Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 25 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 5 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 25 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 5 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

ดร.ธันยพร สุนทรธรรม (อ.เม่น)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

149 รีวิว

2 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยในด้านการประยุกต์ใช้เทคนิคการมองอนาคต (Foresight and Futures Studies)
 • ปริญญาเอก กลยุทธ์และธุรกิจระหว่างประเทศ (High Distinction and Merit Scholarship) มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ University College London (UCL) ปริญญาโท การจัดการ (Scholarship, SIU)
 • ปริญญาตรี การระหว่างประเทศ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กระทิง พูนผล

4.7 คะแนนเฉลี่ย

166 รีวิว

3 คอร์ส

 • ประธาน Kasikorn Business-Technology Group (KBTG) บริษัทเทคโนโลยีในเครือธนาคารกสิกรไทย
 • อดีต Product Marketing Manager (Global Lead) ที่ Google ดูแลสินค้า อาทิ Earth/Ocean/Moon/Mars/Sky
 • ผู้ก่อตั้ง dtac Accelerate โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ Startup หมายเลข 1 ของเมืองไทย
 • ผู้ก่อตั้ง Disrupt University โรงเรียนสอนผู้ประกอบการ Startup ที่มี Alumni เป็น Startup ระดับ Top ของเมืองไทยมากมาย
 • ผู้ก่อตั้งกองทุน 500 TukTuks กองทุนขนาด 500 ล้านบาทซึ่งลงทุนในบริษัท Startup ระดับ Top ของเมืองไทย
 • ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Business Man of the Year โดยหนังสือพิมพ์ The Nation
 • ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน Asia 21 Young Leaders จาก Asia Society ที่ก่อตั้งโดย John D. Rockefeller III
 • จบการศึกษาปริญญาโท MBA จาก Stanford University, USA
ดร.วิชัย ลิมปิติกรานนท์ (อ.หมง)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

69 รีวิว

1 คอร์ส

 • ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเศรษฐกิจและธุรกิจ รวมถึงการจัดการทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ทำงานเป็นผู้จัดการด้านโครงการ และวิชาการ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ และธุรกิจทั้งในระดับประเทศ และระดับอาเซียน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 • ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,141 รีวิว

20 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการแข่งขันทางธุรกิจ ไม่ใช่แค่บุคลากรของบริษัทเท่านั้นที่จะต้องปรับตัว แต่ทุกบริษัท ทุกองค์กร จำเป็นจะต้องมีการสร้างเครื่องมือทางธุรกิจที่มีความทันสมัยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจหรือโมเดลธุรกิจ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์กับการทำงานในยุคดิจิทัล ยุคที่การสร้างนวัตกรรมและการมีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางมีความสำคัญเป็นอันดับแรก

ในคอร์สออนไลน์นี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่วิธีการพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของการทำธุรกิจตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เรียนรู้โครงสร้างธุรกิจ การสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจและโมเดลธุรกิจ และวิธีใช้เครื่องมืออย่าง Business Model Canvas

นอจากนั้นผู้เรียนจะได้ทำความรู้จักกับ Business Model Disruption ที่หลายๆ ธุรกิจกำลังจับตามองอยู่ในยุคนี้

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้  
- พัฒนาทักษะการสร้าง Strategy
- การเปลี่ยนแปลงของการทำธุรกิจในอดีตและปัจจุบัน
- โครงสร้างของธุรกิจ
- การสร้าง Business Strategy และ Business Model
- Business Model Disruption
- ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่ 
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส  
(C) คอร์สนี้เป็นคอร์สบังคับ (Core Course) ของหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด  
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 40% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 60% ของเกรด

โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้

A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติผู้สอน 
อาจารย์ ดร. ธันยพร สุนทรธรรม (อ. เม่น) 
อาจารย์ ดร. ธันยพร ปัจจุบันเป็น อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยในด้านการประยุกต์ใช้เทคนิคการมองอนาคต (Foresight and futures studies) เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategy roadmapping) ตลอดจนการสร้างกลยุทธ์ระดับบริษัทและองค์กร (Corporate strategy) โดยเฉพาะบริษัทใน Emerging economies 

อาจารย์ ดร. ธันยพร จบการศึกษาปริญญาเอกด้านธุรกิจ สาขากลยุทธ์และธุรกิจระหว่างประเทศ (High distinction and Merit scholarship) จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จาก University College London (UCL) ปริญญาโทการจัดการ (Scholarship, SIU) และปริญญาตรีการระหว่างประเทศ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณกระทิง เรืองโรจน์ พูนผล 
คุณกระทิงเป็นหนึ่งในคนไทยที่มีโอกาสทำงานที่ Google สำนักงานใหญ่ Silicon Valley ในตำแหน่ง Product Marketing Manager (Global Lead) Google Earth/Ocean/Moon/Mars/Sky เป็นผู้ก่อตั้ง dtac Accelerate โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ Startup หมายเลข 1 ของเมืองไทย โรงเรียนสอนผู้ประกอบการ Startup ที่มีชื่อว่า Disrupt และกองทุน 500 TukTuks ขนาด 500 ล้านบาทซึ่งลงทุนในบริษัท Startup ไปแล้วกว่า 40 บริษัท นอกจากนี้คุณกระทิงยังได้รับเลือกให้เป็น Thailand’s Business Man of the Year โดยหนังสือพิมพ์ The Nation และล่าสุดเป็น 1 ใน Asia 21 Young Leaders จาก Asia Society ที่ก่อตั้งโดย John D. Rockefeller III. 

คุณกระทิงจบการศึกษาระดับปริญญาโท (MBA) จากมหาวิทยาลัย Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร.วิชัย ลิมปิติกรานนท์ (อ.หมง) 
ดร.วิชัย ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเศรษฐกิจและธุรกิจ รวมถึงการจัดการทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิธีการนำ OKR มาใช้ร่วมกับการวางแผนการทำงานในองค์กร โดยมีประสบการณ์ทำงานเป็นผู้จัดการด้านโครงการ และวิชาการ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ และธุรกิจทั้งในระดับประเทศ และระดับอาเซียน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ดร.ธันยพร สุนทรธรรม (อ.เม่น)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

149 รีวิว

2 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยในด้านการประยุกต์ใช้เทคนิคการมองอนาคต (Foresight and Futures Studies)
 • ปริญญาเอก กลยุทธ์และธุรกิจระหว่างประเทศ (High Distinction and Merit Scholarship) มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ University College London (UCL) ปริญญาโท การจัดการ (Scholarship, SIU)
 • ปริญญาตรี การระหว่างประเทศ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กระทิง พูนผล

4.7 คะแนนเฉลี่ย

166 รีวิว

3 คอร์ส

 • ประธาน Kasikorn Business-Technology Group (KBTG) บริษัทเทคโนโลยีในเครือธนาคารกสิกรไทย
 • อดีต Product Marketing Manager (Global Lead) ที่ Google ดูแลสินค้า อาทิ Earth/Ocean/Moon/Mars/Sky
 • ผู้ก่อตั้ง dtac Accelerate โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ Startup หมายเลข 1 ของเมืองไทย
 • ผู้ก่อตั้ง Disrupt University โรงเรียนสอนผู้ประกอบการ Startup ที่มี Alumni เป็น Startup ระดับ Top ของเมืองไทยมากมาย
 • ผู้ก่อตั้งกองทุน 500 TukTuks กองทุนขนาด 500 ล้านบาทซึ่งลงทุนในบริษัท Startup ระดับ Top ของเมืองไทย
 • ได้รับเลือกเป็น Thailand’s Business Man of the Year โดยหนังสือพิมพ์ The Nation
 • ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน Asia 21 Young Leaders จาก Asia Society ที่ก่อตั้งโดย John D. Rockefeller III
 • จบการศึกษาปริญญาโท MBA จาก Stanford University, USA
ดร.วิชัย ลิมปิติกรานนท์ (อ.หมง)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

69 รีวิว

1 คอร์ส

 • ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาเศรษฐกิจและธุรกิจ รวมถึงการจัดการทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ทำงานเป็นผู้จัดการด้านโครงการ และวิชาการ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ และธุรกิจทั้งในระดับประเทศ และระดับอาเซียน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 • ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิศวอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

2,141 รีวิว

20 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
56
4 ดาว
10
3 ดาว
1
2 ดาว
1
1 ดาว
1
รีวิวบทเรียน
Open uri20190831 15711 8jreri?1567232779
by Touchpon Limpavitayakun
Open uri20200125 42449 sz41s8?1579912154
by Kamolpob Sinbuathong
Open uri20190802 18878 1jefooz?1564728168
by Ram Bunphaphong
Default
by สุมันตา ยิ้มอยู่
Unnamed
by Jay Yoshita
?1567046492
by พฤษชาวดี รัตโนภาส
Unnamed
by Phenpimol Ingsanthia
?1559097614
by Amphol Tablet
Open uri20190423 19199 14j5gk7?1556034896
by Natthamon Suppalek
Default
by พงศ์เทพ วงศ์แหลมทอง
Default
by วรายุทธ ญาณทัศนกิจ
Unnamed
by ดลณา เกิดทรัพย์
?1560315527
by Chanaphop Authion
Default
by Pinyada Kijvanichkul
Default
by SARUNRAD TECHARUVIJIT
Dsc 2557 1
by NAPHON KOMOLMIS
Default
by pacharavalee Thipdech
?1589221016
by Jaruwan Ngaenthum
Chayapat
by ชญพัฒน์ ลิขิตานุสิทธิ์
Default
by Watt Laedpriwan
Default
by ปัญจพร ฉัตรสุวรรณ
Unnamed
by Nuttapon Saejong
Unnamed
by Atitaya Siriruang
Default
by Isaraporn Bunnag
Default
by Potsawee Nuttawarawarod
Unnamed
by Kanyalak saekor
Default
by กีรติ นิติโชติ
Screen shot 2019 07 29 at 08.20.38
by เอกฉัตร อัศวรุจิกุล
Default
by ปวีณ สุสิกขโกศล
เนื้อหาค่อยข้างล้าสมัยนะครับ
Default
by Kwanprapha Bunsuan
73091773 10157352896866233 5651613835488919552 n
by Preeyaporn Menthaka
Default
by นภาพัทน์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
Default
by กุลธิดา บุญพงษ์
Default
by เบญจพล อภิชิตพงศ์ชัย
?1587650314
by Somruetai Sutthiprasong
Unnamed
by SALISA HUTAKOM
?1567043639
by Pornsri Chotiwit
?1559086458
by Chuleeporn prachakitbamrung
Open uri20200307 45457 1jmvl7r?1583594845
by Phitukphong Tadaworrasup
Photo
by เจษฎา ทิพย์วาทีอมร
Default
by Manop Sinsuphan
Default
by ศศิธร ทรงเตชะเลิศ
Default
by jeerapat aimsurnpang
Default
by วีรวิทย์ เคนกุล
42803109 2125457674133306 8233129410790686720 o
by ชินภัทร เจริญรัตน์
Open uri20191122 57368 1jw7k4m?1574359577
by Kasidit EiamOpas
Default
by เอกราช จักษุกรรฐ
Default
by เพชร สมบูรณ์กุลวุฒิ
Jukkrit1
by JUKKRIT PATTABOOT
?1585692277
by renu malimart
?1564582112
by kong ce024
Open uri20190916 6797 so56qx?1568625219
by มธุรดา โพธิ์ทอง
Data?1567002535
by ภาณุธัช รัศมิทัต
Default
by Andy Cyberbatt
16114677 10212207942782888 2198195436282971961 n
by อรุณพร พรพูนสวัสดิ์
Default
by Nichapa Amornthun
?1584621863
by Nuttawadee Phattarakitchanurak
Open uri20190421 19262 1cjjv5?1555828390
by Naphat Nimitsatittham
?1503706903
by Suangsuda Saengarammanojit
?1552366854
by ญาณวุติ สังโนชัง
Screen shot 2563 03 10 at 21.48.18
by Kiattikul Samniangsoong
Default
by Sjeemas Chanthitivech
Open uri20190519 15350 1dmehfb?1558230071
by Worawit Nunthajun
Small for id
by tawan bd
เป็นคอร์สที่มิคุณภาพมาก
Default
by กฤษฎา ฉัตรทอง
Default
by สิริพร โรจนขจร
1591119073 screen shot 2020 06 02 at 10.30.13 am
by Jane Janisa
Default
by Tanin Titipungul
?1574346400
by Paveena Sopon