Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 20 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 6 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 20 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 6 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

ดร.ธันยพร สุนทรธรรม (อ.เม่น)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

195 รีวิว

2 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยในด้านการประยุกต์ใช้เทคนิคการมองอนาคต (Foresight and Futures Studies)
 • ปริญญาเอก กลยุทธ์และธุรกิจระหว่างประเทศ (High Distinction and Merit Scholarship) มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ University College London (UCL) ปริญญาโท การจัดการ (Scholarship, SIU)
 • ปริญญาตรี การระหว่างประเทศ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธนา เธียรอัจฉริยะ

4.4 คะแนนเฉลี่ย

96 รีวิว

1 คอร์ส

 • Chief Marketing Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • อดีตกรรมการบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • อดีตกรรมการบริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • อดีตรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Washington State University, USA
ดร.วรวีร์ เรืองอร่ามรัตน์ (อ.โบ)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

156 รีวิว

3 คอร์ส

 • มีประสบการณ์การทำงานและงานวิจัยทางด้านการพัฒนาและจัดการองค์กรทั้งในด้านการสร้าง Employee Experience การจัดการองค์ความรู้ และการพัฒนาการบริการภายในองค์กร
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรทางด้านการจัดการองค์กร การสร้างนวัตกรรมในองค์กรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคคลาการและการสร้าง Employee Experience
 • ปริญญาเอก Knowledge and Innovation Management (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปริญญาโท Engineer, Waseda University
 • ปริญญาตรี Asia Pacific Studies, Ritsumeikan Asia Pacific University
เอกจิตต์ แจ่มใส

4.4 คะแนนเฉลี่ย

96 รีวิว

1 คอร์ส

 • ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาธุรกิจรวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล สําหรับบริษัทในประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย
 • เชี่ยวชาญพิเศษด้านการจัดการ เชิงกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือ balanced scorecard การจัดการความเสี่ยงสําหรับองค์กร เทคนิคการบริหารอนาคต องค์กรโดยอาศัยการวางแผนภาพด้วยสถานการณ์ (Scenario Planning)
 • ปริญญาโท Engineering Management จาก University of Sunderland สหราชอาณาจักร
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,493 รีวิว

25 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

ในสภาพแวดล้อมของการแข่งขันในปัจจุบัน กลยุทธ์ถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องมี ขาดกลยุทธ์ที่ดีก็ไม่สามารถที่จะสร้างนวัตกรรมที่ดีและตอบโจทย์สภาพธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิคสูงเช่นนี้ได้

การคิดเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการวางแผนที่จะนำมาสู่แนวทางการปฏิบัติขององค์กรเพื่อเป้าหมายความสำเร็จทางด้านนวัตกรรม นอกจากการคิดเชิงกลยุทธ์จะทำให้เราได้แนวทางการทำงานที่ชัดเจนแล้ว นี่คือกระบวนการการวางกรอบการทำงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบการทำงานแบบร่วมไม้ร่วมมืออีกวิธีหนึ่งอีกด้วย

ในคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ Strategic Thinking และ Corporate Innovation ในสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงมุมมองความคิดของผู้เชี่ยวชาญและนักธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้แนวคิดของ Strategic Thinking และ Corporate Innovation ในองค์กรในทุก ๆ วัน

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ 
- กระบวนการและขั้นตอนของ Strategic Thinking และ Corporate Innovation ทั้งหมด อย่างละเอียด
- ความสัมพันธ์ของผู้นำยุคใหม่ต่อ Strategic Thinking และ Corporate Innovation
- วิธีการนำ Strategic Thinking และ Corporate Innovation ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่าง ๆ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่ 
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส 
(C) คอร์สนี้เป็นคอร์สบังคับ (Core Course) ของหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด  
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 40% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 60% ของเกรด

โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้

A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร 
อ. ดร.ธันยพร สุนทรธรรม (อ.เม่น) 
อ. ดร.ธันยพร ปัจจุบันเป็น อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยในด้านการประยุกต์ใช้เทคนิคการมองอนาคต (Foresight and futures studies) เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategy roadmapping) ตลอดจนการสร้างกลยุทธ์ระดับบริษัทและองค์กร (Corporate strategy) โดยเฉพาะบริษัทใน Emerging economies

อ. ดร.ธันยพร จบการศึกษาปริญญาเอกด้านธุรกิจ สาขากลยุทธ์และธุรกิจระหว่างประเทศ (High distinction and Merit scholarship) จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จาก University College London (UCL) ปริญญาโทการจัดการ (Scholarship, SIU) และปริญญาตรีการระหว่างประเทศ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธนา เธียรอัจฉริยะ
คุณธนาได้รับการแต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Marketing Officer ของธนาคารไทยพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบัน เคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

อ.เอกจิตต์ แจ่มใส  Manager, Asian Identity Co., Ltd. 
ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาธุรกิจรวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล สําหรับบริษัทในประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการในระดับนานาชาติในการติดต่อซื้อขายกับลูกค้ายุโรป และเริ่มเส้นทางการทำงานในฐานะที่ปรึกษาที่สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO : MASCI โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการจัดการ เชิงกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือ balanced scorecard การจัดการความเสี่ยงสําหรับองค์กร เทคนิคการบริหารอนาคต องค์กรโดยอาศัยการวางแผนภาพด้วยสถานการณ์ (Scenario Planning)

ดร.วรวีร์ เรืองอร่ามรัตน์ (อ.โบ)
ดร.วรวีร์ มีประสบการณ์การทำงานและงานวิจัยทางด้านการพัฒนาและจัดการองค์กรทั้งในด้านการสร้าง Employee Experience การจัดการองค์ความรู้ และการพัฒนาการบริการภายในองค์กรให้กับบริษัทตั้งแต่บริษัทขนาดใหญ่ ไปจนถึงระดับ Startup ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจถึงความแตกต่างขององค์กรในแต่ละ Phase ที่แตกต่างกัน ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรทางด้านการจัดการองค์กร การสร้างนวัตกรรมในองค์กรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคคลาการและการสร้าง Employee Experience ให้เกิดขึ้นในองค์กร 

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ดร.ธันยพร สุนทรธรรม (อ.เม่น)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

195 รีวิว

2 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยในด้านการประยุกต์ใช้เทคนิคการมองอนาคต (Foresight and Futures Studies)
 • ปริญญาเอก กลยุทธ์และธุรกิจระหว่างประเทศ (High Distinction and Merit Scholarship) มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ University College London (UCL) ปริญญาโท การจัดการ (Scholarship, SIU)
 • ปริญญาตรี การระหว่างประเทศ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธนา เธียรอัจฉริยะ

4.4 คะแนนเฉลี่ย

96 รีวิว

1 คอร์ส

 • Chief Marketing Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • อดีตกรรมการบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • อดีตกรรมการบริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
 • อดีตรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Washington State University, USA
ดร.วรวีร์ เรืองอร่ามรัตน์ (อ.โบ)

4.6 คะแนนเฉลี่ย

156 รีวิว

3 คอร์ส

 • มีประสบการณ์การทำงานและงานวิจัยทางด้านการพัฒนาและจัดการองค์กรทั้งในด้านการสร้าง Employee Experience การจัดการองค์ความรู้ และการพัฒนาการบริการภายในองค์กร
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรทางด้านการจัดการองค์กร การสร้างนวัตกรรมในองค์กรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคคลาการและการสร้าง Employee Experience
 • ปริญญาเอก Knowledge and Innovation Management (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปริญญาโท Engineer, Waseda University
 • ปริญญาตรี Asia Pacific Studies, Ritsumeikan Asia Pacific University
เอกจิตต์ แจ่มใส

4.4 คะแนนเฉลี่ย

96 รีวิว

1 คอร์ส

 • ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาธุรกิจรวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคล สําหรับบริษัทในประเทศแถบภูมิภาคเอเชีย
 • เชี่ยวชาญพิเศษด้านการจัดการ เชิงกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือ balanced scorecard การจัดการความเสี่ยงสําหรับองค์กร เทคนิคการบริหารอนาคต องค์กรโดยอาศัยการวางแผนภาพด้วยสถานการณ์ (Scenario Planning)
 • ปริญญาโท Engineering Management จาก University of Sunderland สหราชอาณาจักร
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,493 รีวิว

25 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
4.4
รายละเอียด
5 ดาว
62
4 ดาว
17
3 ดาว
13
2 ดาว
2
1 ดาว
2
รีวิวบทเรียน
Default
by Bencha Saengchantra
Open uri20200919 27 7hivgk?1600503743
by Suviporn Pattarapongdilok
%e0%b9%80%e0%b8%94
by เดชาธนัฐ ทองโคตร
322072b3 0d95 4bb7 94e5 a78b61744655
by Jirapong Raipon
Open uri20190802 28 vfhps6?1564760033
by Jirattikarn Parkchan
Default
by Panus Choocheepwattana
Unnamed
by Surachet Suchaiya
20200105 175746
by ๋JARUSPON ARYAMUANG
ตัวอย่างทำให้มองเห็นภาพคะ
Line 1554077258078
by กสิณทิพย์ เกิดเดโช
ผมมองภาพไม่ออก ทำให้เข้าใจยาก อาจารย์อธิบายตัวอย่างเหมือนอธิบายให้ทีมฟังซึ่งผู้เรียนยังมีทักษะไม่เท่า
Default
by สุมันตา ยิ้มอยู่
Default
by Pim Terdtummakun
Default
by Supunsa Rodjananond
Default
by Thikhamporn ekyati
Open uri20200325 12488 145xxdn?1585075694
by Suchai Wiriyayanyongsuk
Default
by กัญณัฏฐ์ หวังสวัสดิ์
Default
by ทิพย์สุดา ชวพัฒน์วรพร
Data?1567002535
by ภาณุธัช รัศมิทัต
Default
by Fika Admin
Default
by jeerapat aimsurnpang
Img 1322
by ฐิิิิติรัฐ พจน์ฉายศิริ
Default
by Potsawee Nuttawarawarod
?1570675268
by Punyanuch Khunleng
Default
by ทิพย์วรัต พลรักดี
Unnamed
by Kanyalak saekor
Default
by Kwanprapha Bunsuan
Default
by Pinyada Kijvanichkul
อาจาร์ยสอนเข้าใจง่ายค่ะ
?1559097614
by Amphol Tablet
Default
by ศศิธร ทรงเตชะเลิศ
Open uri20200307 45457 1jmvl7r?1583594845
by Phitukphong Tadaworrasup
Default
by Tanachot Jangsutimon
Default
by วรายุทธ ญาณทัศนกิจ
Open uri20200205 45699 15l6u?1580917632
by Narong Nicky
Default
by Supakorn Siddhichai
Default
by นน อัครประเสริฐกุล
วิธีการสอนช้ามาก และไม่ไหลหลื่น โดยเฉพาะผู้พูดในช่วงแรก ในเชิงวิชาการพูดถึงทฤษฎีแต่ไม่ได้บอกที่มาที่ไปว่าเป็นทฤษฎีของใคร มาจากศาสตร์ไหน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจภาพความเป็นสหวิทยาการของกลยุทธ์และนวัตกรรมศึกษา
Default
by เฉลิมชัย สิรินิวัฒน์กุล
ดีครับ
Default
by รัชนี เอี่ยมฐานนท์
Default
by Peachadatorn Prampipat
Default
by อรฉัตร เลียงพิบูลย์
เนื้อหาดี แต่เนื้อหาอัดแน่นไปหน่อย น่าจะเล่าผ่านตัวอย่างเยอะๆ
Unnamed
by Atitaya Siriruang
Default
by Pracha Asawateera
Default
by ปรีสาร รักวาทิน
?1552366854
by ญาณวุติ สังโนชัง
Default
by เอนก เหล่าศิริวงศ์
Default
by JARUWAN JATEKATEKIJ
Default
by นรเพ็ญพร พรานไพร
Default
by จักกนิตต์ คณานุรักษ์
Default
by suchada cotesin
%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%9989531584 219696942487721 8365312140336168960 n
by ธนกฤต อุดมพรสุขสันต์
Default
by พหล พฤกษาไพบูลย์
Open uri20200515 19793 l5fakm?1589555332
by BaiFern Woranam
Default
by นายอิทธิพล เปลี่ยนศาสตร์
Default
by วนิตา บุญภิรักษ์
Default
by ปกรณ์ ปรีชาวุฒิเดช
ได้ทบทวนการวางกลยุทธืและแผนการตลาดใหม่
Default
by วรฉัตร เดชโยธิน
ดี
Default
by มณฑนรรห์ นาคศรีรุ้ง
Default
by อมรรัตน์ เสงี่ยมลักษณ์
Default
by ภัทรานิษฐ์ จันทร์อินทร์
เข้าใจง่าย
Default
by นางวันเพ็ญ ศรีนวล
Open uri20200125 42449 sz41s8?1579912154
by Kamolpob Sinbuathong
Screenshot 25620913 213417
by pisithpong mingchua
Default
by สนธิ นราเขมอนันต์
กระชับ และมีตัวอย่างจริงอธิบายให้เห็นภาพกับทฤษฎีอย่างชัดเจน
Default
by สุภาวดี เลิศเรืองอนันต์
เป็นคอร์สที่ชอบ ให้แนวคิดการสร้างธุรกิจและการลงทุน
Dsc 2557 1
by NAPHON KOMOLMIS
Default
by กุลธิดา บุญพงษ์
Open uri20190831 15711 8jreri?1567232779
by Touchpon Limpavitayakun
5c19b1b6 6ef5 4dc2 b551 bdbc9cf362c1
by Kanokwan Booncherd
Default
by Shoi Ben
Default
by ศุจีมนัส ปิ่นทอง
Open uri20190916 6797 so56qx?1568625219
by มธุรดา โพธิ์ทอง
Default
by Man Phonlapat
?1587650314
by Somruetai Sutthiprasong
Default
by Korndanai Nuntasen
Photo
by เจษฎา ทิพย์วาทีอมร
Default
by Chanootporn Srichai
โดยรวมเนื้อหาดี แต่อาจารย์พูดตะกุกตะกักเหมือนไม่ค่อยได้เตรียมตัวมา บางครั้งอาจารย์พูดวนไปวนมา ข้ามเหนือหาไปบ้าง แล้วย้อนกลับมาพูดหม่ เคสตัวอย่างที่นำมาประกอบการเรียนบางเคสก็เหมือนไม่ค่อยได้ทำการบ้านมา ทำให้เรียนไม่ค่อยสนุก
Default
by Saranvich Jarurangsun
73091773 10157352896866233 5651613835488919552 n
by Preeyaporn Menthaka
Default
by Sarawut Dussadeewuttikul
45603
by ภูมิคณา วิชัยภูมิ
Default
by Oranoot Puangprom
Untitled 2
by SkillLane Team
Open uri20190901 30336 5x08of?1567356138
by Thanutcha Jaroontham
?1584621863
by Nuttawadee Phattarakitchanurak
42803109 2125457674133306 8233129410790686720 o
by ชินภัทร เจริญรัตน์
?1585692277
by renu malimart
Default
by สิริพิมล คำชุม
Dscf3683
by Kannarat Sano
?1564582112
by kong ce024
Jukkrit1
by JUKKRIT PATTABOOT
Default
by Tuangpol Kasisil
?1567043639
by Pornsri Chotiwit
?1574346400
by Paveena Sopon
1591119073 screen shot 2020 06 02 at 10.30.13 am
by Jane Janisa
Screen shot 2019 07 29 at 08.20.38
by เอกฉัตร อัศวรุจิกุล
Default
by Sjeemas Chanthitivech
?1503706903
by Suangsuda Saengarammanojit
Default
by Tanin Titipungul