Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 41 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 9 ชั่วโมง 9 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 3 แบบทดสอบ

แบบฝึกหัดทั้งหมด 2 แบบฝึกหัด

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 41 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 9 ชั่วโมง 9 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 3 แบบทดสอบ

แบบฝึกหัดทั้งหมด 2 แบบฝึกหัด

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์

5.0 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

 • ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการกลุ่ม การอำนวยกระบวนการกลุ่ม การสื่อสารไร้ความรุนแรง การสานเสวนา การโค้ช การให้คำปรึกษา การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้แบบองค์รวม
 • Graduate Diploma (Conflict Analysis and Management) Royal Roads University, Canada
 • ปริญญาโท ด้านภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาตรี ด้านภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร

5.0 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยประเมินผลโครงการ การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน การถอดบทเรียน สังเคราะห์องค์ความรู้ และการจัดการความรู้ ละครสำหรับเยาวชน ละครประยุกต์ การพัฒนาเยาวชน การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาชุมชนด้วยศิลปะและวัฒนธรรม จิตวิทยาเชิงกระบวนการ การออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้
 • ปริญญาเอก ด้านประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท ด้านประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี ด้านศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

10,664 รีวิว

57 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
 • สถาบันการศึกษาชั้นนำที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยการเรียนรู้
 • ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ให้คุณค่าแก่การยอมรับและความเข้าใจระหว่างผู้สอนผู้เรียนผ่านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เชื่อมร้อยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่หล่อเลี้ยงการเจริญเติบโตทางด้านปัญญาและจิตวิญญาณ

ในทุกๆ ความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นครูกับนักเรียน หัวหน้ากับลูกน้อง สามีกับภรรยา พ่อแม่กับลูก สิ่งหนึ่งที่มักจะสร้างปัญหาระหว่างกันคือ เรื่องการสื่อสาร ดังนั้นการเรียนรู้ในหลักการพื้นฐานของการสื่อสารด้วยหัวใจ การฟังในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการทำความเข้าใจความรู้สึกและความต้องการของกันและกัน จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้เพื่อสร้างความสันพันธ์ที่ดีระหว่างกันได้

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- หลักการพื้นฐานของการสื่อสารด้วยหัวใจ
- การสื่อสารที่เป็นอุปสรรค
- การฟังแบบต่าง ๆ
- การสื่อสารแบบ I - You message
- การสื่อสารเพื่อสานสัมพันธ์
- การรับรู้ความรู้สึก
- การรับรู้ความต้องการ
- แปรเปลี่ยนเสียงตัดสินสู่ความเข้าใจ
- วิธีการรับมือกับความแตกต่างในความสัมพันธ์
- กลไกในการปกป้องตนเองเพื่อความอยู่รอด
- กระบวนการภายในเมื่อเราปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
- การสื่อสารอย่างจริงใจ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส
(E) คอร์สนี้เป็นคอร์สเลือก (Elective Course) ของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา Learning Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย

1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 20% ของเกรด
2. Assignment 1 คิดเป็น 20% ของเกรด
3. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 30% ของเกรด
4. Assignment 2 คิดเป็น 30% ของเกรด

โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้
A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร
อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์
ปัจจุบันอาจารย์อธิษฐาน์ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการกลุ่ม การอำนวยกระบวนการกลุ่ม การสื่อสารไร้ความรุนแรง การสานเสวนา การโค้ช การให้คำปรึกษา การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้แบบองค์รวม

อาจารย์อธิษฐาน์จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท ด้านภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ Graduate Diploma (Conflict Analysis and Management) Royal Roads University, Canada

อ.กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร
ปัจจุบันอาจารย์กิตติรัตน์ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยประเมินผลโครงการ การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน การถอดบทเรียน สังเคราะห์องค์ความรู้ และการจัดการความรู้ ละครสำหรับเยาวชน ละครประยุกต์ การพัฒนาเยาวชน การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาชุมชนด้วยศิลปะและวัฒนธรรม จิตวิทยาเชิงกระบวนการ การออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้

อาจารย์กิตติรัตน์จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาโท ด้านประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลและปริญญาเอก ด้านประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์

5.0 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

 • ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการกลุ่ม การอำนวยกระบวนการกลุ่ม การสื่อสารไร้ความรุนแรง การสานเสวนา การโค้ช การให้คำปรึกษา การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้แบบองค์รวม
 • Graduate Diploma (Conflict Analysis and Management) Royal Roads University, Canada
 • ปริญญาโท ด้านภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาตรี ด้านภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อ.กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร

5.0 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยประเมินผลโครงการ การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน การถอดบทเรียน สังเคราะห์องค์ความรู้ และการจัดการความรู้ ละครสำหรับเยาวชน ละครประยุกต์ การพัฒนาเยาวชน การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาชุมชนด้วยศิลปะและวัฒนธรรม จิตวิทยาเชิงกระบวนการ การออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้
 • ปริญญาเอก ด้านประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาโท ด้านประชากรศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี ด้านศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

10,664 รีวิว

57 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
 • สถาบันการศึกษาชั้นนำที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยการเรียนรู้
 • ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ให้คุณค่าแก่การยอมรับและความเข้าใจระหว่างผู้สอนผู้เรียนผ่านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เชื่อมร้อยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่หล่อเลี้ยงการเจริญเติบโตทางด้านปัญญาและจิตวิญญาณ
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
5
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Supawit Bhasitnirandr
Images
by นนทภัทร เดชเดชา
Default
by ศศิบุษย์ เอกภิรมย์พงษ์
Default
by ธัญชนก เทพภิบาล
Default
by tuxsa 2023

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที