Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 29 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 9 ชั่วโมง 27 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 5 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 29 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 9 ชั่วโมง 27 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 5 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

ผศ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

355 รีวิว

2 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองผู้อำนวยการสายบริการและการเรียนรู้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาด้านการบริหารการปฏิบัติการ โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การจัดการโครงการ การบริหารงานแบบอไจล์ ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 100 แห่ง
 • นักวิจัยด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ร่วมกับองค์กรนานาชาติ World Bank และ IDE-JETRO
 • อดีตผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ American Stock Exchange
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

11,064 รีวิว

60 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม

เรียนรู้ทฤษฎีและแนวคิดในการสร้างกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (operations strategy) ที่มีความยืดหยุ่น ตอบโจทย์กับโลกปัจจุบัน และยังคงไว้ด้วยการสร้างสินค้าที่มีคุณภาพดี

Operations Strategy กลยุทธ์ทางการจัดการ - เรียนรู้ทฤษฎีและแนวคิดในการสร้างกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (operations strategy) ที่มีความยืดหยุ่น ตอบโจทย์กับโลกปัจจุบัน และยังคงไว้ด้วยการสร้างสินค้าที่มีคุณภาพดี

การบริหารการปฏิบัติการ (Operations) เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกองค์กรไม่สามารถละเลยได้ การบริหารการปฏิบัติการไม่ได้ครอบคลุมแค่เรื่องการผลิต หรือการมอบสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้ตรงเวลาเท่านั้น แต่รวมถึงการวางแผนให้ทุกขั้นตอนของการผลิตให้เป็นไปได้อย่างราบรื่น และส่งมอบสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า ตลอดจนการสร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมอยู่ในการผลิตนี้

ในยุคดิจิทัลนี้ การบริหารการปฎิบัติการมีความท้าทายมากกว่าในยุคอดีตมาก เพราะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในความต้องการของลูกค้า หรือแม้แต่เทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในการบริหารจัดการก็มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การสร้างแผนกลยุทธ์การปฎิบัติการ (Operations Strategy) ในปัจจุบันจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความยืดหยุ่น เพื่อตอบโจทย์กับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดและไม่สามารถคาดการณ์ได้ แต่ยังต้องคงไว้ซึ่งคุณภาพและตอบโจทย์เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นในโครงการนั้น ๆ

ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทฤษฎีและแนวคิดในการสร้างกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการตั้งแต่ภาพรวมของการสร้างกลยุทธ์ ไปจนถึงการวางแผนการดำเนินงาน การบริหารจัดการขั้นตอนต่าง ๆ การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมไปถึงวิธีการและเครื่องมือในการบริหารจัดการโครงการ ในยุคที่ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ควบคู่ไปกับความสามารถของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ไร้ขีดจำกัด

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- ทฤษฎีและแนวคิดการปฎิบัติการ
- การสร้างกลยุทธ์และความยั่งยืนในด้านการปฎิบัติการ
- การวางแผนการดำเนินงาน
- การบริหารจัดการขั้นตอนต่าง ๆ
- การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
- การบริหารจัดการโครงการ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส
(E) คอร์สนี้เป็นคอร์สเลือก (Elective Course) ของหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 40% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 60% ของเกรด

โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้
A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร
อาจารย์กฤษณ์ ปัทมะโรจน์ (อ.บอย)

อาจารย์กฤษณ์ เป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สอนและทำวิจัยทางด้านบริหารการปฏิบัติการ มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ AMEX ของสหรัฐอเมริกา ด้วยความเข้าใจธุรกิจแบบรอบด้าน ทำให้อ.กฤษณ์ สนใจศึกษาด้าน Digital Transformation จาก MIT Sloan School of Management เพื่อนำมาวิจัยและประยุกต์ใช้กับธุรกิจในประเทศไทย อ.กฤษณ์มีประสบการณ์ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation รวมถึงการประยุกต์แนวทาง Agile Management และ Design Thinking เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรสู่อนาคต ทั้งในภาครัฐและบริษัทเอกชนขนาดใหญ่มากมาย ในด้านบริหาร ปัจจุบัน อาจารย์กฤษณ์ เป็นรองผู้อำนวยการสายบริการและการเรียนรู้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์กฤษณ์ จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาเอกด้านสหวิทยาการ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ.กฤษณ์ ปัทมะโรจน์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

355 รีวิว

2 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองผู้อำนวยการสายบริการและการเรียนรู้ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษาด้านการบริหารการปฏิบัติการ โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การจัดการโครงการ การบริหารงานแบบอไจล์ ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 100 แห่ง
 • นักวิจัยด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ร่วมกับองค์กรนานาชาติ World Bank และ IDE-JETRO
 • อดีตผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ American Stock Exchange
 • ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

11,064 รีวิว

60 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
คะแนนเฉลี่ย
4.8
รายละเอียด
5 ดาว
137
4 ดาว
19
3 ดาว
2
2 ดาว
0
1 ดาว
1
รีวิวบทเรียน
Default
by สมใจ จิตมงคลทอง
Default
by ณัณช์ธฉัตร สุพัฒน์
Default
by Chanakun Kaewkhamsaen
Img 7103
by Jiradech Namdokmai
Default
by เขมิกา อัครวงษ์
Default
by วราภรณ์ ทองเหง้า
Default
by Taweephong Sirikuttanon
Default
by ทวีศักดิ์ พลายรักษา
Default
by Rattaya Chalermwong
Avatar
by ศุภวิชญ์ ตรรกวิรพัท

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที