Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 30 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 30 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 3 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 30 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 30 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 3 แบบทดสอบ

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

รศ. ดร.ศราวุธ แรมจันทร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

1,333 รีวิว

6 คอร์ส

 • รองคณบดีฝ่ายดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรออนไลน์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตร นวัตกรรมและการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอก คอมพิวเตอร์และการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 • ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

10,688 รีวิว

57 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

3,058 รีวิว

20 คอร์ส

 • วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะสหสาขาวิชาที่ผสานรวมองค์ความรู้ทั้งในด้านการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
 • เน้นแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ ส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริหารและการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ ฯลฯ

การสำรวจข้อมูลเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่ Data Scientist และเจ้าของข้อมูลต้องมี ทั้งการทำความเข้าใจข้อมูล การพิจารณาชนิดของข้อมูล การประยุกต์ใช้ข้อมูล และการสำรวจข้อมูลผ่านกราฟหลากหลายรูปแบบ ต่างก็เป็นขั้นตอนที่จำเป็นก่อนที่ข้อมูลจะเข้าสู่กระบวนการ Data-Preprocessing เพื่อให้การใช้ข้อมูลนั้นๆ เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างสูงสุด

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้   
- การทำความเข้าใจข้อมูล
- ลักษณะของกราฟและภาษา R
- การพัฒนากราฟด้วยแอปพลิเคชั่น
- หลักการวิเคราะห์ข้อมูล
- การทำข้อมูลภาพนิทัศน์

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่   
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับทุกคน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านใดมาก่อนก็เรียนได้

ประเภทของคอร์ส  
(C) คอร์สนี้เป็นคอร์สบังคับ (Core Course) ของหลักสูตปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. แบบทดสอบ (Quiz) คิดเป็น 60% ของเกรด และ 2. ข้อสอบไฟนอล (Final Exam) คิดเป็น 40% ของเกรด

โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้
A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร
รศ.ดร.ศราวุธ แรมจันทร์ (อ.นิว)

อาจารย์นิวปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายแผน วิจัยและการพัฒนาคุณภาพ และเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรการแปรรูปและนวัตกรรมดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์นิวจบการศึกษาปริญญาเอกสาขาคอมพิวเตอร์และการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโทสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม และปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
รศ. ดร.ศราวุธ แรมจันทร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

1,333 รีวิว

6 คอร์ส

 • รองคณบดีฝ่ายดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรออนไลน์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตร นวัตกรรมและการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอก คอมพิวเตอร์และการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 • ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

10,688 รีวิว

57 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

3,058 รีวิว

20 คอร์ส

 • วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะสหสาขาวิชาที่ผสานรวมองค์ความรู้ทั้งในด้านการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
 • เน้นแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ ส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริหารและการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ ฯลฯ
คะแนนเฉลี่ย
4.8
รายละเอียด
5 ดาว
60
4 ดาว
7
3 ดาว
2
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by วิกรม มโนหมั่นศรัทธา
Open uri20200912 363360 1ns64ak?1599908992
by Ruchanat Pantongkum
Avatar
by Wasurat Laochai
Default
by ภคินท์ ธาดานุกูลวัฒนา
ดี
Default
by สุรศักดิ์ เข็มลาย
Nutthapatprofile3
by ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์
Default
by กรพินธ์ ศุกรีรัตน์
Default
by Peeranat Nat
Avatar
by Pharkchawis Phornprasitsaeng
%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%97%202022
by Bancha Jiralappol

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที