Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 37 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 41 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 37 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 41 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

เมษปิติ พูลสวัสดิ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รับผิดชอบในรายวิชาด้านกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา และทรัพย์สินทางปัญญา
 • มีความสนใจด้านกฎหมายเอกชนเปรียบเทียบอีกด้วย
 • กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขากฎหมายลิขสิทธิ์ ที่ Queen Mary University of London สหราชอาณาจักร
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้านทรัพย์สินทางปัญญา จาก University of Edinburgh สหราชอาณาจักรและด้าน International and Comparative Private Law จาก University of Groningen ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธัชพร เนตรประเสริฐกุล (อ.เพลง)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

1 คอร์ส

 • พาร์ทเนอร์ บริษัท วี อินเทลเลคชวล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 • มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายให้กับองค์กรมากมายทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้านทรัพย์สินทางปัญญาจาก University of Edinburgh และด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศจาก University College London
 • นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

4,826 รีวิว

42 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

กว่าแต่ละองค์กรจะได้มาซึ่งทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด ผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ แน่นอนว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนต้องลงทุน ลงแรง และเวลามากมาย ดังนั้น ทุกองค์กรจึงควรให้ความสำคัญกับการคุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่การเข้าใจพื้นฐานของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์สำคัญเกี่ยวกับการทำธุรกิจ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นกับองค์กรพร้อมความคุ้มครองทางกฎหมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแข่งขันทางธุรกิจในยุคนี้เป็นอย่างมาก

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- แนวคิดและหลักการพื้นฐานของทรัพย์สินทางปัญญา 3 ประเภท ได้แก่ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า
- หลักการและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองทางกฎหมาย
- การนำทรัพย์สินทางปัญญาทั้ง 3 ประเภท ไปใช้ประโยชน์ในทางการค้า

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส
(E) คอร์สนี้เป็นคอร์สเลือก (Elective Course) ของหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 40% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 60% ของเกรด

โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้
A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร
อาจารย์เมษปิติ พูลสวัสดิ์
ปัจจุบันอาจารย์เมษปิติเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยรับผิดชอบในรายวิชาด้านกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา และทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้อาจารย์ยังมีความสนใจด้านกฎหมายเอกชนเปรียบเทียบอีกด้วย

อาจารย์เมษปิติจบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้านทรัพย์สินทางปัญญา จาก University of Edinburgh สหราชอาณาจักรและด้าน International and Comparative Private Law จาก University of Groningen ประเทศเนเธอร์แลนด์ และกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขากฎหมายลิขสิทธิ์และการวิจัยเชิงประจักษ์ ที่ Queen Mary University of London สหราชอาณาจักร

คุณธัชพร เนตรประเสริฐกุล
ปัจจุบันคุณธัชพรดำรงตำแหน่ง Partner ให้กับบริษัท วี อินเทลเลคชวล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด คุณธัชพรเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายให้กับองค์กรมากมายทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยเริ่มที่การทำงานให้กับบริษัท Siam Premier ก่อนจะย้ายมาเติบโตในบริษัท Spruson&Ferguson นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกของ Asian Patent Attorneys Association อีกด้วย

คุณธัชพรจบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้านทรัพย์สินทางปัญญาจาก University of Edinburgh และด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศจาก University College London 

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
เมษปิติ พูลสวัสดิ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รับผิดชอบในรายวิชาด้านกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา และทรัพย์สินทางปัญญา
 • มีความสนใจด้านกฎหมายเอกชนเปรียบเทียบอีกด้วย
 • กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขากฎหมายลิขสิทธิ์ ที่ Queen Mary University of London สหราชอาณาจักร
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้านทรัพย์สินทางปัญญา จาก University of Edinburgh สหราชอาณาจักรและด้าน International and Comparative Private Law จาก University of Groningen ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธัชพร เนตรประเสริฐกุล (อ.เพลง)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

1 คอร์ส

 • พาร์ทเนอร์ บริษัท วี อินเทลเลคชวล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 • มีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายให้กับองค์กรมากมายทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต ด้านทรัพย์สินทางปัญญาจาก University of Edinburgh และด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศจาก University College London
 • นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

4,826 รีวิว

42 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
8
4 ดาว
4
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Thanthicha Wittayasing
Default
by นภสร เติมวรธรรม
Open uri20190916 6797 so56qx?1568625219
by มธุรดา โพธิ์ทอง
Inbound7520807348852300892
by Peerapong Tuangam
ไม่ทราบว่าพอจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าไหมครับ เนื่องจากมีความสำคัญในเชิงธุรกิจ
106066191 2677079855863153 4088156226647293184 n
by รวิสรา ยิ้มภักดี
?1552341654
by ญาณวุติ สังโนชัง
Open uri20201211 27 1kl32ok?1607655665
by Theera Mahahong
สอนดีมากครับ ฟังชัดเจน จังหวะดีครับ
Photo
by เจษฎา ทิพย์วาทีอมร
Default
by Party
มีประโยชน์ สามารถนำมาใช้ในชีวิตได้จริง
C76c6361a56858ebc1f748a76309a07c1 4620693218512703782 210304 0099
by Pavita Intanok

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที