Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 63 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 53 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบฝึกหัดทั้งหมด 2 แบบฝึกหัด

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 63 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 53 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบฝึกหัดทั้งหมด 2 แบบฝึกหัด

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

ดร.ธันยพร สุนทรธรรม (อ.เม่น)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

1,100 รีวิว

3 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยในด้านการประยุกต์ใช้เทคนิคการมองอนาคต (Foresight and Futures Studies)
 • ปริญญาเอก กลยุทธ์และธุรกิจระหว่างประเทศ (High Distinction and Merit Scholarship) มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ University College London (UCL) ปริญญาโท การจัดการ (Scholarship, SIU)
 • ปริญญาตรี การระหว่างประเทศ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ. ดร.เกรียงศักดิ์ ภานุวัฒน์วนิชย์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

94 รีวิว

1 คอร์ส

 • หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา และประธานหลักสูตรวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
 • ได้รับรางวัล Citation Award, Gold Research Publication Achievement Award, Best Teaching Award จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ในปี 2018
 • ปริญญาเอก ด้านวิศวกรรม จาก Griffith University ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง จาก University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ผศ. ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

270 รีวิว

3 คอร์ส

 • รองเลขาธิการคุรุสภา
 • มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการประเมินทางการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การศึกษาและการประเมินอิงสมรรถนะ เมืองและชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนากำลังคนและองค์กร
 • ปริญญาเอกด้าน Education: Measurement, Statistic, Research Design จาก University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอกด้านการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาโท ด้านการจัดการ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยชินวัตร
 • ปริญญาโท ด้านวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี ด้านการประถมศึกษา (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผศ. ดร.สุรวิทย์ อัสสพันธุ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

96 รีวิว

2 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญในด้านทฤษฎีการเรียนรู้ แรงจูงใจ จิตวิทยาเชิงบวก จิตวิทยาการรู้คิด ความมุ่งมั่นในการเรียน อาชีพศึกษาสำหรับครู รวมถึงด้านพลวัตกลุ่ม
 • ปริญญาเอก ด้านการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาตรี ด้านการแนะแนว จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

11,064 รีวิว

60 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

เริ่มต้นทำวิจัยของคุณด้วยความมั่นใจ เรียนรู้วิธีการทำ Research Methodology จากผู้เชี่ยวชาญ เหมาะสำหรับนักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไปที่ต้องการทำวิจัย

การใช้ประสบการณ์หรือวิธีการในการทำงานแบบเดิม ๆ ที่เคยสร้างความสำเร็จให้ธุรกิจมาก่อน อาจจะไม่ตอบโจทย์การทำธุรกิจในปัจจุบันอีกต่อไป เพราะในปัจุบัน ลูกค้ากลายเป็นศูนย์กลาง ความต้องการก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ดังนั้นองค์กรจึงต้องเรียนรู้และหาเครื่องมือเพื่อช่วยตัดสินใจ และวางทิศทางในการดำเนินธุรกิจ วิธีการที่สำคัญวิธีการหนึ่งก็คือ การทำการวิจัย (Research Methodology) ซึ่งจะรวมถึงการดำเนินงานวิจัย การนำเสนองานวิจัย การออกแบบการวิจัย การวิเคราะห์ สรุปผล และการเขียนรายงาน การเรียนรู้วิธีการเหล่านี้ จะช่วยให้คุณสามารถค้นหาคำตอบและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- ภาพรวมของการทำวิจัย
- บทบาทของทฤษฎี
- การสร้างคำถามวิจัย
- การทบทวนวรรณกรรม
- การออกแบบงานวิจัย
- วิธีวิจัยเชิงกรณีศึกษา
- การวิจัยเชิงสำรวจ
- การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ
- การเขียนโครงร่างการวิจัย
- จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องการวิจัย

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส
(E) คอร์สนี้เป็นคอร์สเลือก (Elective Course) ของหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. Assignment คิดเป็น 40 % ของเกรด และ 2. Final Assignment คิดเป็น 60% ของเกรด โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้
A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร
อ.ดร.ธันยพร สุนทรธรรม (อ.เม่น)
อ. ดร.ธันยพร ปัจจุบันเป็น อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยในด้านการประยุกต์ใช้เทคนิคการมองอนาคต (Foresight and futures studies) เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategy roadmapping) ตลอดจนการสร้างกลยุทธ์ระดับบริษัทและองค์กร (Corporate strategy) โดยเฉพาะบริษัทใน Emerging economies

อ.ดร.ธันยพร จบการศึกษาปริญญาเอกด้านธุรกิจ สาขากลยุทธ์และธุรกิจระหว่างประเทศ (High distinction and Merit scholarship) จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จาก University College London (UCL) ปริญญาโทการจัดการ (Scholarship, SIU) และปริญญาตรีการระหว่างประเทศ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ภานุวัฒน์วนิชย์
ปัจจุบันอ. เกรียงศักดิ์ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา และประธานหลักสูตรวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านงานวิจัยและด้านการสอน ทำให้อ. เกรียงศักดิ์ได้รับรางวัล Citation Award, Gold Research Publication Achievement Award, Best Teaching Award จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ในปี 2018

อ.เกรียงศักดิ์จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ปริญญาโทด้านวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง จาก University of New South Wales ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาเอก ด้านวิศวกรรม จาก Griffith University ประเทศออสเตรเลีย

ผศ.ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์
ปัจจุบันอาจารย์พลรพีดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการประเมินทางการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การศึกษาและการประเมินอิงสมรรถนะ เมืองและชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนากำลังคนและองค์กร

อาจารย์พลรพีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการประถมศึกษา (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปริญญาโท ด้านวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และด้านการจัดการ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยชินวัตร และปริญญาเอกด้านการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และด้าน Education: Measurement, Statistic, Research Design จาก University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผศ.ดร.สุรวิทย์ อัสสพันธุ์
ขณะนี้อาจารย์สุรวิทย์ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยความสนใจในงานด้านวิชาการหลากหลายด้าน ทำให้อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในด้านทฤษฎีการเรียนรู้ แรงจูงใจ จิตวิทยาเชิงบวก จิตวิทยาการรู้คิด ความมุ่งมั่นในการเรียน อาชีพศึกษาสำหรับครู รวมถึงด้านพลวัตกลุ่มอีกด้วย

อาจารย์สุรวิทย์จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการแนะแนว และปริญญาเอก ด้านการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ดร.ธันยพร สุนทรธรรม (อ.เม่น)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

1,100 รีวิว

3 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยในด้านการประยุกต์ใช้เทคนิคการมองอนาคต (Foresight and Futures Studies)
 • ปริญญาเอก กลยุทธ์และธุรกิจระหว่างประเทศ (High Distinction and Merit Scholarship) มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ University College London (UCL) ปริญญาโท การจัดการ (Scholarship, SIU)
 • ปริญญาตรี การระหว่างประเทศ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศ. ดร.เกรียงศักดิ์ ภานุวัฒน์วนิชย์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

94 รีวิว

1 คอร์ส

 • หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา และประธานหลักสูตรวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญทางด้านงานวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
 • ได้รับรางวัล Citation Award, Gold Research Publication Achievement Award, Best Teaching Award จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ในปี 2018
 • ปริญญาเอก ด้านวิศวกรรม จาก Griffith University ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง จาก University of New South Wales ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมโยธา จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ผศ. ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

270 รีวิว

3 คอร์ส

 • รองเลขาธิการคุรุสภา
 • มีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการประเมินทางการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การศึกษาและการประเมินอิงสมรรถนะ เมืองและชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการพัฒนากำลังคนและองค์กร
 • ปริญญาเอกด้าน Education: Measurement, Statistic, Research Design จาก University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาเอกด้านการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาโท ด้านการจัดการ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยชินวัตร
 • ปริญญาโท ด้านวิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี ด้านการประถมศึกษา (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ผศ. ดร.สุรวิทย์ อัสสพันธุ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

96 รีวิว

2 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญในด้านทฤษฎีการเรียนรู้ แรงจูงใจ จิตวิทยาเชิงบวก จิตวิทยาการรู้คิด ความมุ่งมั่นในการเรียน อาชีพศึกษาสำหรับครู รวมถึงด้านพลวัตกลุ่ม
 • ปริญญาเอก ด้านการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาตรี ด้านการแนะแนว จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

11,064 รีวิว

60 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
75
4 ดาว
13
3 ดาว
4
2 ดาว
1
1 ดาว
1
รีวิวบทเรียน
Default
by Chanakun Kaewkhamsaen
Default
by ณัฐธยาน์ นพรัตน์เมธี
Default
by ศุภิสรา จิตอุดมวัฒนา
Default
by สุภัชกรณ วิธูชุลี
Default
by APICHAI TEERAWANABODEE
1578111662247
by vuttichat soonthonsmai
Default
by ณัฐกานต์ จงประจิต
Avatar
by ศุภวิชญ์ ตรรกวิรพัท
%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c
by สุรสิทธิ์ สกุลคงเดช
Benya
by Benya Saengsai

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที