Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 52 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 9 ชั่วโมง 20 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

แบบฝึกหัดทั้งหมด 2 แบบฝึกหัด

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 52 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 9 ชั่วโมง 20 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

แบบฝึกหัดทั้งหมด 2 แบบฝึกหัด

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

ผศ. ดร.พุทธชาด อังณะกูร

4.3 คะแนนเฉลี่ย

31 รีวิว

3 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้าน Instructional Design Learning Technology และ Knowledge Sharing
 • ปริญญาเอก Applied Technology and Performance Improvement University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท Business Studies University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผศ. ดร.เสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์

4.3 คะแนนเฉลี่ย

31 รีวิว

2 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา การเรียนการสอนแบบผสมผสานและการเรียนแบบออนไลน์
 • ปริญญาเอก ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท ด้านการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี ด้านภาษาไทยและเทคโนโลยีการศึกษา เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. ดร.ศรัณวิชญ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

4.3 คะแนนเฉลี่ย

29 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการวางผังพื้นที่สาธารณะเพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ของคนและเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการสื่อสารเพื่อใช้ในการวางแผนและการออกแบบแผนผังเชิงกายภาพ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มคนและชุมชน
 • ปริญญาเอก Architecture and Planning University of Sassari ประเทศอิตาลี
 • ปริญญาโท Policy Sciences) MEXT scholarship Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น
 • ปริญญาตรี ด้านการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ. ดร.ชลิดา จูงพันธ์

4.3 คะแนนเฉลี่ย

29 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตรศึกษาและการสอนธรรมชาติวิทยา
 • ปริญญาเอก บรรพชีวินวิทยา นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ปริญญาโท ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ปริญญาตรี ชีววิทยา เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

10,651 รีวิว

57 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
 • สถาบันการศึกษาชั้นนำที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยการเรียนรู้
 • ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ให้คุณค่าแก่การยอมรับและความเข้าใจระหว่างผู้สอนผู้เรียนผ่านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เชื่อมร้อยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่หล่อเลี้ยงการเจริญเติบโตทางด้านปัญญาและจิตวิญญาณ

การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันที่จำกัดอยู่แค่การนั่งเรียนในห้องเรียน อาจจะไม่ตอบโจทย์ผู้เรียนที่จำเป็นต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มีการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ รวมไปถึงความสามารถในการปรับตัว บทบาทของสื่อจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์กับผู้เรียนในยุคดิจิทัลมากขึ้น

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- นิยามนวัตกรรมการเรียนรู้
- บทบาทนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้
- แนวคิดและทฤษฎีเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้
- พื้นที่การเรียนรู้
- หลักในการเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรม
- ตัวอย่างการพัฒนาและการใช้งานสื่อจำแนกตามรูปแบบสื่อการเรียนรู้

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส
(C) คอร์สนี้เป็นคอร์สบังคับ (Core Course) ของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา Learning Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 20% ของเกรด 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 40% ของเกรด และ 3. Final Assignment คิดเป็น 40% โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้

A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร
อาจารย์ ผศ. ดร.พุทธชาด อังณะกูร
ปัจจุบันอาจารย์พุทธชาดดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญด้าน Instructional Design Learning Technology และ Knowledge Sharing

อาจารย์พุทธชาดจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโท Business Studies University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกาและปริญญาเอก Applied Technology and Performance Improvement University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา

อาจารย์ ผศ. ดร.เสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์
ปัจจุบันอาจารย์เสมอกาญจน์ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา การเรียนการสอนแบบผสมผสานและการเรียนแบบออนไลน์

อาจารย์เสมอกาญจน์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านภาษาไทยและเทคโนโลยีการศึกษา เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทด้านการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ผศ. ดร.ศรัณวิชญ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ปัจจุบันอาจารย์ศรัณวิชญ์ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญด้านการวางผังพื้นที่สาธารณะเพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ของคนและเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการสื่อสารเพื่อใช้ในการวางแผนและการออกแบบแผนผังเชิงกายภาพ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มคนและชุมชน

อาจารย์ศรัณวิชญ์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท Policy Sciences) MEXT scholarship Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น และปริญญาเอก Architecture and Planning University of Sassari ประเทศอิตาลี

อาจารย์ ผศ. ดร.ชลิดา จูงพันธ์
ปัจจุบันอาจารย์ชลิดาดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตรศึกษาและการสอนธรรมชาติวิทยา

อาจารย์ชลิดาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีชีววิทยา เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปริญญาโท ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และปริญญาเอก Architecture and Planning University of Sassari ประเทศอิตาลี

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.พุทธชาด อังณะกูร

4.3 คะแนนเฉลี่ย

31 รีวิว

3 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้าน Instructional Design Learning Technology และ Knowledge Sharing
 • ปริญญาเอก Applied Technology and Performance Improvement University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท Business Studies University of North Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี ด้านการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผศ. ดร.เสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์

4.3 คะแนนเฉลี่ย

31 รีวิว

2 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา การเรียนการสอนแบบผสมผสานและการเรียนแบบออนไลน์
 • ปริญญาเอก ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท ด้านการสอนและเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี ด้านภาษาไทยและเทคโนโลยีการศึกษา เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ. ดร.ศรัณวิชญ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

4.3 คะแนนเฉลี่ย

29 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการวางผังพื้นที่สาธารณะเพื่อส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ของคนและเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้เครื่องมือในการสื่อสารเพื่อใช้ในการวางแผนและการออกแบบแผนผังเชิงกายภาพ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการสื่อสารกับกลุ่มคนและชุมชน
 • ปริญญาเอก Architecture and Planning University of Sassari ประเทศอิตาลี
 • ปริญญาโท Policy Sciences) MEXT scholarship Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น
 • ปริญญาตรี ด้านการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผศ. ดร.ชลิดา จูงพันธ์

4.3 คะแนนเฉลี่ย

29 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตรศึกษาและการสอนธรรมชาติวิทยา
 • ปริญญาเอก บรรพชีวินวิทยา นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ปริญญาโท ชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ปริญญาตรี ชีววิทยา เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

10,651 รีวิว

57 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
 • สถาบันการศึกษาชั้นนำที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยการเรียนรู้
 • ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ให้คุณค่าแก่การยอมรับและความเข้าใจระหว่างผู้สอนผู้เรียนผ่านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เชื่อมร้อยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่หล่อเลี้ยงการเจริญเติบโตทางด้านปัญญาและจิตวิญญาณ
คะแนนเฉลี่ย
4.3
รายละเอียด
5 ดาว
20
4 ดาว
3
3 ดาว
3
2 ดาว
0
1 ดาว
3
รีวิวบทเรียน
Default
by Akarapon Preecharak
Default
by นายกิตติพงษ์ มินทะนา
315100958 1705308389854405 2797385134316353885 n
by บรรจง กิจธนบํารุง
Open uri20191118 50919 b68dfc?1574044914
by Pattarakan Wongnurak
Default
by ธัญชนก เทพภิบาล
Avatar
by Chanwiruen Chonhirunkitwattana
Default
by Pawaruth Sribunkert
Default
by จารุเดช โตจำศิลป์
Avatar
by Natthapon Jankajang
อยากให้เพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนความรู้ในชั้นเรียนให้มากขึ้นกว่าการฟังการบรรยาย
Default
by ศศิบุษย์ เอกภิรมย์พงษ์
เนื้อหาเยอะไปหน่อยค่ะ

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที