Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 57 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 16 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

แบบฝึกหัดทั้งหมด 1 แบบฝึกหัด

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 57 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 16 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

แบบฝึกหัดทั้งหมด 1 แบบฝึกหัด

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

ผศ.ดร.อดิศร จันทรสุข

5.0 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

1 คอร์ส

 • คณบดีและอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์วาทกรรม การวิจัยผ่านเรื่องเล่า การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ภาวะการนำ การอุดมศึกษา การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
 • ปริญญาเอก Education (ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัยประจำปี 2556) จาก University of Otago ประเทศนิวซีแลนด์
 • ปริญญาโท ด้านจิตวิทยาการปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี ด้านวารสารศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล

5.0 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ การจัดระบบการศึกษาเพื่อรองรับสังคมสูงวัย การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • ปริญญาเอก ด้านประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท ด้านสังคมวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี ด้านการประถมศึกษา (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร.กิตติ คงตุก

5.0 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรีศึกษา มานุษยวิทยาการดนตรี ดนตรีวิทยา การศึกษาดนตรีในมุมมองสัญวิทยา การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา
 • ปริญญาเอก ด้านดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท ด้านวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี ด้านดนตรีศึกษา (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

10,666 รีวิว

57 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
 • สถาบันการศึกษาชั้นนำที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยการเรียนรู้
 • ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ให้คุณค่าแก่การยอมรับและความเข้าใจระหว่างผู้สอนผู้เรียนผ่านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เชื่อมร้อยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่หล่อเลี้ยงการเจริญเติบโตทางด้านปัญญาและจิตวิญญาณ

การขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม นอกจากจะต้องมีภาวะการนำแล้วยังจำเป็นต้องรู้องค์ประกอบ เครื่องมือ วิธีการ รวมทั้งการเข้าใจถึงจุดอ่อน จุดแข็งและข้อจำกัดบางอย่างเพื่อให้เราเกิดความเข้าใจจนกระทั่งนำองค์ความรู้ไปสร้างและพัฒนาตนเองจนนำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- ความหมายของภาวะการนำ
- กระบวนทัศน์การนำในแต่ละรูปแบบ
- ระดับ รูปแบบ และกระบวนการของภาวะการนำ
- คุณลักษณะของการเคลื่อนไหวทางสังคม
- แนวคิดและทฤษฎีของการเคลื่อนไหวทางสังคม
- การเคลื่อนไหวทางสังคมในบริบทการเรียนรู้และการศึกษา
- การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
- ตัวอย่างการขับเคลื่อนสังคมผ่านมิติการศึกษาและการเรียนรู้

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส
(C) คอร์สนี้เป็นคอร์สบังคับ (Core Course) ของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา Learning Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 60% ของเกรด และ 2. Final Assignment คิดเป็น 40% ของเกรด โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้

A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร
ผศ. ดร.อดิศร จันทรสุข
ปัจจุบันอาจารย์อดิศรดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีและอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญทางระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์วาทกรรม การวิจัยผ่านเรื่องเล่า การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ภาวะการนำ การอุดมศึกษา การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

อาจารย์อดิศรจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวารสารศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท ด้านจิตวิทยาการปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปริญญาเอก Education (ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัยประจำปี 2556) จาก University of Otago ประเทศนิวซีแลนด์

รศ. ดร.ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล
ปัจจุบันอาจารย์ฐิติกาญจน์ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีความเชี่ยวชาญทางด้านประชากรศาสตร์ การจัดระบบการศึกษาเพื่อรองรับสังคมสูงวัย การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย การเรียนรู้ตลอดชีวิต

อาจารย์ฐิติกาญจน์จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการประถมศึกษา (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยศิลปากร ปริญญาโท ด้านสังคมวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และปริญญาเอก ด้านประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ. ดร.กิตติ คงตุก
ปัจจุบันอาจารย์กิตติดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญทางด้านดนตรีศึกษา มานุษยวิทยาการดนตรี ดนตรีวิทยา การศึกษาดนตรีในมุมมองสัญวิทยา การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา

อาจารย์กิตติจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านดนตรีศึกษา (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ด้านวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลและปริญญาเอก ด้านดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ.ดร.อดิศร จันทรสุข

5.0 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

1 คอร์ส

 • คณบดีและอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การวิเคราะห์วาทกรรม การวิจัยผ่านเรื่องเล่า การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ภาวะการนำ การอุดมศึกษา การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
 • ปริญญาเอก Education (ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมของมหาวิทยาลัยประจำปี 2556) จาก University of Otago ประเทศนิวซีแลนด์
 • ปริญญาโท ด้านจิตวิทยาการปรึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี ด้านวารสารศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล

5.0 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์ การจัดระบบการศึกษาเพื่อรองรับสังคมสูงวัย การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวัย การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • ปริญญาเอก ด้านประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท ด้านสังคมวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี ด้านการประถมศึกษา (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผศ.ดร.กิตติ คงตุก

5.0 คะแนนเฉลี่ย

16 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรีศึกษา มานุษยวิทยาการดนตรี ดนตรีวิทยา การศึกษาดนตรีในมุมมองสัญวิทยา การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา
 • ปริญญาเอก ด้านดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท ด้านวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี ด้านดนตรีศึกษา (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

10,666 รีวิว

57 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
 • สถาบันการศึกษาชั้นนำที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยการเรียนรู้
 • ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ให้คุณค่าแก่การยอมรับและความเข้าใจระหว่างผู้สอนผู้เรียนผ่านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เชื่อมร้อยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่หล่อเลี้ยงการเจริญเติบโตทางด้านปัญญาและจิตวิญญาณ
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
16
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ศุภาพิชญ์ แหยมแก้ว
Default
by วิรัลวิชญ์ วัฒนา
S 62390277
by ลัญฉกร ชัยอัครกุล
อาจารย์สอนดีมากครับ
Default
by ์Nuttawut Khamjai
Avatar
by Chanwiruen Chonhirunkitwattana
Default
by Supawit Bhasitnirandr
Default
by ธัญชนก เทพภิบาล
Default
by Worakorn Rattanawijit
Default
by ศศิบุษย์ เอกภิรมย์พงษ์
พอดีส่งงาน upload file ใน final assignment ไม่ได้เลยค่ะ พยายามทำ 2 วันเต็มๆ ใครมีคำแนะนำไหมค่ะ พอดี ติดต่อทาง admin page แล้ว ก็ยัง upload file ไม่ได้เลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
Default
by Putipat Sirisetpakdee

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที