Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 37 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 9 ชั่วโมง 38 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

แบบฝึกหัดทั้งหมด 1 แบบฝึกหัด

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 37 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 9 ชั่วโมง 38 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

แบบฝึกหัดทั้งหมด 1 แบบฝึกหัด

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

ผศ.ภญ.ดร.ฝน นิลเขต

4.6 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัย ทฤษฎีองค์กร การบริหาร และจัดการบริการสวัสดิการสังคม การวิเคราะห์นโยบาย
 • ปริญญาเอก ด้าน Management University of York, UK
 • ปริญญาโท ด้าน Management Science and Marketing Analytics Lancaster University, UK
 • ปริญญาโท ด้าน Health Services Research University of York, UK
 • ปริญญาตรี ด้านเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.กานน คุมพ์ประพันธ์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้าน การศึกษาเชิงวิพากษ์ สังคมศาสตร์การศึกษา การศึกษากับความขัดแย้งและความรุนแรง
 • ปริญญาโท ด้าน Asian Studies Lund University, Sweden
 • ปริญญาตรี ด้านประวัติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.อุฬาชา เหล่าชัย

4.6 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้าน การกำหนดนโยบายการศึกษา การปฏิรูปการศึกษา การเมืองและนโยบายการศึกษา โอกาสทางการศึกษากับความเป็นธรรมในสังคม การพัฒนาหลักสูตร
 • ปริญญาโท ด้าน Education Policy and Society King's College London , UK
 • ปริญญาตรี ด้านภาษาจีน (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

10,664 รีวิว

57 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
 • สถาบันการศึกษาชั้นนำที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยการเรียนรู้
 • ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ให้คุณค่าแก่การยอมรับและความเข้าใจระหว่างผู้สอนผู้เรียนผ่านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เชื่อมร้อยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่หล่อเลี้ยงการเจริญเติบโตทางด้านปัญญาและจิตวิญญาณ

การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มุ่งไปข้างหน้าโดยไม่ได้ทบทวนจุดยืนหรือวิธีการอาจจะสร้างผลกระทบที่เราคาดไม่ถึงตามมาได้ วิชานี้จะช่วยให้ผู้เรียนมองการเปลี่ยนแปลงด้วยมุมมองและเครื่องมือต่างๆ ไตร่ตรองวิธีคิดเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลง รวมถึงวิเคราะห์วิธีการที่จะใช้สร้างความเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่จะเกิดขึ้นเป็นความเปลี่ยนแปลงที่สร้างผลกระทบในเชิงบวก ไม่สร้างปัญหาใหม่ และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
- วาทกรรมเบื้องหลังความเปลี่ยนแปลง
- วิธีสร้างความเปลี่ยนแปลง
- เครื่องมือในการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
- กรณีศึกษาการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส
(E) คอร์สนี้เป็นคอร์สเลือก (Elective Course) ของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา Learning Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 20% ของเกรด 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 30% ของเกรด 3. Final Assignment คิดเป็น 50% โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้

A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ ผศ.ภญ.ดร.ฝน นิลเขต
ปัจจุบันอาจารย์ฝนดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีความเชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัย ทฤษฎีองค์กร การบริหาร และจัดการบริการสวัสดิการสังคม การวิเคราะห์นโยบาย

อาจารย์ฝนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ด้าน Management Science and Marketing Analytics Lancaster University, UK ปริญญาโท ด้าน Health Services Research University of York, UK และปริญญาเอก ด้าน Management University of York, UK

อาจารย์ กานน คุมพ์ประพันธ์
ปัจจุบันอาจารย์กานนดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีความเชี่ยวชาญด้าน การศึกษาเชิงวิพากษ์ สังคมศาสตร์การศึกษา การศึกษากับความขัดแย้งและความรุนแรง

อาจารย์กานนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านประวัติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท ด้าน Asian Studies Lund University, Sweden

อาจารย์ อุฬาชา เหล่าชัย
ปัจจุบันอาจารย์อุฬาชาดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีความเชี่ยวชาญด้าน การกำหนดนโยบายการศึกษา การปฏิรูปการศึกษา การเมืองและนโยบายการศึกษา โอกาสทางการศึกษากับความเป็นธรรมในสังคม การพัฒนาหลักสูตร

อาจารย์อุฬาชาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านภาษาจีน (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท ด้าน Education Policy and Society King's College London , UK

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ.ภญ.ดร.ฝน นิลเขต

4.6 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัย ทฤษฎีองค์กร การบริหาร และจัดการบริการสวัสดิการสังคม การวิเคราะห์นโยบาย
 • ปริญญาเอก ด้าน Management University of York, UK
 • ปริญญาโท ด้าน Management Science and Marketing Analytics Lancaster University, UK
 • ปริญญาโท ด้าน Health Services Research University of York, UK
 • ปริญญาตรี ด้านเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อ.กานน คุมพ์ประพันธ์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้าน การศึกษาเชิงวิพากษ์ สังคมศาสตร์การศึกษา การศึกษากับความขัดแย้งและความรุนแรง
 • ปริญญาโท ด้าน Asian Studies Lund University, Sweden
 • ปริญญาตรี ด้านประวัติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.อุฬาชา เหล่าชัย

4.6 คะแนนเฉลี่ย

9 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้าน การกำหนดนโยบายการศึกษา การปฏิรูปการศึกษา การเมืองและนโยบายการศึกษา โอกาสทางการศึกษากับความเป็นธรรมในสังคม การพัฒนาหลักสูตร
 • ปริญญาโท ด้าน Education Policy and Society King's College London , UK
 • ปริญญาตรี ด้านภาษาจีน (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

10,664 รีวิว

57 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
 • สถาบันการศึกษาชั้นนำที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยการเรียนรู้
 • ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ให้คุณค่าแก่การยอมรับและความเข้าใจระหว่างผู้สอนผู้เรียนผ่านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เชื่อมร้อยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่หล่อเลี้ยงการเจริญเติบโตทางด้านปัญญาและจิตวิญญาณ
คะแนนเฉลี่ย
4.6
รายละเอียด
5 ดาว
6
4 ดาว
2
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Supawit Bhasitnirandr
Avatar
by นางสาวชิดชนก สืบสา
Default
by ศศิบุษย์ เอกภิรมย์พงษ์
Huawei%20hg8247w5%20290pix
by มานพ เจริญสุข
Default
by ธัญชนก เทพภิบาล
Avatar
by Chanwiruen Chonhirunkitwattana
Avatar
by Sittipat Chitkrajang
Default
by อัชรีย์ บุญหล้า
Avatar
by Suwara Phornpong
ได้คะแนนงานน้อยมาก 20/50 ตอนนี้เครียดมาก เพราะจะไมาผ่าน D ต้องลงเรียนใหม่แน่ๆค่ะ ข้อเสียของการเรียนออนไลน์คือไม่รู้ว่าเราผิดตรงไหน ควรแก้ไขตรงไหน ไม่มี feed back ทำให้ยากต่อการเรียย ปรับปรุง แก้ไขต่อยอดค่ะ และค่าเรียน 4500 ต้องลงเรียนใหม่ เศร้ามากค่ะ🙏🏻

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที