Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 52 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 17 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 52 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 17 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

ดร.อรชร อิงคานุวัฒน์

4.5 คะแนนเฉลี่ย

21 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์มากกว่า 21 ปีในการทำงานระดับผู้จัดการให้กับบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมด้านเครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม
 • ผู้ก่อตั้งบริษัท สกินแล็บ เอเชีย จำกัด
 • วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.ม. (เภสัชวิทยา) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

10,626 รีวิว

57 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

3,048 รีวิว

20 คอร์ส

 • วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะสหสาขาวิชาที่ผสานรวมองค์ความรู้ทั้งในด้านการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
 • เน้นแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ ส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริหารและการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ ฯลฯ

ในแต่ละวัน เราจะพบความท้าทายและปัญหาใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงาน แต่บ่อยครั้งที่ปัญหาไม่ได้ถูกแก้ไข หรือถูกแก้ไขอย่างไม่ตรงจุด เพราะผู้แก้ปัญหาไม่ได้เข้าใจปัญหาและความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแท้จริง ซึ่งการแก้ปัญหาให้ตรงจุดนี้จะสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการเรียนรู้เทคนิคเพื่อปรับวิธีการคิด รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาให้เกิดทางออกใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ ทำให้เกิดเป็น Solution ที่ตอบสนองความต้องการและสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างตรงจุดนั่นเอง

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- การคิดเพื่อแก้ปัญหา
- การพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาด้วยหลักการออกแบบสำหรับมนุษย์
- การพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาด้วยการคิดเชิงออกแบบ
- กรณีศึกษาหลักการออกแบบสำหรับมนุษย์

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส
(E) คอร์สนี้เป็นคอร์สวิชาเลือก (Elective Course Course) ของหลักสูตรปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 60% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 40% ของเกรด โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้

A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร
อาจารย์ ดร.อรชร อิงคานุวัฒน์
ปัจจุบันอาจารย์อรชรดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในด้านธุรกิจ อาจารย์อรชรมีประสบการณ์มากกว่า 21 ปีในการทำงานระดับผู้จัดการให้กับบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมด้านเครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม อาทิ Roche, Abbott, B. Braun, Zuellig Pharma เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของ บริษัท สกินแล็บ เอเชีย จำกัด ซึ่งให้บริการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกด้วย

อาจารย์อรชรจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม ระดับปริญญาโท ด้านเภสัชวิทยา และพยาบาลศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ดร.อรชร อิงคานุวัฒน์

4.5 คะแนนเฉลี่ย

21 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรีนวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (dX) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์มากกว่า 21 ปีในการทำงานระดับผู้จัดการให้กับบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรมด้านเครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม
 • ผู้ก่อตั้งบริษัท สกินแล็บ เอเชีย จำกัด
 • วท.ด. (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.ม. (เภสัชวิทยา) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พย.บ. (พยาบาลศาสตร์) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

10,626 รีวิว

57 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

3,048 รีวิว

20 คอร์ส

 • วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะสหสาขาวิชาที่ผสานรวมองค์ความรู้ทั้งในด้านการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
 • เน้นแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ ส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริหารและการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ ฯลฯ
คะแนนเฉลี่ย
4.5
รายละเอียด
5 ดาว
12
4 ดาว
8
3 ดาว
0
2 ดาว
1
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by วรานนท์ นนทโคตร์
Avatar
by Chaiyawat Jinda
323619406 608643711265938 267470349019969588 n
by สรพงษ์ ด่านระงับ
Avatar
by ปรัชญา รักความสุข
Pic2
by Natthanan Sakruangrit
Img20210626102222
by นิพาดา เจิมศรี
Profile
by วุฒิกรณ์ เอกดำรงกิจ
Default
by KITTIKORN MUIPUAK
?1511426479
by Sukawat Pavasant
Default
by กสิณ สุขสง

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที