินที่ผู้ประกอบการ SMEs เผชิญอยู่ทุกยุคทุกสมัย

สอนโดย อาจารย์สมเด็จ เชตุพน ผู้บรรยายและพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารสถาบันการเงินและองค์กรธุรกิจ ที่เป็นที่ยอมรับมายาวนานมากกว่า 15 ปี

2,390 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 17 นาที

เป็นหลักสูตรที่เน้นด้านการบริหารจัดการการเงินที่เป็นหัวใจและข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดขององค์ธุรกิจทุกประเภท และทุกขนาด

สามารถตอบปัญหาด้านการบริหารการเงินที่ผู้ประกอบการ SMEs เผชิญอยู่ทุกยุคทุกสมัย

สอนโดย อาจารย์สมเด็จ เชตุพน ผู้บรรยายและพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารสถาบันการเงินและองค์กรธุรกิจ ที่เป็นที่ยอมรับมายาวนานมากกว่า 15 ปี

ผู้สอน

สมเด็จ เชตุพน

4.8 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

2 คอร์ส

 • ประธานกรรมการ บริษัท เอส อี เอ บี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ปรึกษาและจัดการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านสินเชื่อและบริหารความเสี่ยงชั้นนำของประเทศไทยมายาวนานกว่า 18 ปี
 • ปริญญาโท MBA University of Chicago, USA
 • อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงสำหรับผู้บริหารสถาบันการเงิน AMPOB (Advanced Management Program for Overseas Bankers) จาก University of Pennsylvania, The Wharton School และ Corestates Bank Corp of Philadelphia ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารสถาบันการเงินของสมาคมสถาบันการธนาคารและการเงินไทย
 • อาจารย์ผู้บรรยายและพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารสถาบันการเงินและองค์กรธุรกิจในหัวข้อ เช่น การวิเคราะห์สินเชื่อ การวิเคราะห์งบการเงิน การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเงิน การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น เป็นที่ยอมรับมายาวนานมากกว่า 15 ปี
 • ผู้ก่อตั้ง Thaibanker Fanpage ที่เป็นเพจเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินการธนาคารชั้นนำที่มีเนื้อหา ครอบคลุมเนื้อหาด้านต่าง ๆ มากมายเช่น ด้านการบริหารการเงินและการธนาคาร เศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน การวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ การบริหารความเสี่ยง และเทคโนโลยีทางด้านการเงิน เป็นต้น

ในยุคที่เศรษฐกิจและสภาพคล่องทางการเงินมีความเสี่ยง ผู้ที่ต้องการเริ่มทำธุรกิจส่วนตัวหรือผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยส่วนใหญ่ล้วนเจอปัญหาสภาวะทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในการหาเงินมาทำธุรกิจ ปัญหาการบริหารการเงินเพื่อให้ธุรกิจเติบโต หรือปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งเมื่อเจอปัญหาเหล่านี้ ทำให้หลาย ๆ คนล้มเลิกความตั้งใจในการทำธุรกิจ เพราะยังไม่รู้วิธีฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ไม่รู้วิธีที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จทางด้านการเงิน ไปจนถึงไม่รู้ต้องทำอย่างไรเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้ ซึ่งคอร์สนี้จะเป็นผู้ชี้ทาง บอกวิธีการรับมือและวิธีแก้ปัญหาเมื่อพบกับอุปสรรคเหล่านี้

จุดประสงค์ของคอร์ส
- เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ให้เข้าใจบทบาทของการบริหารเงินที่มีต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของการดำเนินธุรกิจ (หมายเหตุ - ตัวเลขจำนวนธุรกิจ SMEs ในไทยมีมากกว่า 3,000,000 รายทั่วประเทศ เกือบทั้งหมดประสบปัญหาขาดความรู้และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการบริหารการเงิน)
- เพื่อช่วยผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำหนดนโยบายการเงินและเลือกกลยุทธ์การบริหารจัดการการเงินอย่างถูกต้อง
- เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้เรื่องของกลยุทธ์การบริหารการเงินในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การระดมเงินทุน การบริหารสภาพคล่อง หรือการบริหารการเงินภายใต้ภาวะวิกฤติ เป็นต้น
- เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มากระทบต่อการดำเนินธุรกิจที่สืบเนื่องจากความผิดพลาดในการบริหารการเงิน และการเลือกกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เห็นและเข้าใจความเกี่ยวพันระหว่างกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจระดับองค์กร (Corporate Strategy) และการเลือกนโยบายทางการเงินที่สอดคล้องกัน
- มีความรู้เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและกลยุทธ์การบริหารการเงินที่ถูกต้องมีหลักการและระบบ ให้สามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ
- ทราบถึงแหล่งที่มาของเงินทุนที่จะนำมาใช้ดำเนินธุรกิจ และเข้าใจถึงรูปแบบการระดมเงินทุนต่าง ๆ
- มีความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ในการบริหารการเงินในภาวการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
- มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินสดและสภาพคล่อง ช่วยให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่ผันผวนในปัจจุบันได้อย่างดี
- มีความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินและกลยุทธ์ที่นำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง

จุดเด่นของคอร์สนี้
- เป็นหลักสูตรด้านการบริหารการเงินหลักสูตรเดียว ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาสำคัญอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกแง่มุมของการบริหารการเงิน ด้วยหลักสูตรอบรมที่ใช้เวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง
- เป็นหลักสูตรที่เน้นด้านการบริหารจัดการการเงินที่เป็นหัวใจและข้อจำกัดที่สำคัญที่สุดขององค์ธุรกิจทุกประเภท และทุกขนาด
- สามารถนำเนื้อหาที่เรียนไปไปใช้งานได้จริงทันทีและทำงานได้ภาคปฏิบัติได้จริง
- สามารถตอบปัญหาด้านการบริหารการเงินที่ผู้ประกอบการ SMEs เผชิญอยู่ทุกยุคทุกสมัย
- อาจารย์ผู้บรรยายมีประสบการณ์จริงทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ และสามารถบรรยายเนื้อหาให้กระชับและง่ายต่อความเข้าใจ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ทุกประเภท ทั้งที่ดำเนินการอยู่แล้วหรือเริ่มต้นใหม่
- ผู้ประกอบการธุรกิจ Startups ทุกประเภท ที่เริ่มก่อตั้งกิจการธุรกิจและต้องการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการหาแหล่งเงินทุนและการบริหารการเงิน เพื่อนำมาใช้ในการเริ่มดำเนินธุรกิจ
- ผู้บริหารสายงานด้านการเงินและบัญชีขององค์กรธุรกิจขนาดเล็กและใหญ่ทั่วไป
- พนักงานของสถาบันการเงินที่ทำงานด้านสินเชื่อแก่ธุรกิจ SMEs ให้สามารถนำเอาความรู้ไปช่วยประยุกต์ในการวางแผนการอำนวยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปได้ดี
- ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้เรื่องราวของตลาดการเงิน และการบริหารการเงินที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน

ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องใดมาก่อนหรือไม่
- ไม่ต้องมีความรู้เรื่องใดมาก่อน เนื่องจากหลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนทุกสาขาอาชีพสามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกันแม้จะมีพื้นฐานที่ต่างกัน ด้วยการกำหนดเนื้อหาและรูปแบบการบรรยายแต่ละช่วงและกรณีศึกษาภาคปฏิบัติ ที่ช่วยให้ทุกคนเรียนรู้ได้ง่าย และสนุกสนานกับการเรียน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สมเด็จ เชตุพน

4.8 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

2 คอร์ส

 • ประธานกรรมการ บริษัท เอส อี เอ บี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ปรึกษาและจัดการด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านสินเชื่อและบริหารความเสี่ยงชั้นนำของประเทศไทยมายาวนานกว่า 18 ปี
 • ปริญญาโท MBA University of Chicago, USA
 • อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงสำหรับผู้บริหารสถาบันการเงิน AMPOB (Advanced Management Program for Overseas Bankers) จาก University of Pennsylvania, The Wharton School และ Corestates Bank Corp of Philadelphia ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารสถาบันการเงินของสมาคมสถาบันการธนาคารและการเงินไทย
 • อาจารย์ผู้บรรยายและพัฒนาหลักสูตรสำหรับผู้บริหารสถาบันการเงินและองค์กรธุรกิจในหัวข้อ เช่น การวิเคราะห์สินเชื่อ การวิเคราะห์งบการเงิน การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเงิน การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น เป็นที่ยอมรับมายาวนานมากกว่า 15 ปี
 • ผู้ก่อตั้ง Thaibanker Fanpage ที่เป็นเพจเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินการธนาคารชั้นนำที่มีเนื้อหา ครอบคลุมเนื้อหาด้านต่าง ๆ มากมายเช่น ด้านการบริหารการเงินและการธนาคาร เศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน การวิเคราะห์และบริหารสินเชื่อ การบริหารความเสี่ยง และเทคโนโลยีทางด้านการเงิน เป็นต้น
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Phinnipha "Nina" Suriyong
Default
by ณรงค์ จุลเพชร
Avatar
by Chalitaphat Promtes

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที