Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 57 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 11 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 57 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 11 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

รองศาสตราจารย์ ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด

4.7 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

1 คอร์ส

 • ประธานกรรมการ ARSA Productions.
 • นักพัฒนาเกมทางด้าน DeepTech
 • ผู้พัฒนา Arsa Framework และแพลทฟอร์มสร้างแอปพลิเคชัน
 • Ph.D. (IT). King Mongkut University of Thechnology North Bangkok
 • M.Sc. (Management IT) Walailak University
 • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), ม.ราชภัฎธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

11,096 รีวิว

62 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

3,141 รีวิว

20 คอร์ส

 • วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะสหสาขาวิชาที่ผสานรวมองค์ความรู้ทั้งในด้านการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
 • เน้นแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ ส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริหารและการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ ฯลฯ

เรียนรู้กลยุทธ์ Digital Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบโครงสร้างด้านเทคโนโลยี สินค้า และบริการ เพื่อให้ตอบโจทย์สังคมดิจิทัล

เรียนรู้กลยุทธ์ Digital Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบโครงสร้างด้านเทคโนโลยี สินค้า และบริการ เพื่อให้ตอบโจทย์สังคมดิจิทัล

กระบวนการคิดเชิงออกแบบมาประยุกต์ใช้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ในการออกแบบโครงสร้างทั้งในด้านเทคโนโลยี สินค้า หรือบริการ และเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมในระดับเศรษฐกิจมหภาคได้อีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้โครงสร้างต่าง ๆ ตอบโจทย์เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในโลกดิจิทัล โลกที่ทุกอย่างมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ 
- ความหมายและความเป็นมาของสถาปัตยกรรมสังคมดิจิทัล
- ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสถาปัตยกรรมสังคมดิจิทัล 
- การสร้างการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมสังคมดิจิทัลด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
- การสร้างความมั่นคงทางด้านสังคมดิจิทัลผ่านกรณีศึกษาสังคมดิจิทัลในปัจจุบัน 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่ 
คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส
(E) คอร์สนี้เป็นคอร์สวิชาเลือก (Elective Course Course) ของหลักสูตรปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 60% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 40% ของเกรด โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้

A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99 

ประวัติวิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด
ปัจจุบันอาจารย์อาษาดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโทการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (MCI)

อาจารย์อาษาจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปริญญาโท ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และปริญญาตรี ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
รองศาสตราจารย์ ดร.อาษา ตั้งจิตสมคิด

4.7 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

1 คอร์ส

 • ประธานกรรมการ ARSA Productions.
 • นักพัฒนาเกมทางด้าน DeepTech
 • ผู้พัฒนา Arsa Framework และแพลทฟอร์มสร้างแอปพลิเคชัน
 • Ph.D. (IT). King Mongkut University of Thechnology North Bangkok
 • M.Sc. (Management IT) Walailak University
 • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), ม.ราชภัฎธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

11,096 รีวิว

62 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

3,141 รีวิว

20 คอร์ส

 • วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะสหสาขาวิชาที่ผสานรวมองค์ความรู้ทั้งในด้านการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
 • เน้นแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ ส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริหารและการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ ฯลฯ
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
17
4 ดาว
0
3 ดาว
3
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Chanakun Kaewkhamsaen
Default
by Pattanan Thamrujikul
Open uri20200120 77185 12jyowb?1579501761
by Songkiet Manoharn
Open uri20210417 25 6eckrk?1618652767
by Nop Khun
Fb img 1454895624715 original
by วิภพ เลาหเธียรประธาน
Default
by nutty sfk
Img 3867
by ทวีศักดิ์ คำปก
K eta
by Anyamanee Khattiya
323619406 608643711265938 267470349019969588 n
by สรพงษ์ ด่านระงับ
Open uri20190130 4919 17gt3kx?1548837810
by Rung Jirathanachote

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที