ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อตกลงและเงื่อนไข

สำหรับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการประกันภัยและความรู้ตลาดทุนผ่านระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้บริการระบบจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ของผู้เข้ารับการอบรม
1. ผู้เข้ารับการอบรมที่ประสงค์เข้ารับการอบรมหลักสูตรแบบออนไลน์หรือทางอิเล็กทรอกนิกส์ (e-learning) ต้องเป็นผู้ที่มีวินัยต่อการพัฒนาตนเอง มีความตั้งใจจริง ความซื่อสัตย์ในการเข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร และพร้อมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ และให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆ กับศูนย์ฝึกอบรมและ/หรือบริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด (รวมเรียกว่า “ศูนย์ฝึกอบรมฯ”) อย่างเคร่งครัด (อาทิ การยืนยันตัวตนของผู้เข้ารับการอบรม การติดตามความต่อเนื่องในการอบรม การตรวจสอบตัวตนระหว่างอบรม การทำแบบทดสอบ การทำแบบประเมินการอบรม)

2. ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเป็นผู้มีรายชื่อและมีสิทธิเข้ารับการอบรม โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องดำเนินการยืนยันตัวตน และปฏิบัติตามเงื่อนไขในขั้นตอนการติดตามความต่อเนื่องในการอบรม รวมถึงปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานระบบจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ และระเบียบอื่นๆ ตามที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ แจ้งให้ทราบอย่างเคร่งครัด

3. ผู้เข้ารับการอบรมตกลงและให้คำรับรองว่าผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้มีคุณสมบัติในการเข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตรจริง และต้องเข้ารับการอบรมด้วยตนเองตลอดระยะเวลาการอบรม โดยรับรองว่าการอบรมหลักสูตรออนไลน์นี้ไม่สามารถให้บุคคลอื่นเข้ารับการหรือมีส่วนร่วมในการอบรมในหลักสูตรใดๆ ได้ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบและตกลงว่า (ก) การใช้อีเมล์ (e-mail) สำหรับการสมัครและ/หรือการเข้ารับการอบรมกับศูนย์ฝึกอบรมฯ จะต้องเป็นอีเมล์ (e-mail) ของตนเองและเป็นเพียงอีเมล์ (e-mail) เดียว โดยไม่สามารถนำอีเมล์ (e-mail) ดังกล่าวไปใช้หรือถูกนำไปใช้ร่วมกับผู้อื่นในการสมัครและ/หรือเข้ารับการอบรมได้ และ (ข) การให้ผู้อื่นใช้ “รหัสผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password)” ของตัวเอง หรือใช้ “รหัสผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password)” ของผู้อื่น เพื่อเข้าระบบ (Login) ไม่ว่ากรณีใด จะได้รับการยกเลิกสิทธิ์เข้ารับการอบรมออนไลน์ทุกหลักสูตร หากพบว่ามีผู้เข้ารับการอบรมไม่มีคุณสมบัติ หรือไม่เข้ารับการอบรมด้วยตนเอง หรือมีบุคคลอื่นมาอบรมแทนหรือมีส่วนร่วมในการอบรม ทางศูนย์ฝึกอบรมฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณายกเลิกความให้เห็นชอบในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรใดๆ และตัดสิทธิให้ไม่ผ่านการเข้าอบรม

4. ผู้เข้ารับการอบรมตกลงจะเข้ารับการอบรมตามวันที่และระยะเวลาการอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ กำหนด

5. ในกรณีที่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการลดจำนวนชั่วโมงการอบรมภายใต้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) กำหนด ผู้รับเข้ารับการอบรมดังกล่าวตกลงดำเนินการและยอมรับเงื่อนไขดังนี้
(ก) จัดส่งหลักฐานประเภทต่างๆ และภายในระยะเวลาตามที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ กำหนด เพื่อยืนยันคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับการลดจำนวนชั่วโมงการอบรม โดยการแนบหลักฐานผ่านช่องทางการสมัครการอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ กำหนด ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกอบรมฯ มีสิทธิในการขอให้ผู้เข้ารับการอบรมจัดส่งเอกสารหรือขอให้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในภายหลัง
(ข) รับรองว่าหลักฐานและข้อมูลใดๆ ที่แจ้งให้กับศูนย์ฝึกอบรมเป็นจริงและถูกต้อง
(ค) หากปรากฎว่าผู้เข้ารับการอบรมไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับการลดจำนวนชั่วโมงการอบรม และ/หรือจัดส่งหลักฐานหรือข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง และ/หรือ จัดส่งเอกสารหลังจากระยะเวลาที่ศูนย์อบรมฯกำหนด ผู้เข้ารับการอบรมอาจถูกพิจารณาไม่ได้รับสิทธิการลดจำนวนชั่วโมงการอบรม หรือไม่ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร หรือถูกตัดสิทธิในการผ่านการเข้าอบรม (แล้วแต่กรณี) ตามที่ศูนย์ฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบ

6. ผู้เข้ารับการอบรมตกลงและให้คำรับรองว่าข้อมูลต่างๆ ที่ได้แจ้งศูนย์ฝึกอบรมฯ หรือผู้ให้บริการเป็นข้อมูลที่แท้จริง ถูกต้องและครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และไม่มีข้อมูลและเอกสารใดๆ ที่ผู้เข้ารับการอบรมปกปิดอันควรที่จะแจ้งหรือเป็นความเท็จ และตกลงที่จะส่งมอบเอกสารและข้อมูลใดๆ เพื่อให้ทางศูนย์ฝึกอบรมฯ ตรวจสอบเมื่อได้รับการร้องขอ
หากปรากฏว่าข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรมเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้แจ้งไว้กับศูนย์ฝึกอบรมฯ ผู้เข้ารับการอบรมตกลงที่จะแจ้งให้ศูนย์ฝึกอบรมฯ ทราบโดยทันที
โดยหากปรากฏว่าข้อมูลใดๆ ของผู้เข้ารับการอบรม ไม่จริงหรือเท็จ หรือปกปิดข้อมูลใดที่ควรจะต้องแจ้ง หรือไม่ดำเนินการแจ้งหรือแจ้งล่าช้าในกรณีที่ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง ทางศูนย์ฝึกอบรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกความให้เห็นชอบในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตร และตัดสิทธิในการผ่านการเข้าอบรม

7. ผู้เข้ารับการอบรมตกลงว่าจะต้องจัดเตรียมสถานที่ ระยะเวลา และอุปกรณ์ใดๆ ให้พร้อมสำหรับการอบรม และเตรียมตนเองให้พร้อม โดยจะต้องงดกิจกรรมใดๆ ในขณะเข้าอบรม อาทิ การงดใช้อุปกรณ์สื่อสารในขณะเข้ารับการอบรม (อาทิ โทรศัพท์ Tablet คอมพิวเตอร์อื่น) และงดใช้อุปกรณ์ที่ใช้อบรมในการทำกิจการอื่นๆ ในขณะการอบรม
ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบและตกลงว่าในระหว่างการอบรมกับทางศูนย์ฝึกอบรมฯ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องอยู่และใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การอบรมที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ในพื้นที่ราชอาณาจักรไทยเท่านั้น โดยหากปรากฏว่าผู้เข้ารับการอบรมไม่ปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าว ผู้เข้ารับการอบรมอาจจะไม่มีสิทธิเข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว และไม่มีสิทธิในการขอรับเงินคืนค่าธรรมเนียมการอบรมและเรียกร้องใดๆ จากศูนย์ฝึกอบรมฯ

8. ผู้เข้ารับการอบรมตกลงและรับทราบว่า จะต้องถ่ายรูปบัตรประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่เริ่มการอบรม คู่กับการถ่ายใบหน้าจริงของผู้เข้าการอบรม ตามวิธีการที่ระบบได้กำหนดไว้ โดยหากปรากฏว่าผู้เข้ารับการอบรมไม่ปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าว ทางศูนย์ฝึกอบรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกความเห็นชอบในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตร และตัดสิทธิ์ในการผ่านการเข้าอบรม

