ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการประกันภัยและความรู้ตลาดทุนผ่านระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)

1. หลักการ
ศูนย์ฝึกอบรมฯ เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการอบรมฯ ทุกท่านที่ใช้บริการผ่านระบบหรือช่องทางการให้บริการจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ฯ ของศูนย์ฝึกอบรมฯ หรือตัวแทนของศูนย์ฝึกอบรมฯ และตระหนักในการปกป้องข้อมูลดังกล่าว โดยการปฏิบัติตามนโยบายนี้

การเข้าถึงหรือการใช้งานผ่านระบบการให้บริการจัดอบรมหลักสูตรการประกันภัยและความรู้ตลาดทุน (แล้วแต่กรณี) ผ่านระบบการให้บริการจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ฯ นี้ของศูนย์ฝึกอบรมฯ ถือว่าผู้เข้ารับการอบรมฯ ตกลงยอมรับเงื่อนไขของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของศูนย์ฝึกอบรมฯ ฉบับนี้
2. คำนิยาม
“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” :
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“ก.ล.ต.” :
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“การให้บริการจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ฯ” :
การให้บริการการจัดอบรมหลักสูตรฯ ผ่านระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ ที่มีสิทธิเข้าอบรม หรือบุคคลที่ใช้บริการ โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการเป็นไปตามศูนย์ฝึกอบรมฯ กำหนด

ทั้งนี้ การให้บริการการอบรมหลักสูตรฯ จะเป็นดำเนินการผ่าน (ก) www.skillLanecpd.com และให้หมายความรวมถึงแอพพลิเคชั่นสำหรับการใช้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ (ข) ช่องทางการให้บริการของ SkillLane หรือ (ค) การให้บริการผ่านช่องทางอื่นใดตามที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ กำหนด

“ข้อมูลที่เก็บรวบรวม” :
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามที่นโยบายนี้กำหนด โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมโดยอัติโนมัติเมื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ ดำเนินการเข้าถึง Log in หรือใช้บริการผ่านช่องทางการให้บริการจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ฯ

“ข้อมูลส่วนบุคคล” :
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงข้อมูลอื่นตามที่นโยบายนี้หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

“คปภ.” :
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

“ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยฯ” :
ตัวแทนประกันชีวิต ตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต และนายหน้าประกันภัย ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งประสงค์จะขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าประกันวินาศภัยและ/หรือประกันชีวิต (แล้วแต่กรณี) โดยการใช้บริการอบรมหลักสูตรผ่านระบบการให้บริการจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ฯ

“นายจ้างหรือต้นสังกัดฯ” :
นายจ้าง ผู้ว่าจ้างหรือต้นสังกัด ที่ประสงค์ให้และจัดส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ ในการเข้ารับการอบรมผ่านการให้บริการจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ฯ นี้

“ผู้เข้ารับการอบรมฯ” :
บุคคลดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ที่มีคุณสมบัติและได้ลงทะเบียนผ่านระบบการให้บริการจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ฯ ที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ กำหนดในแต่ละหลักสูตรฯ
(ก) ตัวแทนและนายหน้าประกันภัยฯ สำหรับหลักสูตรอบรมประกันภัย หรือ
(ข) ผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant) และผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planning) สำหรับหลักสูตรอบรมตลาดทุน

“ศูนย์ฝึกอบรมฯ” :
ศูนย์ฝึกอบรม หรือหน่วยงานที่จัดอบรม หรือสถาบันฝึกอบรมดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นผู้จัดอบรมในแต่ละหลักสูตรฯ (แล้วแต่กรณี)
(ก) หน่วยงานที่จัดอบรมตามที่ คปภ. เห็นชอบ ซึ่ง SkillLane แจ้งให้ทราบ สำหรับหลักสูตรอบรมประกันภัย หรือ
(ข) SkillLane ในฐานะที่เป็นสถาบันฝึกอบรมตามที่ TSI ให้ความเห็นชอบ สำหรับหลักสูตรอบรมตลาดทุน

“หลักสูตรฯ” :
หลักสูตรเกี่ยวกับ (แล้วแต่กรณี)
(ก) การประกันภัยของผู้ขอรับและขอต่ออายุใบอนุญาตสำหรับเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัยฯ หรือ
(ข) ความรู้ตลาดทุนสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตสำหรับผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant) และ/หรือผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planning)

“SkillLane” :
บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด

“TSI” :
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ขอบเขต
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของศูนย์ฝึกอบรมฯ นี้ ใช้ภายใต้ระบบการให้บริการจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ฯ ของศูนย์ฝึกอบรมฯ รวมถึงช่องทางซึ่งสามารถเข้าถึงได้ภายในแพลทฟอร์มในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ อาจมีการแสดงข้อกำหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมในการให้บริการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ อนุมัติก่อนการเข้าถึงบริการนั้นๆ

ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกอบรมฯ ได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จากระบบการให้บริการจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ฯ โดยศูนย์ฝึกอบรมฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ และที่กฎหมายกำหนด และศูนย์ฝึกอบรมฯ จะจัดเก็บ รวมรวม ใช้ เปิดเผยและประมวลข้อมูลส่วนบุคคคลของเจ้าของข้อมูล โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดเงื่อนไขหรือเหตุผลอื่นที่ให้ทำได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ฐานการปฏิบัติตามสัญญาในการเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับการให้บริการ ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล ภายใต้เงื่อนไขประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของศูนย์ฝึกอบรมฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล ฐานประโยชน์ต่อชีวิต เพื่อป้องกันและยับยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ ฐานประโยชน์สาธารณะ เพื่อการปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อการใช้อำนาจรัฐ หรือเหตุอื่นที่กฎหมายบัญญัติ เป็นต้น

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากผู้เข้ารับการอบรมฯ โดยตรง ศูนย์ฝึกอบรมฯ จะแจ้งการจัดเก็บให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ ทราบไม่เกิน 30 วัน หลังจากการจัดเก็บข้อมูล เว้นแต่กฎหมายกำหนดให้สามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
4. วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 5. ของนโยบายนี้ ศูนย์ฝึกอบรมฯ มีความประสงค์จะจัดเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

• เพื่อนำเสนอหรือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ของศูนย์ฝึกอบรมฯ แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ อาทิ การแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม การตรวจสอบและแจ้งผลการอบรม การตอบโต้บทสนทนา (Discussion Board) การส่งหนังสือรับรองการผ่านการอบรม การติดตามการอบรม การแจ้งเตือนเมื่อใกล้ระยะเวลาที่จะอบรมหลักสูตร แล้วเสร็จ
• เพื่อจัดหาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ของศูนย์ฝึกอบรมฯ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมฯ หรือนายจ้างหรือต้นสังกัดฯ หรือ คปภ. หรือ TSI หรือ ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้องขอ อาทิ เพื่อแสดงรายงานการอบรมของผู้เข้ารับการอบรมฯ ให้แก่นายจ้างหรือต้นสังกัดฯ
• เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูล หรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อนำไปวิเคราะห์หรือเก็บเป็นข้อมูลของศูนย์ฝึกอบรมฯ
• เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อกับผู้เข้ารับการอบรมฯ เกี่ยวกับการปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงระบบการให้บริการจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ฯ หรือการติดต่อเพื่อขอข้อมูลหรือเอกสารต่างๆ เพิ่มในภายหลัง
• เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่และตามสิทธิของศูนย์ฝึกอบรมฯ ภายใต้เงื่อนไขตามข้อตกลง (อาทิ ใบสมัครอบรม) หรือสัญญาฉบับใดๆ ที่เข้าทำระหว่างผู้เข้ารับการอบรมฯ และ/หรือนายจ้างหรือต้นสังกัดฯ กับศูนย์ฝึกอบรมฯ
• เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อดำเนินการตามการร้องขอของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายหรือทางราชการ
• เพื่อการปกป้องหรือประโยชน์ต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือเพื่อความปลอดภัยของศูนย์ฝึกอบรมฯ และ/หรือผู้เข้ารับการอบรมฯ หรือบุคคลอื่น ในกรณีหากศูนย์ฝึกอบรมฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นหรือเหมาะสม

โดยทางศูนย์ฝึกอบรมฯ จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้เข้ารับการอบรมฯ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้นโยบายฉบับนี้ เว้นแต่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นกำหนดเป็นอย่างอื่น
5. ข้อมูลที่เก็บรวบรวม และการนำไปใช้
5.1 ชื่อนามสกุล / คำนำหน้า / ที่อยู่ / อีเมล์ (e-mail) / วันเดือนปีเกิด / อายุ / เพศ / บัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน / เบอร์โทรศัพท์ / การตั้งค่าต่างๆ / ไอพี แอดเดรส (IP Address) / ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือสำเนาทะเบียนสมรส
วัตถุประสงค์
• เพื่อตรวจสอบตัวตนของผู้เข้ารับการอบรมฯ
• เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการใช้บริการและเข้าระบบการให้บริการจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ฯ
• เพื่อรักษาความปลอดภัยต่อบัญชีผู้เข้ารับการอบรมฯ
• เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อกับผู้เข้ารับการอบรมฯ ในด้านต่างๆ

5.2 คุกกี้ (Cookie)
วัตถุประสงค์
• เพื่อเป็นข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมฯ ในครั้งถัดไปที่ผู้เข้ารับการอบรมฯกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของศูนย์ฝึกอบรมฯ

5.3 ข้อมูลการอบรม (อาทิ เลขที่ใบอนุญาต วันที่ออกใบอนุญาต สถานะใบอนุญาต วันหมดอายุ ผลการสอบ แบบประเมินการอบรม รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและเอกสารรับรองตามที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ และ/หรือ คปภ. กำหนด)
วัตถุประสงค์
• เพื่อเป็นการติดตามประวัติ ประสบการณ์ และความคืบหน้า รวมถึงจัดทำข้อมูลในการอบรมหลักสูตรฯ
• เพื่อพิจารณาผลการอบรมและเป็นฐานข้อมูลของศูนย์ฝึกอบรมฯ
• เพื่อเป็นข้อมูลในการอ้างอิง ตรวจ ให้คะแนน และผลการสอบ และออกหนังสือรับรองการผ่านการอบรม

5.4 ข้อมูลความเห็นที่อยู่ใน Discussion Board
วัตถุประสงค์
• เพื่อเป็นข้อมูลและการตอบข้อสงสัยแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ และการพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการออนไลน์

5.5 ข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมระบบการให้บริการออนไลน์
วัตถุประสงค์
• เพื่อเป็นข้อมูลการใช้วิเคราะห์การเข้าใช้งาน การเก็บสถิติของศูนย์ฝึกอบรมฯ

5.6 รูปภาพใบหน้า
วัตถุประสงค์
• เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนก่อนและในระหว่างการอบรม

5.7 นายจ้างหรือต้นสังกัดฯ
วัตถุประสงค์
• เพื่อเป็นข้อมูลติดต่อและการแจ้งผลการเข้ารับการอบรมของผู้เข้ารับการอบรมฯ รวมถึงส่งข้อมูลต่างๆ ให้กับนายจ้างหรือต้นสังกัดฯ สำหรับกรณีที่นายจ้างหรือต้นสังกัด เป็นผู้จัดส่งผู้เข้ารับการอบรมฯ เข้ารับการอบรมนี้กับศูนย์ฝึกอบรมฯ

5.8 ข้อมูลและเอกสารประกอบการเข้ารับการอบรม อาทิ เอกสารเพื่อยื่นขอในการลดหย่อนชั่วโมงการอบรมสำหรับตัวแทนและนายหน้าประกันภัยฯ (อาทิ วุฒิการศึกษา/ ข้อมูลการเป็นวิทยากร )
วัตถุประสงค์
• เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาการเข้ารับการอบรม อาทิ เพื่อยื่นขอในการลดหย่อนชั่วโมงการอบรมหลักสูตรอบรมใบอนุญาตปีที่4 ของตัวแทนและนายหน้าประกันภัยฯ เป็นต้นไป

การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) จะอยู่ภายใต้ความยินยอมของผู้เข้ารับการอบรมฯ ก่อนเท่านั้น เว้นแต่เป็นการจัดเก็บข้อมูลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
6. การเปิดเผยข้อมูล
ศูนย์ฝึกอบรมฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการอบรมฯ ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้

• ให้แก่บริษัทย่อย และบริษัทในเครือของศูนย์ฝึกอบรมฯ
• ให้แก่ผู้ซื้อ หรือนักลงทุน หรือผู้สืบสิทธิ หรือสถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่นที่มีความจำเป็นต้องทราบในกรณีมีการซื้อขายหุ้น ควบรวม การขายกิจการ การกู้ยืมเงินหรือให้กู้เงิน การปรับโครงสร้างทั่วไป หรือองค์กร การเลิกกิจการ หรือการขาย หรือโอนลักษณะอื่นซึ่งสินทรัพย์เพียงบางส่วน หรือทั้งหมดของศูนย์ฝึกอบรมฯ ไม่ว่าโดยการดำเนินธุรกิจตามปกติ หรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การชำระบัญชี หรือกระบวนการในทำนองเดียวกันอันเกี่ยวกับระบบการให้บริการจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ฯ
• ให้แก่นายจ้างหรือหน่วยงานต้นสังกัดฯ ของผู้เข้ารับการอบรมฯ
• ให้แก่บุคคลผู้ทำหน้าที่ในการประมวลผลหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของศูนย์ฝึกอบรมฯ อาทิ SkillLane
• ให้แก่หน่วยงานราชการ หรือผู้มีหน้าที่กำกับดูแลหรือผู้ที่จะต้องทราบข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด อาทิ คปภ. TSI และ ก.ล.ต.
• ให้แก่บุคคลอื่นใดๆ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมฯ หรือศูนย์ฝึกอบรมฯ แจ้งให้ทราบว่าประสงค์จะเปิดเผย
7. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล
7.1 ศูนย์ฝึกอบรมฯ จะเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ของผู้เข้ารับการอบรมฯ ภายใต้นโยบายความปลอดภัยตามนโยบายนี้ ตลอดระยะเวลาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บสำหรับการให้บริการจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ฯ แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ และ/หรือนายจ้างหรือหน่วยงานต้นสังกัดฯ และ/หรือจนกว่าผู้เข้ารับการอบรมฯ จะแจ้งยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมให้ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดเก็บข้อมูลใดๆ ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ เว้นแต่ ศูนย์ฝึกอบรมฯ มีเหตุจำเป็นตามวัตถุประสงค์ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
โปรดทราบว่าหากผู้เข้ารับการอบรมฯ ไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ศูนย์ฝึกอบรมฯ อาจมีการให้บริการบางประเภทหรือทั้งหมดที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการอบรมฯ ดังกล่าว

7.2 ศูนย์ฝึกอบรมฯ จะจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ในลักษณะเอกสารหรือข้อมูลที่เก็บอยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Soft Copy) และ/หรือ สำเนาเอกสาร (Hard Copy) ณ ที่ทำการหรือสถานที่ ศูนย์ฝึกอบรมฯ กำหนด รวมถึงอาจจัดเก็บในลักษณะ Cloud
8. การใช้คุกกี้โดยบุคคลภายนอก และเทคโนโลยีการติดตามอื่น
เนื้อหา และแอพพลิเคชั่นในบางส่วน รวมถึงโฆษณาบนระบบการให้บริการจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ฯ ของศูนย์ฝึกอบรมฯ นั้น อาจดำเนินการโดยบุคคลภายนอก อาทิ ผู้โฆษณา เครือข่ายโฆษณา (ad networks) และเซอร์เวอร์ ผู้ให้บริการเนื้อหา และผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่น ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านี้อาจใช้คุกกี้เพียงอย่างเดียว หรือใช้ร่วมกับเว็บ บีคอนส์ หรือเทคโนโลยีการติดตามอื่น ในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งอาจเกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการอบรมฯ เพื่อจัดหาโฆษณาซึ่งตรงกับความสนใจ (เชิงพฤติกรรม) ของผู้เข้ารับการอบรมฯ เมื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ ดังกล่าวใช้ระบบการให้บริการจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ฯ
หากผู้เข้ารับการอบรมฯ มีคำถามเกี่ยวกับการโฆษณา หรือเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆ ผู้เข้ารับการอบรมฯ ควรติดต่อกับบุคคลภายนอกดังกล่าววซึ่งรับผิดชอบโดยตรง
9. การรับรอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการอบรมฯ จะถูกนำมาประมวลผลโดยจำกัดเท่าที่จำเป็น และจะเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีความเป็นธรรม และโปร่งใส และจะไม่ถูกประมวลผลต่อไปในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวไว้
10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้เข้ารับการอบรมฯ มิสิทธิต่างๆ ดังนี้
10.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)
ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้ให้ความยินยอมไว้กับศูนย์ฝึกอบรมฯ ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บไว้กับศูนย์ฝึกอบรมฯ
10.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล (Right to Access)
ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีสิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล และการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล โดยศูนย์ฝึกอบรมฯ จะดำเนินการแจ้งให้ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง เว้นแต่ศูนย์ฝึกอบรมฯ กำหนดเป็นอย่างอื่น
10.3 สิทธิในการแก้ไขให้ถูกต้อง (Right to Rectification)
ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีสิทธิที่จะได้รับการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันได้ตลอดระยะเวลา
10.4 สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล (สิทธิที่จะถูกลืม) (Right to Erasure)
ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีสิทธิที่จะได้รับการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการอบรมฯ จากศูนย์ฝึกอบรมฯ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่มีความจำเป็นเกี่ยวข้องต่อวัตถุประสงค์ที่ถูกจัดเก็บหรือประมวลผลอีกต่อไป หรือผู้เข้ารับการอบรมฯ ประสงค์ให้ถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิคัดค้าน หรือกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โปรดทราบว่าหากผู้เข้ารับการอบรมฯ ใช้สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล อาจมีการให้บริการบางประเภทหรือทั้งหมดที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้ หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการอบรมฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกอบรมฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการลบหรือทำลายข้อมูล หากข้อมูลดังกล่าวนั้น ศูนย์ฝึกอบรมฯ มีหน้าที่จะต้องเก็บ รวบรวม และเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีเหตุจำเป็นต่อการให้บริการจัดอบรมแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ
10.5 สิทธิในการถ่ายโอนข้อมูล (Right to Data Portability)
ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีสิทธิที่จะได้รับของมูลของผู้เข้ารับการอบรมฯ ที่ได้ให้ไว้กับศูนย์ฝึกอบรมฯ และมีสิทธิที่จะให้ศูนย์ฝึกอบรมฯ ถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลอื่นๆ ภายใต้เงื่อนไขที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ กำหนด
หมายเหตุ: ศูนย์ฝึกอบรมฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งได้ถูกส่งต่อให้แก่บุคคลอื่น
10.6 สิทธิในการคัดค้าน (Right to Object) หรือระงับในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)
• ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีสิทธิที่จะคัดค้านหรือระงับในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และประมวลผลข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรมฯ ไม่ว่าเวลาใดๆ ตลอดระยะเวลาที่ ศูนย์ฝึกอบรมฯ เก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการอบรมฯ
• ในกรณีที่ข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรมฯ ถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการตลาดทางตรง ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีสิทธิที่จะคัดค้านการประมวลผลเพื่อการตลาดนั้น รวมถึงการรวบรวมข้อมูลโดยละเอียดซึ่งเกี่ยวข้องต่อการตลาดทางตรงนั้น ๆ
• ทั้งนี้ อาจมีบางการให้บริการที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้หากปราศจากความยินยอมของผู้เข้ารับการอบรมฯ โดยศูนย์ฝึกอบรมฯ จะแจ้งให้ทราบถึงผลของการเพิกถอนความยินยอมภายหลังจากที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ ได้รับคำร้องขอเพิกถอน

อนึ่ง ศูนย์ฝึกอบรมฯ สงวนสิทธิในการปฏิเสธการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหากข้อมูลดังกล่าวนั้น ศูนย์ฝึกอบรมฯ มีหน้าที่จะต้องเก็บ รวบรวม และเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีเหตุจำเป็นต่อการให้บริการจัดอบรมแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ
ด้วยเหตุข้างต้น ศูนย์ฝึกอบรมฯ จึงอาจปฎิเสธคำร้องของท่านโดยให้เหตุผลที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งของสงวนสิทธิในการพิจารณาคำร้องขอท่านภายใต้เงื่อนไข กระบวนการ และกฎระเบียบของศูนย์ฝึกอบรมฯ หรือจำเป็นต่อการปฎิบัติตามสัญญาหรือการให้บริการจัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ฯ โดย ศูนย์ฝึกอบรมฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
11. การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ฝึกอบรมฯ อาจทำการปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อกำหนดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว ซึ่งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและข้อกำหนดในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ด้วย
ผู้เข้ารับการอบรมฯ จะได้รับการแจ้งให้ทราบหากมีการการปรับปรุงหรือแก้ไขส่วนสำคัญในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ โดยศูนย์ฝึกอบรมฯ จะระบุบนเว็บไซต์ในกรณีที่มีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายก่อนที่การปรับปรุงดังกล่าวจะมีผลบังคับ
12. มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
ศูนย์ฝึกอบรมฯ กำหนดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการ สูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนาจหรือโดยขัดต่อกฎหมายซึ่งสอดคล้องกับนโยบายนี้และวิธีปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของศูนย์ฝึกอบรมฯ นอกจากนี้ ศูนย์ฝึกอบรมฯ จำกัดคนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง ที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเพื่อทำการประมวลผลข้อมูลให้โดยที่บุคคลเหล่านั้นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ นโยบายและกฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ศูนย์ฝึกอบรมฯ อาจมีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมต่อไป
13. การติดต่อกับ ศูนย์ฝึกอบรมฯ
หากผู้เข้ารับการอบรมฯ ต้องการปรับเปลี่ยน เพิกถอน การไม่ให้ความยินยอม หรือการใช้สิทธิใดๆ ตามที่นโยบายนี้กำหนด รวมถึงหากผู้เข้ารับการอบรมฯ มีคำถาม หรือข้อแนะนำติชมใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดความเป็นส่วนตัว หรือการบังคับใช้นโยบายดังกล่าว โปรดติดต่อที่

บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด
เศรษฐีวรรณทาวเวอร์ ชั้น 1
139 ถนนปั้น แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์: 02-821-5524
อีเมล : cpd.info@skilllane.com
วันที่แก้ไขล่าสุด วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565