Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 51 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 51 นาที

แบบฝึกหัดทั้งหมด 1 แบบฝึกหัด

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 51 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 7 ชั่วโมง 51 นาที

แบบฝึกหัดทั้งหมด 1 แบบฝึกหัด

ข้อสอบทั้งหมด 1 ข้อสอบ

เก็บหน่วยกิตเรียนปริญญาโท

ประกาศนียบัตร

ผู้สอน

รศ. ดร.ศราวุธ แรมจันทร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

1,370 รีวิว

6 คอร์ส

 • รองคณบดีฝ่ายดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรออนไลน์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตร นวัตกรรมและการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอก คอมพิวเตอร์และการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 • ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

11,096 รีวิว

62 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

3,141 รีวิว

20 คอร์ส

 • วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะสหสาขาวิชาที่ผสานรวมองค์ความรู้ทั้งในด้านการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
 • เน้นแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ ส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริหารและการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ ฯลฯ

พัฒนาความรู้และทักษะการเขียนโปรแกรม ด้วยคอร์สเรียนไพธอนออนไลน์ ฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรมในภาษาไพธอน พัฒนาโปรเจ็กต์ของคุณเอง และเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสใหม่ ๆ ในอาชีพของคุณ

พัฒนาความรู้และทักษะการเขียนโปรแกรมของคุณด้วยคอร์สเรียนไพธอนออนไลน์ เรียนรู้การประยุกต์ใช้รากฐานของการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน เพื่อปฏิบัติการตามกระบวนการของวิทยาศาสตร์ข้อมูล และเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสใหม่ ๆ ในอาชีพของคุณ

ในคอร์สเรียนไพธอนออนไลน์นี้ จะสอนการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับงานวิทยาศาสตร์ข้อมูลขั้นสูง ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้รากฐานของการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเพื่อปฏิบัติการตามกระบวนการของวิทยาศาสตร์ข้อมูล นับได้ว่าเป็นอีกขั้นที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถนำโปรแกรมไพธอนไปต่อยอดในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้
- การทำความสะอาดข้อมูล
- การใช้ Data Mining Technique ทั้ง Supervised Learning และ Unsupervised Learning
- การสร้าง Data Visualization

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานโปรแกรมภาษาไพธอน หรือผู้ที่ผ่านการเรียนวิชา Python for Data Science มาก่อน

ประเภทของคอร์ส
(C) คอร์สนี้เป็นคอร์สบังคับ (Core Course) ของหลักสูตรปริญญาโท Data Science for Digital Business Transformation ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ SkillLane

การคำนวณเกรด
คอร์สนี้ประกอบด้วย 1. Assignment คิดเป็น 60% ของเกรด และ 2. Final Exam คิดเป็น 40% ของเกรด

โดยการตัดเกรดเป็นดังนี้

A 90-100
A- 85-89.99
B+ 80-84.99
B 75-79.99
B- 70-74.99
C+ 65-69.99
C 60-64.99
D 50-59.99
F 0-49.99

ประวัติวิทยากร
รศ.ดร.ศราวุธ แรมจันทร์ (อ.นิว)
อาจารย์นิวปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายแผน วิจัยและการพัฒนาคุณภาพ และเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรการแปรรูปและนวัตกรรมดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์นิวจบการศึกษาปริญญาเอกสาขาคอมพิวเตอร์และการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาโทสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม และปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
รศ. ดร.ศราวุธ แรมจันทร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

1,370 รีวิว

6 คอร์ส

 • รองคณบดีฝ่ายดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรออนไลน์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้อำนวยการหลักสูตร นวัตกรรมและการแปรรูปธุรกิจทางดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาเอก คอมพิวเตอร์และการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 • ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

11,096 รีวิว

62 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการชั้นนำของเอเชีย ที่ได้มาตรฐานสากลในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 • ยึดมั่นในคุณธรรมและการรับใช้ประชาชน ดังคำขวัญของมหาวิทยาลัยที่กล่าวว่า เป็นเลิศ เป็นธรรม ร่วมนำสังคม
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

3,141 รีวิว

20 คอร์ส

 • วิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะสหสาขาวิชาที่ผสานรวมองค์ความรู้ทั้งในด้านการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์
 • เน้นแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ ส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการบริหารและการทำงานให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ ฯลฯ
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
166
4 ดาว
33
3 ดาว
9
2 ดาว
2
1 ดาว
1
รีวิวบทเรียน
Default
by วรัญญา สมัครช่วย
Default
by Chanakun Kaewkhamsaen
Default
by Kampanart Suanborae
Avatar
by Treerat Vacharanukrauh
Default
by จิตวุฒิ มะศักดิ์
76645568 406416176935978 6398308455542685696 n 406416173602645
by Tien Hanprab
Avatar
by Mr. Jirasin Datsha
Avatar
by พัชรพล อินเตจ๊ะ
Default
by Pattanan Thamrujikul
Avatar
by นายโชคดี เลิศมงคลสมุทร

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที