Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 56 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 11 ชั่วโมง 1 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 56 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 11 ชั่วโมง 1 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 4 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

ผศ.ดร. ธิดา ทับพันธุ์

5.0 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความสนใจพิเศษทางด้านการเรียนร่วมของเด็กพิเศษในสังคมและระบบการศึกษา การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กเรียนช้า (การอ่านและเลข) และความหมาย ความเข้าใจ และความเชื่อเกี่ยวกับความพิการ
 • ปริญญาเอก Special Education จาก University of Wisconsin ที่เมือง Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท Special Education จาก University of Wisconsin ที่เมือง La Cross ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี ด้านการศึกษาปฐมวัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ไอยเรศ บุญฤทธิ์

5.0 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความสนใจพิเศษด้านวัฒนธรรมศึกษา คติชนวิทยา มานุษยวิทยา มานุษยวิทยาดนตรี ชาติพันธุ์ศึกษาและการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา
 • ปริญญาเอก ด้านวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท ด้านวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี ด้านวิชาการสอนเฉพาะ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

10,664 รีวิว

57 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
 • สถาบันการศึกษาชั้นนำที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยการเรียนรู้
 • ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ให้คุณค่าแก่การยอมรับและความเข้าใจระหว่างผู้สอนผู้เรียนผ่านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เชื่อมร้อยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่หล่อเลี้ยงการเจริญเติบโตทางด้านปัญญาและจิตวิญญาณ

ที่ผ่านมาเราอาจจะเคยได้ยินถึงข้อมูลที่หลากหลายและแนวคิดต่างๆ ที่ครั้งหนึ่งเคยมีคนบอกว่านั่นคือแนวทางการปฏิบัติ แต่ในฐานะของนักการเรียนรู้ หนึ่งในบทบาทที่สำคัญคือการเป็นผู้ตั้งคำถามและแสวงหาคำตอบ ในวิชานี้ผู้เรียนจะได้ฝึกคิด วิเคราะห์ในเชิงของการถกเถียงด้วยเหตุและผลบนพื้นฐานของข้อมูลโดยมีแบบแผนที่แน่ชัด น่าเชื่อถือ และเที่ยงตรง ต่อยอดจากองค์ความรู้เดิมสู่การสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อย่างยั่งยืน

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- แนวทางในการแสวงหาความรู้
- กระบวนทัศน์ในการทำวิจัย
- การหาประเด็นและการทบทวนวรรณกรรม
- การตั้งคำถามวิจัย
- กรอบต่าง ๆ ในการงานทำวิจัย Frameworks
- การวิจัยเชิงคุณภาพเบื้องต้น
- การวิจัยเชิงปริมาณเบื้องต้น
- จริยธรรมวิจัยในคน
- การเขียนรายงานวิจัย

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส
(C) คอร์สนี้เป็นคอร์สบังคับ (Core Course) ของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา Learning Innovation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 40% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 60% ของเกรด โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้

A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร
อาจารย์ ผศ.ดร.ธิดา ทับพันธุ์
ปัจจุบันอาจารย์ธิดาดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเรียนร่วมของเด็กพิเศษในสังคมและระบบการศึกษา การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กเรียนช้า (การอ่านและเลข) และความหมาย ความเข้าใจ และความเชื่อเกี่ยวกับความพิการ

อาจารย์ธิดาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการศึกษาปฐมวัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท Special Education จาก University of Wisconsin ที่เมือง La Cross ประเทศสหรัฐอเมริกาและปริญญาเอก Special Education จาก University of Wisconsin ที่เมือง Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา

อาจารย์ ผศ.ดร.ไอยเรศ บุญฤทธิ์
ปัจจุบันอาจารย์ไอยเรศดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีความเชี่ยวชาญทางด้านวัฒนธรรมศึกษา คติชนวิทยา มานุษยวิทยา มานุษยวิทยาดนตรี ชาติพันธุ์ศึกษาและการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา

อาจารย์ไอยเรศจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิชาการสอนเฉพาะ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท ด้านวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลและปริญญาเอก ด้านวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ.ดร. ธิดา ทับพันธุ์

5.0 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความสนใจพิเศษทางด้านการเรียนร่วมของเด็กพิเศษในสังคมและระบบการศึกษา การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กเรียนช้า (การอ่านและเลข) และความหมาย ความเข้าใจ และความเชื่อเกี่ยวกับความพิการ
 • ปริญญาเอก Special Education จาก University of Wisconsin ที่เมือง Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท Special Education จาก University of Wisconsin ที่เมือง La Cross ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี ด้านการศึกษาปฐมวัย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ไอยเรศ บุญฤทธิ์

5.0 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

1 คอร์ส

 • อาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มีความสนใจพิเศษด้านวัฒนธรรมศึกษา คติชนวิทยา มานุษยวิทยา มานุษยวิทยาดนตรี ชาติพันธุ์ศึกษาและการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา
 • ปริญญาเอก ด้านวิชาภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท ด้านวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี ด้านวิชาการสอนเฉพาะ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

10,664 รีวิว

57 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
 • สถาบันการศึกษาชั้นนำที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยการเรียนรู้
 • ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ให้คุณค่าแก่การยอมรับและความเข้าใจระหว่างผู้สอนผู้เรียนผ่านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เชื่อมร้อยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่หล่อเลี้ยงการเจริญเติบโตทางด้านปัญญาและจิตวิญญาณ
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
13
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ศุภาพิชญ์ แหยมแก้ว
Default
by Supawit Bhasitnirandr
Default
by ธรณิศร มงคุณ
เรียนสนุกมีการบ้าน มีคำถาม กิจกรรมให้ได้ทบทวนเป็นช่วงๆซึ่งทำให้เกิด active learning ได้มากขึ้นไม่ใช่แค่การฟังบรรยายอย่างเดียว
Default
by ธัญชนก เทพภิบาล
Default
by ศศิบุษย์ เอกภิรมย์พงษ์
Default
by Master thanadol Songcharoensub
Avatar
by ศุภมิตร ฉลวยธนาพร
Avatar
by เดชาโชติ นนนพัฒน
อาจารย์ขวัญสอนดีมากๆ สนุก ฟังไม่เบื่อ เอาไปประยุกต์ใช้กับ Marketing Reserch for Business ของ MBA tuxsa ทีเรียนอยู่ได้ดีเลยครับ
Avatar
by Toro Nitchapon Sanittha
เนื้อหาการเรียนรู้ถือเป็นความรู้ที่เข้าใจง่าย ร่วมสมัย แต่อยากให้ทำชีท บทเรียนเพื่อประกอบการศึกษาให้ละเอียดมากขึ้น
Avatar
by นราภรณ์ ต้นพุดซา

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที