Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 38 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 34 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 38 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 34 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

ดร.ศราวุธ แรมจันทร์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

441 รีวิว

4 คอร์ส

 • รองคณบดีฝ่ายแผน วิจัยและการพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรการแปรรูปและนวัตกรรมดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอก คอมพิวเตอร์และการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม
 • ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ดร.วรวีร์ เรืองอร่ามรัตน์ (อ.โบ)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

133 รีวิว

2 คอร์ส

 • มีประสบการณ์การทำงานและงานวิจัยทางด้านการพัฒนาและจัดการองค์กรทั้งในด้านการสร้าง Employee Experience การจัดการองค์ความรู้ และการพัฒนาการบริการภายในองค์กร
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรทางด้านการจัดการองค์กร การสร้างนวัตกรรมในองค์กรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคคลาการและการสร้าง Employee Experience
 • ปริญญาเอก Knowledge and Innovation Management (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปริญญาโท Engineer, Waseda University
 • ปริญญาตรี Asia Pacific Studies, Ritsumeikan Asia Pacific University
เอกฉัตร อัศวรุจิกุล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

3,235 รีวิว

3 คอร์ส

 • ผู้ร่วมก่อตั้ง SkillLane แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์อันดับ 1 ของไทย
 • ปริญญาโท MBA Kellogg School of Management
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,141 รีวิว

20 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

เทคโนโลยีดิจิทัลทำให้พฤติกรรมของพนักงานในองค์กรจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ความต้องการของลูกค้า หรือ Stakeholders เพื่อให้องค์กรสามารถที่จะขับเคลื่อนและก้าวทันธุรกิจในยุคดิจิทัลได้

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- ความหมายและ Layer ของการทำ Analysis ของ Organizational Behavior
- การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในยุคดิจิทัล
- ความสำคัญและการสร้าง Employee Experience ให้เกิดขึ้นในองค์กร
- Talent Management ในยุคดิจิทัล

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส
(E) คอร์สนี้เป็นคอร์สวิชาเลือก (Elective Course Course) ของหลักสูตปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 40% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 60% ของเกรด

โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้

A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร
ดร.ศราวุธ แรมจันทร์ (อ.นิว)
อาจารย์นิว ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายแผน วิจัยและการพัฒนาคุณภาพ และเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรการแปรรูปและนวัตกรรมดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์นิวจบการศึกษาปริญญาเอกสาขาคอมพิวเตอร์และการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโทสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 

ดร.วรวีร์ เรืองอร่ามรัตน์ (อ. โบ)
ดร.วรวีร์ มีประสบการณ์การทำงานและงานวิจัยทางด้านการพัฒนาและจัดการองค์กรทั้งในด้านการสร้าง Employee Experience การจัดการองค์ความรู้ และการพัฒนาการบริการภายในองค์กรให้กับบริษัทตั้งแต่บริษัทขนาดใหญ่ ไปจนถึงระดับ Startup ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจถึงความแตกต่างขององค์กรในแต่ละ Phase ที่แตกต่างกัน ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรทางด้านการจัดการองค์กร การสร้างนวัตกรรมในองค์กรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคคลาการและการสร้าง Employee Experience ให้เกิดขึ้นในองค์กร

คุณเอกฉัตร อัศวรุจิกุล (นัท)
คุณเอกฉัตรเป็น Co-Founder และ COO ที่ SkillLane ก่อนหน้านี้ เขาเคยทำงานที่ปรึกษาธุรกิจ (Management Consulting) ที่ KPMG และทำงานที่ Endeavor ที่นิวยอร์ก ซึ่งเป็น NGO ระดับโลกที่สนับสนุน high-impact entrepreneurship และยังเคยทำงานที่ Ardent Capital ซึ่งเป็นบริษัท Venture Capital เจ้าใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณเอกฉัตรจบการศึกษาระดับปริญญาโท MBA จาก Kellogg School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ดร.ศราวุธ แรมจันทร์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

441 รีวิว

4 คอร์ส

 • รองคณบดีฝ่ายแผน วิจัยและการพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรการแปรรูปและนวัตกรรมดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอก คอมพิวเตอร์และการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม
 • ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ดร.วรวีร์ เรืองอร่ามรัตน์ (อ.โบ)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

133 รีวิว

2 คอร์ส

 • มีประสบการณ์การทำงานและงานวิจัยทางด้านการพัฒนาและจัดการองค์กรทั้งในด้านการสร้าง Employee Experience การจัดการองค์ความรู้ และการพัฒนาการบริการภายในองค์กร
 • ที่ปรึกษาและวิทยากรทางด้านการจัดการองค์กร การสร้างนวัตกรรมในองค์กรโดยมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคคลาการและการสร้าง Employee Experience
 • ปริญญาเอก Knowledge and Innovation Management (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปริญญาโท Engineer, Waseda University
 • ปริญญาตรี Asia Pacific Studies, Ritsumeikan Asia Pacific University
เอกฉัตร อัศวรุจิกุล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

3,235 รีวิว

3 คอร์ส

 • ผู้ร่วมก่อตั้ง SkillLane แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์อันดับ 1 ของไทย
 • ปริญญาโท MBA Kellogg School of Management
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,141 รีวิว

20 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
4.8
รายละเอียด
5 ดาว
41
4 ดาว
12
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Open uri20200425 11698 2jmeu5?1587820266
by Tanyarat Ruedeesirichot
?1567086757
by Theethat Rangkasiri
Default
by Patrapon Joradon
Default
by Walaiphan Phuanphannid
That's great. Thank you
Default
by นายวรรษภณ พัฒนกมลกุล
เข้าใจพื้นฐาน ตามลำดับขั้น แต่ตัวอย่างการเชื่อมโยงกับ ดิจิทัล น้อยไปหน่อยครับ
Default
by จิริยา ทายา
?1587459802
by T Chuensaichol
Default
by มาโนช ธรรมธรางกูร
Fb img 1587615544200
by ภานรินทร์ เรืองวัชรเมธี
คอร์สดี สอนดี เนื้อหาดีครับ แต่ว่า วิธีการสอนใช้ภาษาอังกฤษ มากจนเกินไป ทำให้คนที่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษ อาจจะไม่เข้าใจ เรียนไม่รู้เรื่องได้
Default
by ภรต หอมดอก
Open uri20190529 149 13eap5w?1559142370
by Jessada Yip
Default
by ศรัณย์ เลาหไทยมงคล
?1565170070
by Natrada Nattapanyakul
Default
by Praneerat Imcharoenkul
Default
by คณิน ปฐมวัฒนานุรักษ์
37908857 10216864634676388 2233547705915801600 o
by Wongsapat Wirachpisit
เข้าใจพฤติกรรมขององค์กร ความสำคัญของดิจิตอลในองค์กร และสิ่งที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ในองค์กรที่กำลังพัฒนาให้เป็นดิจิตอล
Default
by สุนันท์ธนา จันทร์พานิช
Default
by วนิดา รัตนฤาทัย
Default
by ธัญญ์นิธิ มณีรุ่งรัตน์
Default
by อนัสดา จรรยพงษ์
Default
by Nattha Fu
Default
by ปวีณ์นุช อุมมณีธนกิจ
Default
by นรีมาศ ปราบไชยโจร
Unnamed
by Charlie Chairatanatrai
Default
by พรชัย พิพัฒนกุลวานิช
Default
by ปิยะรัต ปราบไชยโจร
Default
by ธงชัย เกษเสนา
Default
by Chompunoot Wanichkul
Default
by Natpatch Lasutham
Default
by Nanapas Suksiritarnan
ผู้สอนและสื่อการสอนทำให้เข้าใจชัดเจนมากค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ
Default
by Yatacha Wamamas
Default
by เอกธนัช ศรีบุญมา
Default
by Wasinee Thanyakitpaisal
Default
by Thanaphat DIEWVILAI
Default
by ์Nonglak mayteekraingkrai
Good
Default
by เมธวัจน์ หิรัญโชคอนันต์
Default
by อธิกัญญ์ภัค วงษ์บัณฑิตย์
Default
by เมธี ปัญญา
Default
by ประสิทธิ์ สังข์ทอง
Default
by เกวลี จิตติจรุงลาภ
อาจารย์อธิบายเข้าใจง่ายค่ะ
Default
by worapree chotoraphinwong
Default
by ภัทรนัน จันทร์สง่า
Open uri20200423 27 zd4553?1587654441
by June Hassaya
Default
by ธนพร ปทุมรังสรรค์
Default
by Sutichai Wanvijit
Default
by Parittaporn Sirikojchakorn
Unnamed
by Pachamon Panyosuk
มีประโยชน์มากค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
Jukkrit1
by JUKKRIT PATTABOOT
Open uri20200423 26 1kljkho?1587617533
by Maggy Max
ดีมาก ได้ความรู้
Default
by Pornsuree Vipasrininmit
Default
by Panee Jansisyanon
Default
by วีระโชติ แย้มไธสง
It's great.
Default
by Khonkamon Monturat
ให้ข้อมูลได้ชัดเจน น่าสนใจมากค่ะ ขอบคุณมากค่ะ