9. ผู้เข้ารับการอบรมตกลงและรับทราบว่าตนเองจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตามความต่อเนื่องในการอบรมตลอดระยะเวลาการอบรมภายใต้เงื่อนไขที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ กำหนด โดยศูนย์ฝึกอบรมฯ จะมีการสุ่มการตรวจสอบการเข้าอบรม ดังเช่น
(ก) การถ่ายรูปใบหน้าของผู้เข้ารับการอบรม (ซึ่งกรณีดังกล่าวไม่สามารถใช้รูปภาพหรือสิ่งอื่นใดของผู้เข้ารับการอบรมแทนได้) หรือ (ข) การตรวจภาพของบัตรประจำตัวประชาชนว่าตรงหรือไม่กับที่ลงทะเบียนไว้กับศูนย์ฝึกอบรมฯ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องใช้เอกสารที่ราชการออกให้เท่านั้น ได้แก่ (ก) บัตรประชาชน (ข) ใบขับขี่ (ค) หรือหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเอกสารดังกล่าวจะต้องเป็นเอกสารที่ยังไม่หมดอายุและจะต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น
โดยหากปรากฏว่าในขณะที่ผู้เข้ารับการอบรมไม่พร้อมในการปฏิบัติขั้นตอนการติดตามความต่อเนื่องในการอบรม อาทิ ผู้เข้ารับการอบรมไม่ถ่ายรูปใบหน้าตนเองหรือบัตรประชาชนตามคำแนะนำของศูนย์ฝึกอบรมฯ และทำให้ไม่ผ่านเงื่อนไขการตรวจสอบ ทางศูนย์ฝึกอบรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายกเลิกความให้เห็นชอบในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตร และตัดสิทธิ์ในการผ่านการเข้าอบรม
ทั้งนี้ หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยสำหรับขั้นตอนการติดตามความต่อเนื่องในการอบรมดังกล่าว ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องติดต่อและสอบถามกับศูนย์ฝึกอบรมฯ เพื่อรับคำแนะนำและปฏิบัติตามแนวทางดำเนินการจากศูนย์ฝึกอบรมฯ เท่านั้น

10. ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องจัดเตรียมและใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การอบรมที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ตลอดเวลา เพื่อพร้อมสำหรับการอบรมหลักสูตรออนไลน์นี้ได้ตามมาตรฐานที่ศูนย์ฝึกอบรมฯกำหนด

ทั้งนี้ อุปกรณ์และเทคโนโลยีขั้นต่ำที่ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องใช้ตลอดระยะเวลาการอบรมมีดังนี้เป็นอย่างน้อย
(ก) แพลตฟอร์ม (Platform) ของระบบจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ จะรองรับการใช้งานผ่าน Web Browser Version ในแต่ละระบบปฏิบัติการ ดังนี้
Chrome
Minimum version: Version 53
Recommended version: Version ล่าสุด

Safari
Minimum version: Version 11
Recommended version: Version ล่าสุด

Chrome for mobile (android)
Minimum version: Version 81
Recommended version: Version ล่าสุด

Safari for mobile (iOS)
Minimum version: Version 11
Recommended version: Version ล่าสุด

(ข) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
CPU
Minimum: Intel Premium 4 processor
Recommended: Intel core i3 ขึ้นไป

Memory
Minimum: 2 GB
Recommended: 4GB ขึ้นไป

(ค) ความเร็วของอินเตอร์เน็ต (Internet) ขั้นต่ำที่แนะนำ
ระดับความชัด 480p
Minimum download speed: 2Mbps Latency < 800 ms
Recommended speed: 4Mbps Latency < 500 ms

ระดับความชัด 720p
Minimum download speed: 4Mbps Latency < 800 ms
Recommended speed: 6Mbps Latency < 500 ms

ระดับความชัด 1080p
Minimum download speed: 6Mbps Latency < 800 ms
Recommended speed: 8Mbps Latency < 500 ms

(ง) ต้องเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกล้องติดตั้ง

11. ผู้เข้ารับการอบรมตกลงว่าศูนย์ฝึกอบรมฯ ไม่มีหน้าที่ในการดำเนินการแก้ไขข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรม รวมถึงแก้ไขข้อบกพร่องหรือปัญหาการใช้บริการในอุปกรณ์การอบรมของผู้เข้ารับการอบรมที่มีสาเหตุเกิดจากความผิดและ/หรือข้อบกพร่องของระบบหรืออุปกรณ์ของผู้เข้ารับการอบรมเอง ซึ่งอาจมีคุณสมบัติหรือคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานการใช้งานระบบจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ ความขัดข้องในระหว่างการอบรมอันเกิดจากผู้เข้ารับการอบรมไม่ว่ากรณีใด ไม่สามารถใช้เป็นเหตุขอทำแบบทดสอบได้มากกว่าที่กำหนด หรือเรียกร้องให้ศูนย์ฝึกอบรมฯ ดำเนินการใดๆ

12. ผู้เข้ารับการอบรมทราบว่าการอบรมหลักสูตรออนไลน์นี้เป็นการบันทึกวีดีโอหรือไฟล์การอบรมไว้ล่วงหน้า

13. ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบว่าตนเองสามารถส่งคำถาม ข้อสงสัย หรือบทสนทนากับวิทยากรหรือศูนย์ฝึกอบรมฯ ในขณะอบรมได้ (Discussion Board) ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมตกลงว่าจะต้องใช้คำและวาจาที่สุภาพ โดยไม่เป็นคำหยาบ คำหมิ่นประมาท หรือละเมิดสิทธิทางกฎหมายกับบุคคลอื่น และจะสอบถามหรือสนทนาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่อบรมเท่านั้น ในกรณีที่ผู้เข้ารับการอบรมไม่ปฏิบัติตามวรรคต้น ศูนย์ฝึกอบรมฯ มีสิทธิที่จะพิจารณาลบข้อความดังกล่าว (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบ

14. การทำแบบทดสอบทุกประเภท ไม่มีการเฉลย ผู้เข้ารับการอบรมสามารถค้นหาทุกคำตอบด้วยตนเอง โดยการศึกษาทบทวนเนื้อหาบทเรียนได้ตลอดช่วงระยะเวลาการอบรมหลักสูตรออนไลน์นี้ตามระยะเวลาที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ กำหนด และเกณฑ์การผ่านการทดสอบจะเป็นไปตามที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ กำหนด

15. ศูนย์ฝึกอบรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนผู้เข้ารับการอบรมที่มีพฤติกรรมไม่สุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ออกจากระบบจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ของศูนย์ฝึกอบรมฯ ทันทีที่พบ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ

16. ศูนย์ฝึกอบรมฯ สงวนสิทธิ์ในกระบวนการจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ทุกขั้นตอน อาทิ การพิจารณาอนุมัติสิทธิให้เข้ารับการอบรม การระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิ์เข้ารับการอบรม การพิจารณาผลการทดสอบ การพิจารณารับรองการผ่านแต่ละหลักสูตร การพิจารณาอนุมัติให้หนังสือรับรอง (ทั้งแบบออนไลน์หรือต้นฉบับ) ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ เป็นต้น โดยศูนย์ฝึกอบรมฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือชี้แจงรายละเอียดเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ ศูนย์ฝึกอบรมฯ อาจนำส่งข้อมูลและแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวให้หน่วยงานอื่นทราบ อาทิ คปภ. หรือศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (แล้วแต่กรณี)

17. เงื่อนไขและวิธีการคืนค่าธรรมเนียมการอบรม
(ก) สาเหตุและเงื่อนไขการคืนค่าธรรมเนียมการอบรม
(1) การขอคืนค่าธรรมเนียมการอบรมในช่วงระยะเวลาก่อนถึงกำหนดเริ่มการอบรม ในช่วงระยะเวลาก่อนถึงกำหนดเริ่มการอบรม หากผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมและประสงค์จะขอคืนค่าธรรมเนียมการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องทำคำร้องขอโดยแจ้งให้ศูนย์ฝึกอบรมฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 4 วัน ก่อนถึงกำหนดเริ่มการอบรมนั้นๆ
(2) การขอคืนค่าธรรมเนียมการอบรมในช่วงระหว่างการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมอาจจะมีสิทธิในการขอคืนค่าธรรมเนียมการอบรมได้ หากปรากฏว่าผู้เข้ารับการอบรมอยู่ภายใต้เงื่อนไขทั้งหมดดังต่อไปนี้ ผู้เข้ารับการอบรมไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้หรือ เข้ารับการอบรมได้แต่ระบบการจัดอบรมไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีสาเหตุอันเนื่องจากความบกพร่องหรือผิดปกติในระบบจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ของศูนยฝึกอบรมฯ เองเท่านั้น โดยต้องไม่ใช่สาเหตุที่เกิดจากความผิดและ/หรือข้อบกพร่องของผู้เข้ารับการอบรมหรือบุคคลอื่นเอง อาทิ ระบบเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ของผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องไม่ได้เริ่มเข้ารับการอบรมแล้ว เป็นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 25 ของระยะเวลาหรือชั่วโมงการอบรมทั้งหมดในหลักสูตรนั้นๆ และ ผู้เข้ารับการอบรมได้ทำคำร้องขอการคืนค่าธรรมเนียมการอบรม พร้อมข้อมูลและหลักฐานที่แสดงถึงเหตุดังกล่าวที่ครบถ้วน โดยแจ้งให้ศูนย์ฝึกอบรมฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่กำหนดการอบรมนั้นๆ ได้เริ่มขึ้น

(ข) การพิจารณาคำร้องขอคืนค่าธรรมเนียมการอบรม
(1) ศูนย์ฝึกอบรมฯ ตกลงจะพิจารณาคำร้องขอคืนค่าธรรมเนียมการอบรม และตอบกลับผลพิจารณาว่าจะคืนค่าธรรมเนียมการอบรมหรือไม่โดยเร็ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 วันทำการ นับตั้งแต่ระยะเวลาที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ ได้รับคำร้องขอตามวิธีการ พร้อมกับข้อมูลและหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนสำหรับการพิจารณาคำร้องขอดังกล่าวจากผู้เข้ารับการอบรม
(2) ผู้เข้ารับการอบรมตกลงและรับทราบว่าในช่วงระยะเวลาการพิจารณาคำร้องขอของศูนย์ฝึกอบรมฯ ดังกล่าว ระยะเวลาการอบรมยังดำเนินต่อเนื่อง โดยไม่ถือเป็นเหตุที่จะระงับหรือหยุดระยะเวลาการอบรมของผู้เข้ารับการอบรมที่อยู่ระหว่างการรอพิจารณาการคืนค่าธรรมเนียมการอบรมได้ ดังนั้น หากปรากฏว่า ผลการพิจารณาคำร้องขอคืนค่าธรรมเนียมการอบรมออกเมื่อระยะเวลาการอบรมนั้นเสร็จสิ้นแล้วหรือทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีระยะเวลาอบรมน้อยลง ผู้เข้ารับการอบรมไม่มีสิทธิในการเรียกร้องใดๆ กับศูนย์ฝึกอบรมทั้งสิ้น

(ค) การคืนค่าธรรมเนียมการอบรม กรณีที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้มีสิทธิได้รับการคืนค่าธรรมเนียมการอบรม ศูนย์ฝึกอบรมฯ จะแจ้งให้ผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าวทราบ และจะดำเนินการคืนค่าธรรมเนียมภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้แจ้งให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบ โดยวิธีการคืนค่าธรรมเนียมการอบรมเช่นเดียวหรือช่องทางเดียวกับที่ผู้เข้ารับการอบรมชำระค่าธรรมเนียมการอบรมให้ศูนย์ฝึกอบรมฯ ในขณะที่ลงทะเบียนการอบรม

(ง) ข้อสงวนสิทธิ์ ศูนย์ฝึกอบรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่คืนค่าธรรมเนียมการอบรมในทุกกรณีๆ หากปรากฎว่าผู้เข้ารับการอบรมไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและ/หรือไม่เป็นบุคคลที่มีสิทธิในการได้รับคืนค่าธรรมเนียมการอบรมตามระเบียบที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ กำหนด รวมถึงอาจพิจารณาตัดสิทธิการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรใดๆ หากผู้เข้ารับการอบรมมีเจตนาทุจริตหรือปลอมแปลงข้อมูลและหลักฐานในการขอคืนค่าธรรมเนียมการอบรม ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ผู้เข้ารับการอบรมตกลงและยอมรับว่าผลการพิจารณาการคืนค่าธรรมเนียมการอบรมของศูนย์ฝึกอบรมเป็นที่เด็ดขาด

18. ผู้เข้ารับการอบรมตกลงและรับทราบว่าบริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด อาจมีการเก็บ รวบรวม เปิดเผยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือประมวลผลข้อมูลต่างๆ ของผู้เข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ดังเช่น เพื่อเป็นฐานข้อมูลลูกค้า การนำเสนอหรือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ หรือเป็นช่องทางการติดต่อกับผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงระบบของบริษัท

19. หากมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำ และการแจ้งหรือดำเนินการขอคืนค่าธรรมเนียมการอบรม โปรดติดต่อศูนย์ฝึกอบรมฯ ที่  cpd.info@skillLane.com เท่านั้น