Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 57 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 16 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

แบบฝึกหัดทั้งหมด 1 แบบฝึกหัด

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 57 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 16 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

แบบฝึกหัดทั้งหมด 1 แบบฝึกหัด

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

 • คณบดีและอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์วาทกรรม การวิจัยผ่านเรื่องเล่า การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ภาวะการนำ การอุดมศึกษา การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
 • ปริญญาเอก Education (ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัยประจำปี 2556) จาก University of Otago ประเทศนิวซีแลนด์
 • ปริญญาโท ด้านจิตวิทยาการปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี ด้านวารสารศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ การจัดระบบการศึกษาเพื่อรองรับสังคมสูงวัย การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • ปริญญาเอก ด้านประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท ด้านสังคมวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี ด้านการประถมศึกษา (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรีศึกษา มานุษยวิทยาการดนตรี ดนตรีวิทยา การศึกษาดนตรีในมุมมองสัญวิทยา การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา
 • ปริญญาเอก ด้านดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท ด้านวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี ด้านดนตรีศึกษา (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

9,345 รีวิว

47 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
 • สถาบันการศึกษาชั้นนำที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยการเรียนรู้
 • ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ให้คุณค่าแก่การยอมรับและความเข้าใจระหว่างผู้สอนผู้เรียนผ่านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เชื่อมร้อยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่หล่อเลี้ยงการเจริญเติบโตทางด้านปัญญาและจิตวิญญาณ

การขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม นอกจากจะต้องมีภาวะการนำแล้วยังจำเป็นต้องรู้องค์ประกอบ เครื่องมือ วิธีการ รวมทั้งการเข้าใจถึงจุดอ่อน จุดแข็งและข้อจำกัดบางอย่างเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจจนกระทั่งนำองค์ความรู้ไปสร้างและพัฒนาตนเองจนนำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- ความหมายของภาวะการนำ
- กระบวนทัศน์การนำในแต่ละรูปแบบ
- ระดับ รูปแบบ และกระบวนการของภาวะการนำ
- คุณลักษณะของการเคลื่อนไหวทางสังคม
- แนวคิดและทฤษฎีของการเคลื่อนไหวทางสังคม
- การเคลื่อนไหวทางสังคมในบริบทการเรียนรู้และการศึกษา
- การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
- ตัวอย่างการขับเคลื่อนสังคมผ่านมิติการศึกษาและการเรียนรู้

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส
(C) คอร์สนี้เป็นคอร์สบังคับ (Core Course) ของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา Learning Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 60% ของเกรด และ 2. Final Assignment คิดเป็น 40% ของเกรด โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้

A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร
ผศ. ดร.อดิศร จันทรสุข
ปัจจุบันอาจารย์อดิศรดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีและอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญทางระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์วาทกรรม การวิจัยผ่านเรื่องเล่า การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ภาวะการนำ การอุดมศึกษา การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

อาจารย์อดิศรจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวารสารศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท ด้านจิตวิทยาการปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปริญญาเอก Education (ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัยประจำปี 2556) จาก University of Otago ประเทศนิวซีแลนด์

รศ. ดร.ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล
ปัจจุบันอาจารย์ฐิติกาญจน์ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีความเชี่ยวชาญทางด้านประชากรศาสตร์ การจัดระบบการศึกษาเพื่อรองรับสังคมสูงวัย การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย การเรียนรู้ตลอดชีวิต

อาจารย์ฐิติกาญจน์จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการประถมศึกษา (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาโท ด้านสังคมวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และปริญญาเอก ด้านประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ดร.กิตติ คงตุก
ปัจจุบันอาจารย์กิตติดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญทางด้านดนตรีศึกษา มานุษยวิทยาการดนตรี ดนตรีวิทยา การศึกษาดนตรีในมุมมองสัญวิทยา การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา

อาจารย์กิตติจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านดนตรีศึกษา (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ด้านวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลและปริญญาเอก ด้านดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • คณบดีและอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์วาทกรรม การวิจัยผ่านเรื่องเล่า การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ภาวะการนำ การอุดมศึกษา การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
 • ปริญญาเอก Education (ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัยประจำปี 2556) จาก University of Otago ประเทศนิวซีแลนด์
 • ปริญญาโท ด้านจิตวิทยาการปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี ด้านวารสารศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ การจัดระบบการศึกษาเพื่อรองรับสังคมสูงวัย การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • ปริญญาเอก ด้านประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท ด้านสังคมวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี ด้านการประถมศึกษา (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรีศึกษา มานุษยวิทยาการดนตรี ดนตรีวิทยา การศึกษาดนตรีในมุมมองสัญวิทยา การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา
 • ปริญญาเอก ด้านดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท ด้านวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี ด้านดนตรีศึกษา (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

9,345 รีวิว

47 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
 • สถาบันการศึกษาชั้นนำที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยการเรียนรู้
 • ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ให้คุณค่าแก่การยอมรับและความเข้าใจระหว่างผู้สอนผู้เรียนผ่านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เชื่อมร้อยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่หล่อเลี้ยงการเจริญเติบโตทางด้านปัญญาและจิตวิญญาณ
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by Apisit Tangsinmonkong
Avatar
by สุรเดช โกมุทธพงษ์

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที